УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ-СКОПЈЕ
 
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
 
 ИНСТИТУТ ЗА ГЕОГРАФИЈА
Датум: 10/19/2014   English
Loading
Географијата го движи Светот - биди и ти Географ!!!...веб страница на Институтот за географија-една од најстарите високообразовни институции во Република Македонија...www.igeografija.mk

Почетна

За Институтот

       Општо

       Студии

       Стручен кадар 

Насоки

       Наставна 

       ГИС 

       Физичка географија 

       Демографија 

       Туризам 

Втор циклус

Трет циклус

Известувања

Изданија

Галерија

Линкови

 

ИГЕО-ПОРТАЛ

  КОНТАКТ:
  Гази Баба бб

  П. Фах 162
  1000 Скопје
  Република Македонија
  тел. 389 2 3249716
ПОСЕТИТЕЛИ
 
 

СТУДИСКА ПРОГРАМА: НАСТАВНА ГЕОГРАФИЈА

КОД

СЕМЕСТАР I

нед. фонд

семест.
фонд

кредит

ГГ001

Основи на географијата

4+2

6*15

8

ГГ002а

Картографија I

3+3

6*15

10

ГГ003

Земјата и вселената

4+2

6*15

8

 

Изборен

2+0

2*15

4

 

ВКУПНО

13+7

300/20=15

30

 

 

 

 

 

 

СЕМЕСТАР II

 

 

 

ГГ004

Општа геологија со петрографија

4+4

8*15

7

ГГ005

Климатологија

6+4

10*15

7

ГГ002б

Картографија II

3+3

6*15

7

 

Изборен од ИГ

2+1

3*15

5

 

Изборен

2+0

2*15

4

 

ВКУПНО

17+12

435/29=15

30

 

 

 

 

 

 

СЕМЕСТАР III

 

 

 

ГГ006

Хидрологија

6+4

10*15

9

ГГ009

Заштита на животната средина

4+2

6*15

9

ГГ007

Биогеографија

4+2

6*15

6

 

Изборен од ИГ

2+1

3*15

3

 

Изборен  од ИГ

2+1

3*15

3

 

ВКУПНО

18+10

420/28=15

30

 

 

 

 

 

 

СЕМЕСТАР IV

 

 

 

ГГ010

Геоморфологија

6+4

12*15

10

ГУ002

Педагогија

2+2

4*15

4

 

Изборен од ИГ

3+2

5*15

8

 

Изборен од ИГ

2+1

4*15

4

 

Изборен од ИГ

2+1

3*15

4

 

ВКУПНО

15+12

405/27=15

30

 

 

 

 

 

 

СЕМЕСТАР V

 

 

 

ГГ011

Географија на население

4+2

6*15

8

ГГ013

Аграрна географија

4+2

6*15

8

ГУ003

Психологија

2+2

4*15

5

 

Изборен од ИГ

2+1

3*15

5

 

Изборен

2+0

2*15

4

 

ВКУПНО

14+7

315/21=15

30

 

 

 

 

 

 

СЕМЕСТАР VI

 

 

 

ГГ016

Физичка географија на Република Македонија

4+2

6*15

8

ГГ012

Географија на населби

4+2

6*15

8

ГГ022

Географија на Азија

4+2

6*15

7

 

Изборен од ИГ

2+1

3*15

4

ГУ004

Македонски јазик

0+4

4*15

3

 

ВКУПНО

14+11

375/25=15

30

 

 

 

 

 

 

СЕМЕСТАР VII

 

 

 

ГГ014

Индустриска географија

4+2

6*15

6

ГГ018

Географија на Европа

4+2

6*15

6

ГГ017

Социо-економска геогр. на РМ

4+2

6*15

6

ГГ021

Просторно планирање

4+2

6*15

6

 

Изборен од ИГ

2+1

3*15

4

 

Изборен

2+0

2*15

2

 

ВКУПНО

20+9

435/29=15

30

 

 

 

 

 

 

СЕМЕСТАР VIII

 

 

 

ГГ015

Регионална географија

4+2

6*15

6

ГГ023

Методика на наставата по географија со хоспитации

2+4

6*15

6

ГГ019

Географија на Африка, Америка и Австралија

4+2

6*15

6

 

Изборен од ИГ

2+1

3*15

4

 

Изборен од ИГ

2+1

3*15

4

 

Дипломска работа

0+2

2*15

4

 

ВКУПНО

14+12

480/26=15

30

Листа на изборни предмети на Институтот за географија при ПМФ-наставна насока: 

КОД

Листа на изборни предмети

нед.фонд

Семестар I

ГУ005а 

Англиски јазик I

2+0

ГУ009а                  

Француски јазик I

2+0

ГУ010а                  

Руски јазик I

2+0

ГУ011а                  

Шпански јазик I

2+0

ГУ012а                  

Германски јазик I

2+0

Семестар II

ГГ024               

Култури и цивилизации   (во II или III)

2+1

ГГ029               

Геоинформатика  (во II или III)

2+1

ГУ00 

Англиски јазик II

2+0

ГУ009б 

Француски јазик II

2+0

ГУ010б 

Руски јазик II

2+0

ГУ011б 

Шпански јазик II

2+0

ГУ013б 

Германски јазик II

2+0

Семестар III

ГГ030               

Метеорологија 

2+1

ГГ031               

Клима на земјата

2+1

ГГ046

Природни науки  (во III или V)

2+1

Семестар IV

ГГ008

Педогеографија линк

3+2

ГГ008а

Педогеографија со ерозија

3+2

ГГ032

Потамологија

2+1

ГГ033

Лимнологија

2+1

ГГ034

Природни катастрофи

2+1

ГГ035

Заштита на природното наследство

2+1

Семестар V

ГГ036               

Карстологија

2+1

ГГ037               

Регионална геоморфологија

2+1

 

Слободен избор од студиските програми на УКИМ

2+0

Семестар VI

ГГ038

Природно движење на населението

2+1

ГГ039

Население на Република Македонија

2+1

Семестар VII

ГГ042а

Сообраќајна со туристичка географија

2+1

ГГ026

Вовед во Географски Информациски Системи

2+1

 

Слободен избор од студиските програми на УКИМ

2+0

Семестар VIII

ГГ040

Политичка географија

2+1

ГГ045

Географија на религии

2+1

ГГ044

Трговска географија

2+1

ГГ041

Географија на енергетиката

2+1

 

Напомена:  Предвидените вежби во студиската програма за дел од предметите се реализираат аудиториски, за дел лабараториски и се реализира теренска настава. Поконкретно статусот на вежбите и теренската настава е прецизиран во предметната програма.

 

Страницата е ажурирана на 14.10.2011 година. Содржините се од информативен карактер. Сите права се заштитени.

Изработка и ажурирање на страницата: Ивица Милевски. Вашите сугестии и коментари можете да ги пратите на: ivica@iunona.pmf.ukim.edu.mk