РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ПО ОПШТА ГЕОЛОГИЈА СО ПЕТРОГРАФИЈА ПОЛАГАН НА 5.09.2013
(заедно со практичен испит)

Наташа Угриновска        50+10
Михајло Јоноски             37
Христина Јанковска       37+4
Сумер Сејфула                31
Борка Најдовска              31+8?
Горан Велковски            22
Николина Ристевска      20+8
Ајше Јонузи                      8
Давор Конески                 0