ЗГ MAKEDONSKO GEOGRAFSKO DRU[TVO-SKOPJE
Ul. АРХИМЕДОВА 5 , СКОПЈЕ-ЦЕНТАР
EDB : 4030985278203
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПЕРИОД 01.01.2015-31.12.2015
           
Приходи        
1 Prihodi od kamati                            3.00 ден.
2 Приходи од котизации                   49,105.00 ден.
3 Приходи од донации                   10,000.00 ден.
4 Prenesen vi{ok od minatata godina                   92,019.00 ден.
           
Вкупни приходи                       151,127.00 ден.
           
Трошоци        
1 Трошоци за банкарска провизија                        700.00 ден.
2 Tro{oci од негативни курсни разлики                        197.00 ден.
3 Трошоци за сметководствени услуги                     3,540.00 ден.
4 Трошоци за печатење, графичка дејност, укоричување                   57,750.00 ден.
5 Останати расходи                     2,100.00 ден.
           
Вкупни трошоци                         64,287.00 ден.
Данок на непризнати трошоци за 2015 година                                -   ден.
Наменски средства за 2016 година                   86,840.00 ден.
Биланс на состојба на 31.12.2015 година
           
Средства        
1 Денарска сметка                   84,992.00 ден.
2 Devizna smetka                     1,848.00 ден.
           
Вкупни средства                         86,840.00 ден.
           
Obvrski        
1 Наменски средства за 2016 година                       86,840.00 ден.
Вкупно обврски                         86,840.00 ден.
Skopje, 29.02.2016