ИЗДАНИЈА НА ИНСТИТУТОТ ЗА ГЕОГРАФИЈА

ГОДИШЕН ЗБОРНИК

Првиот број излезен во 1948 година.

Годишно списание на Институтот за географија во кое се објавуваат научни трудови. Досега се излезени 37 книги, а последно издание е број 42.

ГЕОГРАФСКИ РАЗГЛЕДИ

Првиот број излезен во 1962 година.

Годишно списание на Македонското географско друштво. Објавува научни и стручни трудови од областа на географијата. Досега се публикувани 36 книги, а последно издание е број 46 (2012).

БИЛТЕН ЗА ФИЗИЧКА ГЕОГРАФИЈА

Првиот број излезен во 2004 година.

Годишно списание на Институтот за географија во кое се објавуваат научно-стручни трудови од областа на физичката географија. Досега се публикувани 6 книги, а последно издание е број 8 (2012).

ГЛАСНИК ЗА СОЦИОЕКОНОМСКА ГЕОГРАФИЈА

Првиот број излезен во 2006 година.

Годишно списание на Институтот за географија во кое се објавуваат научно-стручни трудови од областа на социоекономската географија. Досега се публикувани 3 книги, а последно издание е број 3 (2010).