Makedonsko Geografsko Dru[tvo
          FINANSISKI IZVE{TAJ ZA PERIOD
01.01.2012-31.12.2012
      
PRIHODI      
A) Prihodi od kamati i kursni razliki                                 49.00 ден.
B) Prihodi od proekti                          20,000.00 ден.
V) Prenesen vi[ok od minata godina                         69,895.00 ден.
     
Vkupni prihodi:               89,944.00 ден.
TRO{OCI      
1 Kancelariski materijali                        60,728.00 ден.
2 Smetkovodstveni uslugi                           3,658.00 ден.
3 Bankarski provizii                              900.00 ден.
4 Ostanati rashodi                          1,005.00 ден.
5 Pe~atewe, grafi~ka dejnost                        21,000.00 ден.
     
Vkupni tro[oci:               87,291.00 ден.
Danok na nepriznati tro[oci                                             -   ден.
Namenski sredstva za 2011:                           2,653.00 ден.
BILANS NA SOSTOJBA
na 31,12,2012
Sredstva      
1 Denarska smetka                         21,284.00 ден.
2 Blagajna                           2,369.00 ден.
 
VKUPNI SREDSTVA:               23,653.00 ден.
Obvrski      
1 Obvrski prema dobavuva~i                         21,000.00 ден.
2 Namenski sredstva za 2011 godina                           2,653.00 ден.
 
VKUPNI OBVRSKI:               23,653.00 ден.
Skopje,28,02,2013