Резултати од II Колоквиум по предметот

ТУРИЗМОТ И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

одржан на 10.05.2016 година

Студент

Бодови

1.

Радинска

Андријана

38

2.

Петкоска

Рената

37

3.

Захова

Елиса

37

4.

Боболинска

Тања

35

5.

Глигоров

Петар

31

6.

Петревска

Марија

31

7.

Јанева

Татјана

30

8.

Илиевски

Давид

29

9.

Радески

Даниел

28

10.

Додевски

Методи

27

11.

Пиличева

Љубица

25

12.

Крсте

Никола

25

13.

Вучкова

Мартина

24

14.

Келтаневска

Дијана

24

15.

Лазаревски

Андреј

23

16.

Тодоровска

Тамара

22

17.

Зафировски

Игор

22

18.

Митевска

Рената

22

19.

Петковска

Анастасија

21

20.

Велковска

Симона

20

21.

Стојова

Сандра

20

22.

Рајчина

Маја

20

23.

Пашовски

Кристијан

20

24.

Петковска

Татјана

20

25.

Јовановски

Далибор

17

26.

Милевска

Ангела

17

27.

Факиќ

Семир

16

28.

Миленковска

Габриела

9

29.

Николовски

Никола

7

30.

Митковски

Роберт

5

31.

Бошкова

Ангела

4

32.

Миленковска

Драгана

2

33.

Златева

Ивана

2

34.

Делов

Ѓорѓи

2

35.

Терзиовски

Иван

0

36.

Анѓеловска

Емилија

0

 

 

Напомена:

Положиле студентите со освоени 20 и повеќе бодови (од вкупно 40).

 

 

 

                                                                                                             Предметен професор

                                                                                                           Проф.д-р Олгица Димитровска