Материјали за предметот Далечинска детекција

1. Fundamentals of Remote Sensing, Канадски центар за далечинска детекција

2. Daljinska detekcija - општа презентација,

3. Daljinska detekcija, d-r Boris Vakanjac, презентација

4. Даљинска детекција - воведен дел,

5. Статии за далечинска детекција на ИГЕО-порталот (општо, Ландсат 7, 8, дигитални елевациски модели и др.).

6. Геоинформатика - работна верзија, д-р Ивица Милевски

 

Прашања по предметот Далечинска детекција.