РАСПОРЕД НА НАСТАВА НА ИНСТИТУТОТ ЗА ГЕОГРАФИЈА ЗА УЧЕБНАТА 2011-2012 ГОДИНА-ЛЕТЕН СЕМЕСТАР

 

НАСТАВНА НАСОКА

ГИС

ДЕМОГРАФИЈА

ТУРИЗАМ

 

НАСТАВНА НАСОКА

 

 I GODINA (II SEMESTAR)

 

Nastavnik/predmet

ponedelnik

vtornik

sreda

~etvrtok

petok

Nedelen

fond

d-r Михаило Зиков

 

КЛИМАТОЛОГИЈА

 

14-16 (в) 86

8-11( p ) 95

 

14-16 (в) 86

 

8-11( p ) 95

 

 

 

 

6+4

д-р Благоја Маркоски

 

КАРТОГРАФИЈА II

8-11 ( п ) 95

 

 

 

 

8-11 (в) картографска лабораторија

3+3

d-r Ивица Милевски

 

ОПШТА ГЕОЛОГИЈА СО ПЕТРОГРАФИЈА

 

11-14( p ) 65

 

11-14 (p) 65

 

 

11-13  (в) 48

8-10 (в)48

 

6+4

 

ИЗБОРЕН ПРЕДМЕТ

 

 

 

 

 

 

3+0

 

II ГОДИНА (IV СЕМЕСТАР)

 

Наставник/предмет

понеделник

вторник

среда

четврток

петок

Неделен

фонд

д-р Драган Колчаковски

 

ГЕОМОРФОЛОГИЈА

8-11 (п) 65

8-11 (п) 65

8-11 (в) 65

 

12-15 (в) 65

6+6

д-р Ивица Милевски

 

ПЕДОГЕОГРАФИЈА

 

 

 

 

 

8-12 (п) компјутерска училница

12-14 (в) 122

 

4+2

 

ПЕДАГОГИЈА

 

 

 

 

 

 

 

ИЗБОРЕН ПРЕДМЕТ

 

По договор

 

 

 

 

3+0

 

ИЗБОРЕН ПРЕДМЕТ

 

По договор

 

 

 

 

3+0

 

 

III ГОДИНА (VI СЕМЕСТАР)

 

Наставник/предмет

понеделник

вторник

среда

четврток

петок

Неделен

фонд

д-р Драган Колчаковски

 

ФИЗИЧКА ГЕОГРАФИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 

 

 

8-12 (п) 122

12-14 (в) 86

 

 

4+2

д-р Мирјанка Маџевиќ

 

ГЕОГРАФИЈА НА НАСЕЛБИ

 

 

 

 

10-12 (п) 230

10-12 (п) 122

12-14 (в) 230

 

 

4+2

д-р Ристо Мијалов

 

ГЕОГРАФИЈА НА АЗИЈА

 

 

 

 

 

8-12 (п) 230

12-14 (в) 230

4+2

 

ИЗБОРЕН ПРЕДМЕТ

 

По договор

 

 

 

 

3+0

 

МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

 

 

 

 

 

 

0+4

 

 

IV ГОДИНА (VIII СЕМЕСТАР)

 

Наставник/предмет

понеделник

вторник

среда

четврток

петок

Неделен

фонд

д-р Благоја Маркоски

 

РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈА

11-13 (в) 230

 

 

8-12 (п) 230

 

4+2

д-р Благоја Маркоски

 

МЕТОДИКА НА НАСТАВАТА СО ХОСПИТАЦИИ

 

 

 

 

 

8-10 (п) 230

 

 

2+4

д-р Никола Панов

 

ГЕОГРАФИЈА НА АФРИКА, АМЕРИКА И АВСТРАЛИЈА

 

 

8-12 (п) 122

12-14 (в) 122

 

 

 

4+2

 

ИЗБОРЕН ПРЕДМЕТ

 

По договор

 

 

 

 

3+0

 

ИЗБОРЕН ПРЕДМЕТ

 

По договор

 

 

 

 

3+0

 

 НАСОКА ГЕОГРАФСКИ ИНФОРМАЦИСКИ СИСТЕМИ - ГИС 

 

I GODINA (II SEMESTAR)

 

Nastavnik/predmet

ponedelnik

vtornik

sreda

~etvrtok

petok

Nedelen

fond

d-r Михаило Зиков

 

КЛИМАТОЛОГИЈА

 

 

8-11( p ) 95

 

 

8-11( p ) 95

 

 

10-14 (в) 65

 

6+4

д-р Благоја Маркоски

 

КАРТОГРАФИЈА II

8-11 ( п ) 95

 

 

 

 

8-11 (в) картографска лабораторија

3+3

d-r Ивица Милевски

 

ОПШТА ГЕОЛОГИЈА СО ПЕТРОГРАФИЈА

 

11-14( p ) 65

14-16 (в) 48

11-14 (p) 65

14-16 (в) 48

 

 

 

 

 

6+4

 

СТАТИСТИКА

 

 

 

11-15 (п) 86

 

8-10 (в) 86

 

 

3+0

 

ИЗБОРЕН ПРЕДМЕТ

 

ПО ДОГОВОР

 

 

 

 

0+2

 

 

 II ГОДИНА (IV СЕМЕСТАР)

 

Наставник/предмет

понеделник

вторник

среда

четврток

петок

Неделен

фонд

д-р Драган Колчаковски

 

ГЕОМОРФОЛОГИЈА

8-11 (п) 65

8-11 (п) 65

8-11 (в) 65

 

12-15 (в) 65

6+6

д-р Благоја Маркоски

 

ВОВЕД ВО ГИС

 

 

11-13 (п) 122

13-15 (в) 122

 

 

 

10-12 (п) 65

4+2

Д-р Ивица Милевски

 

ЕРОЗИЈА НА ЗЕМЈИШТЕТО

 

 

11-15 (п) 65

 

8-10  (в) компјутерска училница

4+2

 

ИЗБОРЕН ПРЕДМЕТ

 

 

 

 

 

 

0+2

 

 

 

НАСОКА ДЕМОГРАФИЈА

 

I ГОДИНА (II СЕМЕСТАР)

 

Наставник/предмет

понеделник

вторник

среда

четврток

петок

Неделен

фонд

д-р Билјана Апостоловска Тошевска

 

ИСТОРИСКА ДЕМОГРАФИЈА

 

8-10 (в) 86

10-14 (п) 86

 

 

 

4+2

д-р Љупчо Настевски

 

ДЕМОГРАФСКА СТАТИСТИКА

 

 

 

 

 

11-15 (п)86

8-10 (в) 86

 

4+2

д-р Мирјанка Маџевиќ

 

ТЕРЕНСКИ ИСТРАЖУВАЊА

 

8-10 (в) 86

10-14 (п) 86

 

 

 

 

4+2

 

ИЗБОРЕН ПРЕДМЕТ

 

 

 

 

 

 

3+0

 

 

 

 

 

 

 

 

  

II ГОДИНА (IV СЕМЕСТАР)

 

Наставник/предмет

понеделник

вторник

среда

четврток

петок

Неделен

фонд

д-р Билјана Апостоловска Тошевска

 

МИГРАЦИИ НА НАСЕЛЕНИЕТО

 

 

 

8-10  (в) 86

8-11 (п) 86

 

 

3+2

д-р Благоја Маркоски

 

ВОВЕД ВО ГИС

 

 

11-13 (п) 122

13-15 (в) 122

 

 

 

10-12 (п) 65

4+2

д-р Мирјанка Маџевиќ

 

ГЕОГРАФИЈА НА НАСЕЛБИ

 

 

 

 

10-12 (п) 230

10-12 (п) 122

12-14 (в) 230

 

 

4+2

 

ИЗБОРЕН ПРЕДМЕТ

 

По договор

 

 

 

 

3+0

 

 

 

 

 

 

 

 

НАСОКА ТУРИЗАМ

 

 

I ГОДИНА (II СЕМЕСТАР)

 

Наставник/предмет

понеделник

вторник

среда

четврток

петок

Неделен

фонд

д-р Никола Панов

 

ТУРИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА

11-14 (п) 95

 

10-12 (в)

амфитеатар на

трети кат

 

 

 

 

3+2

д-р Ристо Мијалов

 

СОЦИО-ЕКОНОМСКИ ОСНОВИ НА ТУРИЗМОТ

 

 

14-16(в)  95

 

8-10 (п)

амфитеатар на

трети кат

 

 

 

 

 

2+2

 

ЕКОНОМИКА НА ТУРИЗМОТ

 

ПО ДОГОВОР

 

 

 

 

2+2

Проф. Марија Авшар

 

АНГЛИСКИ ЈАЗИК II

 

 

 

ОД 11 ЧАСОТ  95

 

3+2

 

 

II ГОДИНА (IV СЕМЕСТАР)

 

Наставник/предмет

понеделник

вторник

среда

четврток

петок

Неделен

фонд

д-р Олгица Димитровска

 

ТУРИЗМОТ И ЗАШТИТАТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

 

11-14 (п) 95

14-16 (в) 95

 

 

 

 

3+2

д-р Ивица Милевски

 

ТУРИСТИЧКО-ИНФОРМАЦИСКИ СИСТЕМ

 

 

 

 

 

 

9-12 (п) 95

12-14 (в) 95

3+2

Проф. Марија Авшар

 

АНГЛИСКИ ЈАЗИК IV

 

 

 

ОД 11 ЧАСОТ  95

 

3+2

 

МЕНАЏМЕНТ ВО ТУРИЗМОТ

 

 

 

 

По договор

 

2+2