УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“-СКОПЈЕ
 
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
 
 ИНСТИТУТ ЗА ГЕОГРАФИЈА
Датум: 10/19/2014   English
Loading
Географијата го движи Светот - биди и ти Географ!!!...веб страница на Институтот за географија-една од најстарите високообразовни институции во Република Македонија...www.igeografija.mk

Почетна

За Институтот

       Општо

       Студии

       Стручен кадар 

Насоки

       Наставна 

       ГИС 

       Физичка географија 

       Демографија 

       Туризам 

Втор циклус

Трет циклус

Известувања

Изданија

Галерија

Линкови

 

ИГЕО-ПОРТАЛ

  КОНТАКТ:
  Гази Баба бб

  П. Фах 162
  1000 Скопје
  Република Македонија
  тел. 389 2 3249716
ПОСЕТИТЕЛИ
 
 

КРАТКА БИОГРАФИЈА:

МИХАИЛО ЗИКОВ

БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ:

Презиме:                       

Име:                              

Средно име:                   

Датум на раѓање:         

Место на раѓање:       

Основно училиште:  

Средно училиште:

Зиков

Михаило

Штерјо

22.04.1949

с. Ќоселари, Македонија

"Напредок" - с. Ќоселари

"Кочо Рацин" - Велес

СЕГАШНА ПОЗИЦИЈА:

Редовен професор на Институтот за географија при ПМФ, Скопје

НАЈВИСОКА ТИТУЛА:

Доктор на географски науки

ГЛАВНИ ДИСЦИПЛИНИ ОД ИНТЕРЕС:

-          Просторнo планирање;

-          Климатологија.

АДРЕСА НА РАБОТА:

Институт за географија

Природно-математички факултет

Гази Баба б.б., 1000 Скопје

Република Македонија

Тел: +389 2 311 70 55

e-mail: zikov@pmf.ukim.mk

АКАДЕМСКИ СТЕПЕНИ:

Ph.D. Thesis:

Доктор на географски науки 1985 година,

Докторска дисертација со наслов ВАЛОРИЗАЦИЈА НА ПРИРОДНИТЕ ФАКТОРИ И УСЛОВИ И НИВНОТО ИСКОРИСТУВАЊЕ ВО ПРОСТОРНОТО ПЛАНИРАЊЕ НА ПРИМЕРОТ НА ПЕТТЕ ОПШТИНИ: ВИНИЦА, КОЧАНИ, ПРОБИШТИП, СВЕТИ НИКОЛЕ И ШТИП, ВО СРЕДНИОТ СЛИВ НА РЕКА БРЕГАЛНИЦА, Природно-математички факултет, Институт за географија - Скопје 

  

M.Sci. Thesis:

Магистер од подрачјето на урбаните и просторните науки, 1975

Магистерска работа со наслов УРБАНИЗАЦИЈАТА КАКО ПРОЦЕС НА ПРЕОБРАЗБА НА ПРОСТОРОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И КЛАСИФИКАЦИЈА НА УРБАНИТЕ НАСЕЛБИ, Архитектонски факултет, Загреб

  

B.Sci. Thesis:

Дипломиран географ 1972 година,

Природно-математички факултет, Институт за географија - Скопје

АКАДЕМСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ПОЗИЦИИ: 

-          1998 година редовен професор

-          1993 година вонреден професор

-          1987 година доцент;

-          1979 година просторен планер во Институтот за просторно планирање-Охрид, Скопје

-          Планер во Организација за урбанизам, студии и проектирање "Мегапроект", Штип

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ:

Одржување на настава од прв циклус студии географија

-       Одржување на настава по предметите Климатологија, Клима на Земјата и Просторно планирање

Одржување на теренска настава

-          По предметите Климатологија и Просторно планирање, како и учество во рамките на останатите географски дисциплини.

Член на комисија за оцена и одбрана на докторска дисертација

-          Ментор на 1 докторска дисертација, а член во многу комисии за оцена и одбрана на докторска дисертација

 Член на комисија за оцена и одбрана на магистратура

-       Ментор на 5 магистерски, а член во многу комисии за оценка и одбрана на магистерска работа                  

Универзитетски учебник

-       Климатологија (Метеорологија и климатологија со климатски промени); Издавач Селектор, Скопје, 2005 година

-       Просторно планирање, Теорија и методологија, второ изменето и дополнето издание; Издавач Алма, Скопје, 2005 година

-       Метеорологија и Климатологија, основен учебник; Универзитет "Св. Кирил и Методиј", Скопје, 2000 година

-       Картографија, Скопје, 1991 година

Основен школски учебник

-          Географија; втора година природно-математичка струка, Просветно дело, Скопје, 1990 година

Пакет материјали по предмет

-          Пакет материјали по предметот Клима на Земјата, 2008 година.

Практикум по предмет

-   Практикум по предметот Климатологија

Превод на учебник

-          Holden J. (2008): An Introduction to Physical Geography and the Environment. Pearson Education Limited, London – (Вовед во физичката географија).

    НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ

Учесник во научни проекти

-          Анализа на флуктациите на температурата на воздухот во Скопје и нивното значење за заштита на воздухот од загадување", Министерство за животна средина и просторно планирање, Скопје, 2003

-          "Студија за влијанието на активностите предвидени во програмата за заштита на реката Радика врз животната средина" Агенција за еколошки инженеринг и проектирање, АТРЕЗ ДОО, Скопје, 2002

-          "Ветровите и нивната манифестација врз одредени предмети кај депонијата кај село Алинци-Прилеп"; ЈПК Кумуналец-Прилеп, Скопје, 2001

-          "Влијание на Средоземното море врз климата на Република Македонија", Институт за географија, ПМФ, Скопје, 1999 (раководител и главен истражувач на проектот)

-          "Развој на туризмот и организација на туристичките простори во Република Македонија", Министерство на урбанизам, градежништво и заштита на животната средина, Скопје, 1998

-          Раководител на проектот, Просторен план на Општина Кичево, 1988

-          Член на роботен тим за изготвување на повеќе проекти, Просторни планови

 

Објавени трудови

-        Zikov M. (2011): Zaštita prirode i prostorno planiranje u Republici Makedoniji. Međunarodni naučni skup, Zaštita prirode u XXI vijeku, Žabljak, Crna Gora

-        Зиков М., (2011): Глобално затоплување-осврт на меѓународните и националните активности за климатски промени. Билтен за физичка географија, бр. 7/8, Скопје

-        Зиков М. (2010): Дефинирање на туристичките региони и цели на просторното планирање на туризмот во Република Македонија, Годишен зборник, кн. 38, Скопје

-        Зиков М., (2010): Варијации и промени на врнежите во подрачјето на Штип. Зборник на трудови, IV конгрес на географите на Р. Македонија, Дојран

-        Zikov M., (2009): Teritorijalni aspekti i regionalni problemi razvoja Republike Makedonije, Madzunarodni naucni skup, Divcibare

-        Зиков М. (2008): Пораст на градското население и степенот на урбанизација во Република Македонија. Годишен зборник на ПМФ, Скопје, кн. 37, Скопје

-        Зиков М., Ефтимовски Д. (2007): Критериуми и индикатори за утврдување на подрачја со специфични развојни потреби во Република Македонија. Министерство за локална самоуправа, Скопје

-        Zikov M. (2004): Antropogenic influences in the protected areas of Ohrid-Prespa region, Stability Pact for SouthEastern Europe. South EasternEuropean countries on their way to Europe, Geographical Aspects,Dubrovnik

-        Зиков М. и др. (2001): Флуктуации и осцилации на врнежите во Скопје за периодот 1925-2000 година, Географски разгледи, бр.36, Скопје

-        Зиков М. и др. (2001): Туристички региони во Република Македонија, Годишен зборник

-        Зиков М. (2000): Пејзажот како битен географски елемент во просторното планирање-според примерот на Република Македонија. Географски разгледи, кн.35, Скопје

-        Зиков М., Хаџи Пецова С., Пенев П., (1999): Планинскиот масив Јакупица, НИП Студентски Збор, Скопје

-        Зиков М. (1999): Валоризација на водите на реката Треска во подрачјето на кањонот Матка, Годишен зборник, кн.33/34, Скопје

-        Зиков М. (1998): Влијанието на патната мрежа врз организацијата на просторот на Република Македонија. Географски разгледи, кн. 32/33, Скопје

-        Stojmilov A., Zikov M., Temjanovski R. (1998): Tourismus und tourismuspotential Makedoniens, Tourismus und tourisches potential in südosteuropa. Institut für Länderkunde, Leipzig

-        Зиков М., Георгиева М., Бакева В. (1996) Дефинирање на средоземното  климатско влијание во Република Македонија со посебен осврт на резултатите добиени од кластер анализата. Географски разгледи, кн. 31, Скопје

-        Зиков М., (1988): Компонентите на природниот комплекс во просторното планирање. НИО Студентски збор, Скопје

Излагање (презентација) на научен/стручен собир

-         Меđunarodni naučni skup, Zaštita prirode u XXI vijeku, Žabljak, Crna Gora, 20-23.09.2011

-         Четврти Конгрес на МГД, Дојран, 2010

-         Предавање во ЕУ Инфо центар во Скопје во врска со серијата настани предизвикани од климатските промени, 06.11.2009 година

-         Međunarodni naučni skup, Teritorijalni aspekti razvoja Srbije I susednih zemalja, Divčibare, 29-30.10.2009

-         Меѓународна конференција „Географијата и одржливиот развој“, Охрид, 22-25.10.2009

-         II kongres geografa Bosne I Hercegovine, Neum, 08-11.10.2008

-         Научен симпозиум: Руралниот простор во новите развојни услови, Охрид, 30.03-01.04. 2006 година

-         III конгрес на географите, Скопје, 2006

-         VII национален конгрес по медицинска географија со меѓународно учество, Софија, 27-28.10.2005

-         Научен собир. Аспекти на урбаниот развој и современата градежна пракса во Скопје, Научна установа "Самостоен истражувач д-р. Борис Никодиновски", Скопје, 2005

 

 Уредник на списание

-          Уредник на списанието Годишен зборник 2008-2009

-          Уредник на списанието Географски разгледи, 1995-1998.           

Член на уредувачки одбор

-          Член на уредувачки одбор на списанието Билтен за физичка географија, 2009-2011.

Член на научниот и организациониот одбор на:

-          Четврти Конгрес на Македонско географско друштво, Дојран, 2010 година.                                                                                   

-          Меѓународниот научен симпозиум "Географијата и одржливиот развој", Охрид, 2009 година

-          Научен симпозиум со меѓународно учество "Руралниот простор во новите развојни услови", Охрид, 2006

Учество во факултетски комисии

-          Член на Универзитетскиот сенат на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј", Скопје, 2006-2008

-          Член на факултетскиот одбор за прославата на 60 години ПМФ, Скопје, 2006

-          Член на Комисија за соработка со странство на ПМФ во Скопје, 2001.

-          Член на комисијата за студентски прашања и студентски молби на ПМФ во Скопје, 1999

Учество во комисии и тела на државни и други органи

-          Член на националниот комитет за климатски промени

-          Член на националниот комитет за спроведување на Европската конвенција за пределот, 2006 година

-          Член на советот на Националниот парк Маврово

-          Член на Претседателството на еколозите на Р. Македонија

-          Член на Националниот комитет на Р. Македонија за климатски промени, 2000

-          Член во комисии за стручна ревизија на неколку проекти: просторни планови

-          Член на Претседателството на Сојузот на здруженијата на млади истражувачи на Македонија "Наука на младите", 1993

 

Предавање и презентации на работилници, семинари и сл.

-          Предавања со презентации на повеќе стручни работилници и трибини во Република Македонија

 

Страницата е ажурирана на 14.10.2011 година. Содржините се од информативен карактер. Сите права се заштитени.

Изработка и ажурирање на страницата: Ивица Милевски. Вашите сугестии и коментари можете да ги пратите на: ivica@iunona.pmf.ukim.edu.mk