Резултати од испитите одржани на 20.06.2018 година

 

Предмет: Основи на географијата

1. Тоска Ардита 18+6
2. Рамани Јусра 17+2
3. Србиновски Дарко 21+4
   

Предмет: Заштита на животната средина

    1. Ѓорѓиевска Емилија 25

 

Предмет: Туризам и заштита на животната средина

1. Тренеска Јулијана 20+3

 

Напомена: Положиле кандидатите кои на двата дела од испитот имаат 20 и над 20 поени. Оние кандидати кои само на еден дел имаат 20 или над 20 поени потребно е да го дополагаат испитот на некоја од наредните сесии само на оној дел кој не им е положен.

 

                                                                                               

                                                                                                            Предметен професор

                                                                                                     Проф.д-р Олгица Димитровска