УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ-СКОПЈЕ
 
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
 
 ИНСТИТУТ ЗА ГЕОГРАФИЈА
Датум: 10/19/2014   English
Loading
Географијата го движи Светот - биди и ти Географ!!!...веб страница на Институтот за географија-една од најстарите високообразовни институции во Република Македонија...www.igeografija.mk

Почетна

За Институтот

       Општо

       Студии

       Стручен кадар 

Насоки

       Наставна 

       ГИС 

       Физичка географија 

       Демографија 

       Туризам 

Втор циклус

Трет циклус

Известувања

Изданија

Галерија

Линкови

 

ИГЕО-ПОРТАЛ

  КОНТАКТ:
  Гази Баба бб

  П. Фах 162
  1000 Скопје
  Република Македонија
  тел. 389 2 3249716
ПОСЕТИТЕЛИ
 
 

СТУДИИ НА ГЕОГРАФИЈА: ТУРИЗАМ (ПРВ ЦИКЛУС)

КОД

СЕМЕСТАР I

Нед. фонд

Семест. фонд

Практична работа

Кредити

ГТ001

Основи на туризмологијата

2+2

4*15

-

6

ГТ002

Природно-географски основи на туризмот

2+2

4*15

-

6

ГУ001

Статистика

2+2

4*15

-

6

ГУ005

Англиски јазик I

2+0

2*15

-

2

 

Изборен предмет1

2+2

4*15

-

6

ГТ030

Студентска пракса2

-

-

40

4

 

ВКУПНО

10+8

270/18=15

40

30

 

 

 

 

 

 

КОД

СЕМЕСТАР II

Нед. фонд

Семест. фонд

Практична работа

Кредити

ГТ004

Економика на туризмот

2+2

4*15

-

8

ГГ043

Туристичка географија

3+2

5*15

-

8

ГТ005

Социо-економски основи на туризмот

2+2

4*15

-

8

ГУ005

Англиски јазик II

2+0

2*15

-

2

ГТ031

Студентска пракса3

-

-

40

4

 

ВКУПНО

10+6

240/16=15

40

30

 

 

 

 

 

 

КОД

СЕМЕСТАР III

Нед. фонд

Семест. фонд

Практична работа

Кредити

ГТ006

Алтернативни форми на туризмот

3+2

5*15

 

8

ГТ007

Туристичко право

2+2

4*15

 

8

ГУ006

Англиски јазик III

2+0

2*15

 

2

 

Изборен предмет II4

3+2

5*15

 

7

ГТ032

Студентска пракса5

-

-

56

5

 

ВКУПНО

10+6

240/16=15

56

30

 

 

 

 

 

 

КОД

СЕМЕСТАР IV

Нед. фонд

Семест. фонд

Практична работа

Кредити

ГТ008

Туризмот и заштитата на животната средина

3+2

5*15

-

8

ГТ009

Менанџмент во туризмот

3+2

5*15

-

8

ГТ010

Туристичко-информациски системи

2+2

4*15

-

7

ГУ006

Англиски јазик IV

2+0

2*15

-

2

ГТ033

Студентска пракса6

-

-

48

5

 

ВКУПНО

10+6

240/16=15

48

30

 

 

 

 

 

 

КОД

СЕМЕСТАР V

Нед. фонд

Семест. фонд

Практична работа

Кредити

ГТ011

Туристичка географија на Република Македонија

3+2

5*15

-

7

ГТ012

Туристички агенции

3+2

5*15

-

6

 

Изборен предмет7

2+2

4*15

-

5

ГТ034

Студентска пракса8

-

-

90

12

 

ВКУПНО

8+6

210/14=15

90

30

 

 

 

 

 

 

КОД

СЕМЕСТАР VI

Нед. фонд

Семест. фонд

Практична работа

Кредити

ГТ015

Маркетинг во туризмот

3+3

6*15

-

6

ГТ016

Туризмот и сообраќајната географија

3+3

6*15

-

7

 

Изборен од предмет 9

2+0

2*15

-

5

ГТ035

Студентска пракса10

-

-

90

12

 

ВКУПНО

8+6

210/14=15

90

30

 

 

 

 

 

 

КОД

СЕМЕСТАР VII

Нед. фонд

Семест. фонд

Практична работа

Кредити

ГТ003

Просторното планирање и туризмот

3+2

5*15

-

6

ГТ017

Културолошки туризам

2+2

4*15

-

5

 

Изборен предмет III11

3+2

5*15

-

6

 

Изборен предмет 12

2+0

2*15

-

5

ГТ036

Студентска пракса13

-

-

85

8

 

ВКУПНО

10+6

240/16=15

85

30

 

 

 

 

 

 

КОД

СЕМЕСТАР VIII

Нед. фонд

Семест. фонд

Практична работа

Кредити

ГТ018

Туристичка картографија

3+2

5*15

-

6

ГТ019

Туризмот и меѓународното стопанство

3+2

5*15

-

7

 

Изборен предмет14

2+0

2*15

-

5

 

Дипломска работа

-

-

-

12

 

ВКУПНО

8+4

180/12=15

-

30

ПОЈАСНУВАЊА

1 ГТ020 Водните ресурси во функција на туризмот,

  ГТ021 Бањски туризам или

  ГТ022 Селски туризам.

2 Се изведува пет работни дена. Се реализира во во државните и останатите видови институции од областа на туризмот (Министерство за економија-сектор за туризам, Стопанска комора, регионални органи и туристички институции, општински туристички организации и др.

3 Се изведува пет работни дена. Опфаќа теренска работа на студентите на инвентаризацијата и валоризацијата на природните и антропогените туристички вредности во туристичките региони, туристичките места и туристичките центри.

4 ГТ024 Аграрот во функција на туризмот, или

  ГТ026 Туризмот во Европската Унија.

5 Се изведува пет работни дена и се реализира во хотелско-угостителските претпријатија (рецепциски и други видови работна пракса).

6 Се изведува шест работни дена и се реализира во Државниот завод за статистика, Градскиот завод за статистика и некои други одделенија и служби кои се занимаваат со водење статистички податоци, особено важни за областа на туризмот.

7 ГТ023 Населението и туристичкиот пазар,  или

  ГТ025 Хотелиерство

8 Се изведува 10 работни дена и се реализира во туристичките агенции или сообраќајно-туристичките претпријатија.

9 Изборен предмет од УКИМ. Им се препорачува на студентите да изберат некој од јазиците:

   ГУ013а Италијански,

   ГУ012а Германски,

   ГУ011а Шпански или

   ГУ009а Француски.

10 Се изведува седум работни дена во некои од странските туристички дестинации кои имаат, претежно, туристичка функција.

11 ГТ027 Теорија и методологија на туризмологијата,

   ГТ028 Стратегија за развој на туризмот или

   ГТ029 Уредување на туристичкиот простор.

12 Изборен предмет од УКИМ. Им се препорачува на студентите да изберат некој од јазиците:

   ГУ013а Италијански,

   ГУ012а Германски,

   ГУ011а Шпански или

   ГУ009а Француски.

13 Се изведува 10 работни дена и се реализира во културните институции кои имаат значителна туристичка посетеност (музеи, галерии, спомен куќи, заштитени културни добра, верски објекти и др.).

14 Изборен предмет од УКИМ. Им се препорачува на студентите да изберат некој од јазиците:

   ГУ013а Италијански,

   ГУ012а Германски,

   ГУ011а Шпански или

   ГУ009а Француски.

 

Страницата е ажурирана на 14.10.2011 година. Содржините се од информативен карактер. Сите права се заштитени.

Изработка и ажурирање на страницата: Ивица Милевски. Вашите сугестии и коментари можете да ги пратите на: ivica@iunona.pmf.ukim.edu.mk