Резултати од испитите одржани на 23.05.2018 година

Туризам и заштита на животната средина

 

Втор колоквиум го положиле:

1.      Качакова Кристина

2.      Соколова Живкица

3.      Милковска Моника

4.      Ѓурчевски Ѓорче

 

Испитот не го положиле:

            1. Ѓорѓиевска Моника

 

 

                                                                                                           

                                                                                                            Предметен професор

                                                                                                     Проф.д-р Олгица Димитровска