РАСПОРЕД НА ЧАСОВИ ЗА ВОНРЕДНИ СТУДЕНТИ НА

ИНСТИТУТОТ ЗА ГЕОГРАФИЈА

ЛЕТЕН СЕМЕСТАР 2013/2014 ГОДИНА

 

 

НАСТАВНА НАСОКА

 

II семестар

професор

предмет

датум

Час

просторија

предавања

вежби

д-р Михаило Зиков

Климатологија

15.02.2014

16.02.2014

9 h

Хидролошка лабараторија

д-р Благоја Маркоски

Картографија II

22.02.2014

23.02.2014

9 h

Картографска лабараторија

д-р Ивица Милевски

Општа геологија со петрографија

08.03.2014

09.03.2014

9 h

48

д-р Свемир Горин

Изборен од ИГ

Геоинформатика

01.03.2014

02.03.2014

9 h

Компјутерска училница

д-р Олгица Димитровска

Изборен од ИГ

Култури и

цивилизации

21.02.2014

17 h

65

 

IV семестар

професор

предмет

датум

Час

просторија

предавања

вежби

д-р Драган Колчаковски

Геоморфологија

15.02.2014

16.02.2014

9 h

65

д-р Ивица Милевски

Изборен од ИГ

Педогеографија

Педогеографија

со ерозија

22.02.2014

23.02.2014

9 h

65

д-р Михаило Зиков

 

Изборен од ИГ

Лимнологија

Потамологија

01.03.2014

02.03.2014

9 h

Хидролошка лабараторија

д-р Олгица Димитровска

Изборен од ИГ

Природни катастрофи

Заштита на природното населедство

 

28.02.2014

 

17 h

65

 

VI семестар

професор

предмет

датум

Час

просторија

предавања

вежби

д-р Ристо Мијалов

Географија на Азија

15.02.2014

16.02.2014

9 h

230

д-р Мирјанка Маџевиќ

Географија на населби

22.02.2014

23.02.2014

9 h

230

д-р Драган Колчаковски

Физичка географија на Република Македонија

01.03.2014

02.03.2014

9 h

65

д-р Мирјанка Маџевиќ

Изборен од ИГ

Население на Република Македонија

Природно движење на населението

21.02.2014

17 h

230

  

VIII семестар

професор

предмет

датум

Час

просторија

предавања

вежби

д-р Благоја Маркоски

Регионална географија

15.02.2014

16.02.2014

9 h

122

д-р Милена Талеска

Географија на Африка, Америка и Австралија

22.02.2014

23.02.2014

9 h

122

д-р Драган Колчаковски

Методика на наставата по географија

28.02.2014

17 h

230

д-р Ристо Мијалов

Изборен од ИГ

Политичка географија

Географија на религии

08.03.2014

09.03.2014

 

9 h

230

д-р Билјана Апостоловска Тошевска

Изборен од ИГ

Географија на енергетика

Трговска географија

21.02.2014

17 h

122

 

  

ТУРИЗАМ

  

II семестар

професор

предмет

датум

Час

просторија

предавања

вежби

д-р Никола Панов

Туристичка географија

15.02.2014

16.02.2014

9 h

95

д-р Ристо Мијалов

Социо-економски основи на туризмот

22.02.2014

23.02.2014

9 h

95

д-р Милена Талеска

Економика на туризам

01.03.2014

02.03.2014

9 h

95

 

IV семестар

професор

предмет

датум

Час

просторија

предавања

вежби

д-р Дејан Илиев

Менаџмент во туризмот

15.02.2014

16.02.2014

9 h

амфитеатар 305

д-р Олгица Димитровска

Туризмот и заштита на животната средина

22.02.2014

23.02.2014

9 h

амфитеатар 305

д-р Ивица Милевски

Туристичко-информациски системи

01.03.2014

02.03.2014

9 h

компјутерска училница

  

VI семестар

професор

предмет

датум

Час

просторија

предавања

вежби

д-р Милена Талеска

Туризмот и сообраќајната географија

15.02.2014

16.02.2014

12 h

95

  

VIII семестар

професор

предмет

датум

Час

просторија

предавања

вежби

д-р Ристо Мијалов

Туризмот и меѓународното стопанство

14.02.2014

17 h

95

д-р Никола Панов

Туристичка картографија

28.02.2014

17 h

95

  

ГЕОГРАФСКИ ИНФОРМАЦИСКИ СИСТЕМИ

  

II семестар

професор

предмет

датум

Час

просторија

предавања

вежби

д-р Михаило Зиков

Климатологија

15.02.2014

16.02.2014

9 h

Хидролошка лабараторија

д-р Благоја Маркоски

Картографија II

22.02.2014

23.02.2014

9 h

Картографска лабараторија

д-р Љупчо Настевски

Статистика

01.03.2014

02.03.2014

9 h

86

д-р Ивица Милевски

Општа геологија со петрографија

08.03.2014

09.03.2014

9 h

48

 

  

ДЕМОГРАФИЈА

 

II семестар

професор

предмет

датум

Час

просторија

предавања

вежби

д-р Благоја Маркоски

Картографија

22.02.2014

23.02.2014

9 h

Картографска лабараторија

д-р Љупчо Настевски

Статистика

01.03.2014

02.03.2014

9 h

86

д-р Мирјанка Маџевиќ

Теренски истражувања

15.02.2014

16.02.2014

9 h

86

д-р Никола Панов

д-р Олгица Димитровска

Изборен од ИГ

Основи на туризмот

Култури и

цивилизации

21.02.2014

17 h

65

  

IV семестар

професор

предмет

датум

Час

просторија

предавања

вежби

д-р Билјана Апостоловска Тошевска

Миграции на населението

28.02.2014

17 h

86

д-р Благоја Маркоски

Изборен од ИГ

Вовед во ГИС

01.03.2014

02.03.2014

9 h

Картографска лабараторија

  

VI семестар

Професор

предмет

датум

Час

просторија

предавања

вежби

д-р Билјана Апостоловска Тошевска

Социо - економски структури на населението

15.02.2014

16.02.2014

12 h

122

д-р Ристо Мијалов

Изборен од ИГ

Политичка географија

Географија на религии

08.03.2014

09.03.2014

 

9 h

230

д-р Дејан Илиев

Урбани системи

22.02.2014

23.02.2014

9 h

86

д-р Дејан Илиев

Демографско стареење

22.02.2014

23.02.2014

12 h

86

  

VIII семестар

Професор

предмет

датум

Час

просторија

предавања

вежби

д-р Билјана Апостоловска Тошевска

Работна сила и вработеност

01.03.2014

02.03.2014

9 h

122

д-р Љупчо Настевски

Проекции на населението

22.02.2014

23.02.2014

12 h

122