МАКЕДОНСКО ГЕОГРАФСКО ДРУШТВО  -  MACEDONIAN GEOGRAPHIC SOCIETY
ГЕОГРАФСКИ РАЗГЛЕДИ - GEOGRAPHICAL REVIEWS
Излегува од 1962 година
-  Published since 1962 

 ISSN 1409-908X  UDK91  Секое неовластено користење на електронските содржини без почитување на авторските права е казниво со закон!
 
ПОЧЕТНА - HOME
Инструкции
Instructions
Публикации - Issues
52 (2019) NEW
51 (2018)
50 (2017)
49 (2016)
48 (2015)
47 (2013)
46 (2012)
44-45 (2011)
43 (2009)
42 (2008)
1-41 (1962-2007)
 

 

Линкови - Links
Македонско географско друштво
Macedonian Geographical Society
ИГЕО-ПОРТАЛ
Институт за географија
Institute of Geography
 
 

ГЕОГРАФСКИ РАЗГЛЕДИ е списание на Македонското Географско Друштво. Во списанието се објавуваат научни и стручни трудови, разни прилози, вести, прегледи на литература и информации од областа на географијата. Првиот број на ова списание е излезен уште во далечната 1962 година, при што обично е објавуван еден број годишно. Од 2009-та година, списанието покрај во традиционална печатена верзија излегува и во електронска верзија. Со тоа е достапно до многу поширок круг на вљубеници во географијата, не само во Република Македонија туку и надвор од неа. Сите информации, известувања,  активности поврзани со подготовката на изданијата на ова списание може да се следат електронски. Воедно сите ваши прашања, предлози, сугестии ќе ни бидат од корист во подигање на квалитетот на списанието.

 

GEOGRAPHICAL REVIEWS, an official journal of the Macedonian Geographic Society is published annually. The journal covers geography-related scientific and popular articles, contributions, geographic news, information's and book reviews. The journal concerns primary the area of Macedonia, but nevertheless contributions dealing with other regions are also welcome. The publication has long tradition: first issue has been published in 1962, while the total number of published volumes (with last one) is 43. Since 2009, aside of traditional form, the journal is published as an e-journal as well. This allows papers to be accessible for wider audience. Related information, reports, activities etc., about the publication can be followed online. All suggestions, questions and proposals are welcome and will help to increase the quality of the articles.

УРЕДУВАЧКИ ОДБОР

 

д-р Ивица Милевски, Уредник

д-р Билјана Апостоловска-Тошевска

д-р Славољуб Драгичевиќ (Србија)

д-р Адриано Риболини (ИТАЛИЈА)

д-р Александар ЛУКИЌ (Хрватска)

д-р Марко Кревс (Словенија)

д-р Росица Кендерова (Бугарија)

д-р Ромео АНЏАРИ (АЛБАНИЈА)

д-р Николче Димитров

 

 

ТЕХНИЧКА ПОДГОТОВКА

м-р Владимир Златановски

м-р Анита Тодорова

 

ЕЛЕКТРОНСКО ПОСТАВУВАЊЕ

д-р Ивица Милевски

КОНТАКТ

Македонско географско друштво

Природно-математички факултет-скопје

Гази Баба б.б., П.Ф. 162, 1000 Скопје

Република Македонија

e-mail: ivica@pmf.ukim.mk

тел. 389 2 3249705

 

 

EDITORIAL BOARD

 

dr. Ivica MILEVSKI, Editor

dr. Biljana APOSTOLOVSKA-TOSEVSKA (MACEDONIA)

dr. Slavoljub DRAGICEVIC (SERBIA)

dr. Adriano Ribolini (ITALY)

dr. Aleksandar LUKIC (CROATIA)

dr. Marko KREVS (SLOVENIA)

dr. Rositsa KENDEROVA (BULGARIA)

dr. Romeo HANXHARI (ALBANIA)

dr. Nikolce DIMITROV (MACEDONIA)

 

 

TECHNICAL EDITING

mr. sci. Vladimir Zlatanovski

mr. sci. Anita Todorova

 

 

ONLINE PUBLISHING

dr. Ivica Milevski

CONTACT

Macedonian Geographic Society

Faculty of Natural Sciences and Mathematics-Skopje

Gazi Baba bb, PoBox 162, 1000 Skopje

Republic of Macedonia

e-mail: ivica@pmf.ukim.mk

tel. 389 2 3249705

 

ИЗВЕСТУВАЊА:
Во тек е подготовка на следниот број (53) на списанието Географски разгледи. Ве молиме, Вашите трудови во согласност со инструкциите за авторите да ги приложите во електронска форма најдоцна до 20.12.2020 година.

 

INFORMATIONS:
Preparation of the next issue (53) of the journal Geographic Reviews is in progress. Please submit your papers in electronic form no later than 20.12.2020 in accordance with the instructions for the authors.

 

This web site is created and updated by dr. Ivica Milevski: ivica@pmf.ukim.mk