УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ-СКОПЈЕ
 
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
 
 ИНСТИТУТ ЗА ГЕОГРАФИЈА
Датум: 10/19/2014   English
Loading
Географијата го движи Светот - биди и ти Географ!!!...веб страница на Институтот за географија-една од најстарите високообразовни институции во Република Македонија...www.igeografija.mk

Почетна

За Институтот

       Општо

       Студии

       Стручен кадар 

Насоки

       Наставна 

       ГИС 

       Физичка географија 

       Демографија 

       Туризам 

Втор циклус

Трет циклус

Известувања

Изданија

Галерија

Линкови

 

ИГЕО-ПОРТАЛ

  КОНТАКТ:
  Гази Баба бб

  П. Фах 162
  1000 Скопје
  Република Македонија
  тел. 389 2 3249716
ПОСЕТИТЕЛИ
 
 

СТУДИИ ПО ГЕОГРАФИЈА: ДЕМОГРАФИЈА (ПРВ ЦИКЛУС)

 

Код

I СЕМЕСТАР

 

 

 

 

 Предмет

Предавања

Аудитор.

Лабор.

Кредити

ГД001

1.Основи на демографија

4

2

0

10

ГД002

2. Историска демографија   

4

2

0

10

 

3. Изборен од ИГ

4

2

0

8

 

4. Изборен

2

0

0

2

 

Вкупно задолжителни

8

4

0

20

 

Вкупно

14

6

0

30

Код

II СЕМЕСТАР

 

 

 

 

Предмет

Предавања

Аудитор.

Лаборат.

Кредити

ГГ02б

1. Картографија

3

0

3

8

ГУ001

2. Статистика

2

2

0

6

ГД004

3 Теренски  истражувања

4

2

0

8

 

4. Изборен од ИГ

2

1

0

6

 

5. Изборен

2

0

0

2

 

Вкупно задолжителни

9

4

3

22

 

Вкупно

13

5

3

30

Код

III СЕМЕСТАР

 

 

 

 

Предмет

Предавања

Аудитор.

Лабор.

Кредити

ГД016

1.Природно движење на  населението

4

0

2

9

ГД005

2.Физичко-географски  услови за населеност

4

0

2

9

 

3. Изборен од ИГ

2

1

0

5

 

4. Изборен од ИГ

2

1

0

5

 

5. Изборен

2

0

0

2

 

Вкупно задолжителни

8

0

4

18

 

Вкупно

14

2

4

30

Код

IV СЕМЕСТАР

 

 

 

 

Предмет

Предавања

Аудитор.

Лабор.

Кредити

ГД006

1.Миграции на населението

3

2

0

8

ГД007

2.Биолошки структури на населението

2

0

2

7

ГД008

3.Семејства и домаќинства

2

2

0

6

 

4. Изборен од ИГ

4

0

2

7

 

5. Изборен

2

0

0

2

 

Вкупно задолжителни

7

4

2

21

 

Вкупно

13

4

4

30

Код

V СЕМЕСТАР

Предмет

Предавања

Аудитор.

Лабор.

Кредити

ГД009

1.Социо-економски структури на населението

4

0

2

10

ГД014

2.Работна сила и вработеност

3

2

0

7

ГД003

3. Демографска статистика

2

0

2

8

 

4. Изборен од ИГ

2

1

0

5

 

Вкупно задолжителни

10

2

4

25

 

Вкупно

11

3

4

30

      Код

VI СЕМЕСТАР 

 

 

 

 

Предмет

Предавања

Аудитор.

Практична работа

Кредити

ГГ012

1.Географија на населби

4

2

0

10

ГГ040

2.Политичка географија

4

2

0

10

 

3. Изборен од ИГ

2

1

0

5

ГД017

4. Изборен-Студентска пракса

0

0

40

5

 

Вкупно задолжителни

8

4

0

20

 

Вкупно

10

5

40

30

Код

VII СЕМЕСТАР

 

 

 

 

Предмет

Предавања

Аудиториски

Лаборатор.

Кредити

ГД027

1.Урбани системи

2

1

0

7

ГД015

2.Популациона политика

3

2

0

8

ГГ021

3. Просторно планирање

4

2

0

10

 

4. Изборен од ИГ

2

1

0

5

 

Вкупно задолжителни

9

5

0

25

 

Вкупно

11

6

0

30

            Код

VIII СЕМЕСТАР 

 

 

 

 

 

Предмет

Предавања

Аудиториски

Лаборатор.

Кредити

 

ГГ039

1. Население на  Република Македонија

2

1

0

8

 

ГД012

2.Демографски развиток на Светот

3

2

0

10

 

 

3. Изборен од ИГ

2

1

0

5

 

 

4.Дипломска работа

0

7

0

7

 

 

Вкупно задолжителни

5

10

0

25

 

 

Вкупно

7

11

0

30

 

ЛИСТА НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ

На студиите по демографија се предвидени  следните 21  задолжителни предмети:

 

1.

Основи на демографија

(4+2+0)

2.

Историска демографија

(4+2+0)

3.

Картографија

(3+0+3)

4.

Статистика

(2+2+0)

5.

Теренски  истражувања

(4+2+0)

6.

Природно движење на населението

(4+0+2)

7.

Физичко-географски услови за населеност

(4+0+2)

8.

Миграции на населението

(3+2+0)

9.

Биолошки структури на населението

(2+0+2)

10.

Демографска статистика

(2+0+2)

11.

Социо-економски структури на населението

(4+0+2)

12.

Работна сила и вработеност

(3+2+0)

13.

Семејства и домаќинства

(2+2+0)

14.

Географија на населби

(4+2+0)

15.

Политичка географија

(4+2+0)

16.

Урбани системи

(2+1+0)

17.

Популациона политика

(3+2+0)

18.

Просторно планирање

(4+2+0)

19.

Население на  Република Македонија

(2+1+0)

20.

Демографски развиток на Светот

(3+2+0)

21.

Дипломска работа

 

(0+7+0)

 
 

 

Страницата е ажурирана на 14.10.2011 година. Содржините се од информативен карактер. Сите права се заштитени.

Изработка и ажурирање на страницата: Ивица Милевски. Вашите сугестии и коментари можете да ги пратите на: ivica@iunona.pmf.ukim.edu.mk