УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“-СКОПЈЕ
 
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
 
 ИНСТИТУТ ЗА ГЕОГРАФИЈА
Датум: 10/19/2014   English
Loading
Географијата го движи Светот - биди и ти Географ!!!...веб страница на Институтот за географија-една од најстарите високообразовни институции во Република Македонија...www.igeografija.mk

Почетна

За Институтот

       Општо

       Студии

       Стручен кадар 

Насоки

       Наставна 

       ГИС 

       Физичка географија 

       Демографија 

       Туризам 

Втор циклус

Трет циклус

Известувања

Изданија

Галерија

Линкови

 

ИГЕО-ПОРТАЛ

  КОНТАКТ:
  Гази Баба бб

  П. Фах 162
  1000 Скопје
  Република Македонија
  тел. 389 2 3249716
ПОСЕТИТЕЛИ
 
 

 

КРАТКА БИОГРАФИЈА:

ОЛГИЦА ДИМИТРОВСКА

 

 

  БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ:

Презиме:                       

Име:                              

Средно име:                   

Датум на раѓање:         

Место на раѓање:       

Основно училиште:  

Средно училиште:

Димитровска

Олгица

Атанас   

22.03.1970

Крива Паланка, Македонија

ОУ “Јоаким Крчовски”, Крива Паланка

ГДУЦ “Здравко Цветковски”, Скопје

СЕГАШНА ПОЗИЦИЈА:

Вонреден професор на Институтот за географија при ПМФ, Скопје

НАЈВИСОКА ТИТУЛА:

Доктор на географски науки

ГЛАВНИ ДИСЦИПЛИНИ ОД ИНТЕРЕС:

-          Заштита на животната средина,

-          Заштита на природното наследство

-          Основи на географијата

АДРЕСА НА РАБОТА:

Институт за географија

Природно-математички факултет

Гази Баба б.б., 1000 Скопје

Република Македонија

Тел: +389 2 32 49 713

e-mail: olgica@iunona.pmf.ukim.edu.mk

АКАДЕМСКИ СТЕПЕНИ:

Ph.D. Thesis: (Датум на докторирање, наслов на темата):

Доктор на географски науки 28.12.2006,

Докторска дисертација со наслов "ВЛИЈАНИЕ НА ГЕОГРАФСКИТЕ ФАКТОРИ ВРЗ ЗАГАДУВАЊЕТО НА ВОДАТА ВО СЛИВОТ НА РЕКА ТРЕСКА И ПРЕДЛОГ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА", Природно-математички факултет, Институт за географија - Скопје 

  

M.Sci. Thesis: (Датум на магистрирање, наслов на темата):

Магистер на географски науки 04.02.1998 година,

Магистерска работа со наслов "ГЕОГРАФСКИ АСПЕКТИ НА СИСТЕМОТ НА ЗАШТИТАТА НА ВИТАЛНИТЕ КОМПОНЕНТИ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ВО КУМАНОВСКАТА И СЛАВИШКАТА КОТЛИНА", Природно-математички факултет, Институт за географија - Скопје

  

B.Sci. Thesis: (Датум на дипломирање, наслов на темата):

Дипломиран географ 1992 година,

Дипломска работа со наслов "МОНОГРАФСКИ ПРИКАЗ НА НАСЕЛБИТЕ И НИВНА ДЕМОГРАФСКА СТРУКТУРА ВО ОПШТИНАТА КРИВА ПАЛАНКА"

Природно-математички факултет, Институт за географија - Скопје

АКАДЕМСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ПОЗИЦИИ: 

-          2011 година вонреден професор

-          2006 година доцент;

-          2002 година асистент;

-          1998 година асистент;

 

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ:

Одржување на настава од прв циклус студии географија

Одржување на настава по предметите Основи на географијата, Заштита на животната средина, Култури и цивилизации, Географски откритија, Заштита на природното наследство,  Природни катастрофи, Туризмот и заштитата на животната средина.                               

Одржување на теренска настава

По предметите Заштита на животната средина и Заштита на природното наследство, како и учество во рамките на останатите географски дисциплини.

Член на комисија за оцена и одбрана на докторска дисертација

Член во 2 комисии за оценка и одбрана на докторска дисертација                  

Член на комисија за оцена и одбрана на магистратура (ако нема се брише редот)

Член во 1 комисија за оценка и одбрана на магистерска работа                  

Универзитетски учебник

Селмани А., Димитровска О.(2005): Животна средина, стр. 1-299, Скопје

Селмани А., Димитровска О.(2006): Основи на географијата, стр. 1-173, Скопје.

Димитровска О. (2009): Заштита на природното наследство (интерна скрипта), стр. 1-159, Скопје.

Основен школски учебник

Селмани А., Димитровска О.(2010): Географија за 8 одделение, учебник за основно образование,  Скопје.

 

     НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ

 Учесник во научни проекти

 • „Комплексни географски проучувања на поречијата на Бабуна и Тополка“. ПМФ-Институт за географија (2011-2013).

 • „Estimation of contemporary (erosional-denudation) geomorphological processes on Ograzden, Malesevo and Vlaina Mountain and their relation with land-use change“. Билатерален проект со Бугарија, МОН на РМ и МОН на Р. Бугарија (2009-2010).

 • "Индикатори за животната средина на Република Македонија", Работна група за отпад, Министерство за заштита на животна средина и просторно планирање (завршен 2008 година).

 • “Популациско географски проучувања на наталитетот во Република Македонија”-МОН на РМ (2006-2007).

 • “Демографски и миграциски аспекти на Словенците во Македонија и на Македонците во Словенија”. МОН на РМ (2006-2007).

 • “Утврдување на потеклото на водите од поголемите карстни извори на планината Бистра и предлог мерки за заштита од можни загадувања - Утврдуваање на потеклото на водите од карстниот извор Казани на реката Студенчица” МОН на РМ (завршен 2004 година).

 • "Животната средина во населените места во Република Македонија" Фонд за животна средина (завршен 2003 година).

 • "Карта за антропогена деградација на природната шумска клима зонална вегетација во Република Македонија" МОН на РМ (завршен 2003 година).

 • “Географски лексикон на Република Македонија” МОН на РМ (завршен 2002 година).

 • “Геоеколошки состојби и проблеми во североисточниот дел на Република Македонија и мерки за заштита” МОН на РМ (завршен во 1999 година).

Објавени трудови

 1. Апостоловска-Тошевска Б., Димитровска О. (2011): Состојби и перспективи на индустријата во функција на квалитет на животната средина во општина Ѓорче Петров, Зборник на трудови “Ѓорче Петров (1865-1921)”, Општина Ѓорче Петров и Институт за национална историја, стр., Скопје, 01.04.2011 годинa.

 2. Милевски И., Димитровска О. (2011): Влијание на човекот врз релјефот и водите во подрачјето на Влаина, Малешевски Планини и Огражден. Зборник од IV Конгрес на МГД, стр.51-63, Дојран.

 3. Димитровска О. (2010): Состојба и управување со урбаните отпадни води во Република Македонија, Зборник на трудови од IV Конгрес на географите на РМ, стр.93-100, Дојран 7-10.X.2010 год.

 4. Димитровска О. (2009): Некои хидрографски карактеристики на сливот на река Треска и нивното влијание врз квалитетот на водите, Годишен зборник на Институтот за географија бр.38, стр.104-122, Скопје.

 5. Колчаковски Д., Димитровска О. (2009): Одржлив развој на заштитените подрачја во Република Македонија, Зборник на трудови од меѓународниот научен симпозиум “Географијата и одржливиот развој ”, стр.73-80, Охрид 22-25.10.2009 год.

 6. Димитровска О. (2009): Одржливиот развој и заштитата на животната средина во Република Македонија, Зборник на трудови од меѓународниот научен симпозиум “Географијата и одржливиот развој ”, стр.135-148, Охрид 22-25.10.2009 год.

 7. Димитровска О. (2009): Населби во сливот на река Треска и нивното влијание врз квалитетот на водите, Географски разгледи бр.43, стр.85-103, Скопје.

 8. Димитровска О. (2009): Геолошки состав и неговото влијание врз квалитетот на водите во сливот на река Треска, Билтен на физичка географија бр.6, стр.51-68, ИГ, Скопје.

 9. Димитровска О. (2009): Стопанството и заштитата на животната средина, Гласник за социо-економска географија бр.3, ИГ, стр.45-50, Скопје;

 10. Dimitrovska O. (2009) Uticaj topionice za cink i olovo “Zletovo” na kvalitet vazduha u gradu Velesu, Zbornik radova II Megjunarodni simpozijum “Zastita zivotne sredine u industrijskim podrucjima”, str.153-159, Kosovska Mitrovica 28-29.04.2009 g.,

 11. Димитровска О.(2008): Значење и заштита на геодиверзитетот, Билтен на физичка географија бр.5,  стр.77-86, ИГ, Скопје;

 12. Димитровска О. (2008): Третман на заштитата на животната средина во наставата по географија, Географски разгледи бр.41-42, стр.159-166, Скопје;

 13. Димитровска О. (2008): Ефектите од загаденоста на воздухот врз здравјето на населението во градот Велес, Географски разгледи бр.41-42, стр.63-76, Скопје;

 14. Димитровска О., Милевски И. (2007): Состојбата со депонии за цврст отпад во Република Македонија, Билтен на физичка географија бр.3/4, стр.97-108, ИГ, Скопје;

 15. Димитровска О. (2006): Одржлив развој на руралните простори во Република Македонија, Зборник на трудови од научниот симпозиум "Руралниот простор во новите развојни услови", Охрид 30.03-01-04.2006 год., кн.2, стр.701-713.

 16. Димитровска О., Милевски И. (2005): Квалитетот на површинските води во сливот на Крива Река, Билтен на физичка географија бр.2, стр. 109-124, ИГ, Скопје;

 17. Димитровска О. (2005): Информираност за заштитата на животната средина во градот Крива Паланка, Географски разгледи бр.40, стр.99-106, Скопје;

 18. Селмани А., Димитровска О. (2005): Аерозагадувањето во градските средини во Република Македонија и мерки за заштита, Зборник на трудови од III Конгрес на географите на РМ, стр.86-96, Скопје;

 19. Димитровска О. (2005): Хемиските несреќи како опасност за квалитетот на животната средина, Зборник на трудови од III Конгрес на географите на РМ, стр. 34-41, Скопје;

 20. Димитровска О. (2004): Кисели дождови, Билтен на физичка географија бр.1, стр. 109-123, ИГ, Скопје;

 21. Селмани А., Димитровска О. (2004): Деградација на почвите во Република Македонија, Билтен на физичка географија бр.1, стр.97-107, ИГ, Скопје;

 22. Селмани А., Димитровска О. (2004): Влијание на патниот сообраќај врз аерозагадувањето во Република Македонија, Географски разгледи бр.38-39, стр.55-64, Скопје;

 23. Dimitrovska O., Milevski I. (2004): Razvoj ekoloskog turizma na Osogovskim Planinama. Zbornik radova Prvog kongresa geografa Bosne i Hercegovine, str. 292-303, Sarajevo.

 24. Димитровска О. (2002): Деградирање на почвите со рударството, урбанизацијата и инфраструктурата во Кумановската и Славишката Котлина, Географски разгледи бр.37, стр.185-190, Скопје;

 25. Димитровска О. (2002): Загадување на водите од индустриските отпадни води, Географски разгледи бр.37, стр. 75-87, Скопје;

 26. Маркоски Б., Димитровска О. (2002): Карта на квалитетот на површинските води во Република Македонија, Географски разгледи бр.37, стр.37-46, Скопје;

 27. Димитровска О. (2001): Состојба со цврстиот отпад во Кумановската и Славишката Котлина, Географски разгледи бр.36, стр. 217-222, Скопје;

 28. Димитровска О. (2001): Состојба со квалитетот на воздухот во Куманово, Географски разгледи бр. 36, стр.167-178,Скопје;

 29. Димитровска О. (2000): Бучавата како нарушувач на квалитетот на животната средина, Зборник на трудови од II Конгрес на географите на РМ, стр.301-308, Охрид;

 30. Цековска О. (1999): Оштетување на озонската обвивка, Географски разгледи бр.34, стр.67-79, Скопје;

 31. Марковски Б., Цековска О. (1998): Алгоритам за воспоставување еколошо информациски систем на Република Македонија како подсистем на географскиот информациски систем од аспект на заштита и зачувување на животната средина, Зборник на трудови од I Конгрес на еколозите на Македонија, кн.2, стр.917-925, Охрид;

 32. Цековска О. (1997): Квалитетот на животната средина во Кумановската Котлина, научно списание "Животна средина" бр.2, стр.8-13, Скопје;

 

Излагање (презентација) на научен/стручен собир

 • Научна трибина “Ѓорче Петров-живот и дело”, Скопје, 2011 година

 • Четврти Конгрес на МГД, Дојран, 2010 година

 • II Megjunarodni simpozijum “Zastita zivotne sredine u industrijskim podrucjima”, Kosovska Mitrovica, 2009 година

 • Меѓународна конференција „Географијата и одржливиот развој“, Охрид, 22-25.10.2009

 • Семинар за наставниците по географија, Скопје, 2008 година

 • Научен симпозиум: Руралниот простор во новите развојни услови, Охрид, 30.03-01.04. 2006 година

 • Регионален собир за развој на Осоговскиот регион, Пониква, 2005 година

 • Седми Национален конгрес за медицинска географија, Софија, 2005 година

 • Трет конгрес на географите од Република Македонија, Скопје, 2005 година

 • VII национален конгрес по медицинска географија, Софија, Република Бугарија, 2005 година

 • Втор конгрес на географите од Република Македонија, Охрид, 2000 година

 • Прв конгрес на еколозите со меѓународно учество, Охрид, 1998 година

 

    СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ

Учество во работа на комисии за државни натпревари

Учество во работа на комисии за државни натпревари по географија во 2008, 2009, 2010 и 2011 година

Учесник во комисии за државните натпревари на Народна техника-секција за географија во периодот 2001-2006 година                                                             

Учество во подготовка на студиски програми

Учество во подготовка на Елаборат за Студиски и предметни програми (прв и втор степен) – Студии по географија во 2009 година и за насоките: Наставна насока и Географски информациски системи. 

Компјутерска подготовка на Книга за Студиски и предметни програми – Студии по географија (Европски кредит трансфер систем) во 2006 година

                                                                                                                          

Член на уредувачки одбор

Член на уредувачки одбор на списанието Билтен за физичка географија, 2008-2009 година

Технички уредник на списанието Билтен за физичка географија 2004-2007 година

Техничко уредување на Зборник на апстракти од научниот симпозиум со меќународно учество "Руралниот простор во новите развојни услови", Охрид, 2006 година 

Техничко уредување на Зборник на трудови од научниот симпозиум со меѓународно учество "Руралниот простор во новите развојни услови", Охрид, 2006 година 

 

Член на уредувачки одбор на Зборник на трудови

Член на уредувачкиот одбор на Зборникот на трудови од IV Конгрес на географите на Република Македонија, Дојран 2010 година

Член на уредувачкиот одбор на Зборникот на трудови од Меѓународниот научен симпозиум "Географијата и одржливиот развој", Охрид, 2009 година

 

Член на научниот и организациониот одбор на:

Четврти Конгрес на Македонско географско друштво, Дојран, 2010 година.

Меѓународниот научен симпозиум "Географијата и одржливиот развој", Охрид, 2009 година;

Член на организационен одбор на научниот симпозиум со меѓународно учество "Руралниот простор во новите развојни услови", Охрид, 2006 година 

                                                                                 

Учество во факултетски комисии

Член на наставно-научниот колегиум за втор циклус на Институтот за географија при ПМФ во 2010 година

Член на Комисијата за запишување на студенти на прв циклус на студии на Институтот за географија при ПМФ во 2010 и 2011 година

Заменик член на Комисијата за дејноста, статусот и местото на ПМФ (и Институтите на ПМФ) во УКИМ и пошироко во 2010 година

Член на Комисијата за настава при ПМФ во 2009 година

Претседател или член на пописни комисии за Институтот за географија

 

 


Страницата е ажурирана на 14.10.2011 година. Содржините се од информативен карактер. Сите права се заштитени.

Изработка и ажурирање на страницата: Ивица Милевски. Вашите сугестии и коментари можете да ги пратите на: ivica@iunona.pmf.ukim.edu.mk