УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ-СКОПЈЕ
 
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
 
 ИНСТИТУТ ЗА ГЕОГРАФИЈА
Датум: 10/19/2014   English
Loading
Географијата го движи Светот - биди и ти Географ!!!...веб страница на Институтот за географија-една од најстарите високообразовни институции во Република Македонија...www.igeografija.mk

Почетна

За Институтот

       Општо

       Студии

       Стручен кадар 

Насоки

       Наставна 

       ГИС 

       Физичка географија 

       Демографија 

       Туризам 

Втор циклус

Трет циклус

Известувања

Изданија

Галерија

Линкови

 

ИГЕО-ПОРТАЛ

  КОНТАКТ:
  Гази Баба бб

  П. Фах 162
  1000 Скопје
  Република Македонија
  тел. 389 2 3249716
ПОСЕТИТЕЛИ
 
 

КРАТКА БИОГРАФИЈА:

ДРАГАН КОЛЧАКОВСКИ

БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ:  

Презиме:                       

Име:                              

Средно име:                   

Датум на раѓање:         

Место на раѓање:       

Основно училиште:  

Средно училиште:

Колчаковски

Драган

Петре   

23.06.1958

Скопје, Македонија

Братство Единство- Скопје

АСУЦ Боро Петрушевски"- Скопје

СЕГАШНА ПОЗИЦИЈА:

Редовен професор на Институтот за географија при ПМФ, Скопје

НАЈВИСОКА ТИТУЛА:

Доктор на географски науки

ГЛАВНИ ДИСЦИПЛИНИ ОД ИНТЕРЕС:

-          Геоморфологија,

-          Биогеографија,

-          Геоекологија.

АДРЕСА НА РАБОТА:

Институт за географија

Природно-математички факултет

Гази Баба б.б., 1000 Скопје

Република Македонија

Тел: +389 2 311 70 55

e-mail: kolcak@iunona.pmf.ukim.edu.mk

АКАДЕМСКИ СТЕПЕНИ:

Ph.D. Thesis:

Доктор на географски науки 1996 година,

Докторска дисертација со наслов МОРФОГЕНЕТСКИ ПРОЦЕСИ И НИВНИТЕ РЕЛЈЕФНИ ФОРМИ НА ВИСОКОПЛАНИНСКИТЕ ПРЕДЕЛИ НА ПЛАНИНИТЕ ЈАБЛАНИЦА, СТОГОВО, СТАРА ГАЛИЧИЦА И ПЕЛИСТЕР, Природно-математички факултет, Институт за географија - Скопје 

 

M.Sci. Thesis:

Магистер на географски науки 1991 година,

Магистерска работа со наслов КРАШКИ РЕЉЕФ СКОПСКЕ КОТЛИНЕ, Природно-математички факултет - Белград

  

B.Sci. Thesis:

Дипломиран географ 1982 година,

Дипломска работа со наслов ПРИРОДНО ГЕОГРАФСКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА КАДИНА РЕКА, Географски Факултет - Скопје

АКАДЕМСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ПОЗИЦИИ: 

2006 година редовен професор;

2002 година вонреден професор;

1997 година доцент;

1993 година асистент;

1986 година помлад асистент;

1984 година приправник.

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ:

Одржување на настава од прв циклус студии географија

Одржување на настава по предметите Биогеографија, Структурна геоморфологија, Динамичка геоморфологија, Карстологија, Физичка географија со геоекологија, Историска геологија.                             

Одржување на теренска настава

По предметите Биогеографија, Структурна геоморфологија, Динамичка геоморфологија, Карстологија како и учество во рамките на останатите географски дисциплини.

Член на комисија за оцена и одбрана на докторска дисертација

Член во повеќе комисии за оценка и одбрана на докторска дисертација                

Член на комисија за оцена и одбрана на магистратура

Член во повеќе комисии за оценка и одбрана на магистерска работа                  

Универзитетски учебник

 • Геоморфологија (2006) стр.1-484, Скопје

 • Биогеографија (2006) стр. 1-196, Скопје

 • Физичка географија на Република Македонија (2004) стр. 1-273, Скопје

 • Педогеографија (2004), ПМФ, стр. 1-161, Скопје

 • Геологија и геоморфологија за еколози, ПМФ, стр. 1-248, Скопје

Практикум по предмет

 • Биогеографија;

 • Структурна геоморфологија;

 • Динамичка геоморфологија;

 • Историска геологија.

Превод на учебник

 • Holden J. (2008): An Introduction to Physical Geography and the Environment. Pearson Education Limited, London (Вовед во физичката географија).

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ

Учесник во научни проекти

 • Природни вредности, Менаџмент план за управување со Смоларскиот и Колешинскиот Водопад на планината Беласица, Општина Ново Село, (2011);

 • Репрогласување на Матка, Министерство за животна средина и просторно планирање,(2010);

 • Репрогласување на Тиквеш, Министерство за животна средина и просторно планирање,(2010);

 • Предлог за заштита на Мариово, Мекедонско еколошко друштво, (2008);

 • План за управување на НП Галичица, НП Галичица, (2008);

 • Локалитет заштитен како Споменик на природата, Локалитетот Куклица, Невладина организација, (2008);

 • Локалитет заштитен како Споменик на природата, Локалитетот Алшар, Министерство за животна средина и просторно планирање, (2008);

 • Предлог за заштита на ниво на национален парк, Планина Јабланица, Македонско еколошко друштво, (2006);

 • Пештери во Општнина Сопиште, Општина Сопиште, (2005);

 • План за управување на НП Пелистер, (2005);

 • Локалитет впишан во привремената листа на светско природно наследство на УНЕСКО, Маркови Кули, (2004);

 • Предлог за заштита на локалитетот Орлов камен, Министерство за животна средина и просторно планирање, (2002);

 • Пештера впишана во привремената листа на светско природно наследство на УНЕСКО, Пештера Слатински Извор, Министерство за животна средина и просторно планирање, (2002);

 • Студија за прогласување на Шар Планина за национален парк, Агенција за просторно планирање, (2001).

Објавени трудови

 1. Kолчаковски Д. (2011): Нови евидентирани локалитети во Република Македонија во функција на заштита на геодиверзитетот, Билтен за физ. гео. бр. 7/8, стр.15-27,Скопје;

 2. Меловски Љ.,Христовски С., Меловски Д., Колчаковски Д. Ет.ал (2010): Прородно вредности на Шар Планина, Скопје;

 3. Колчаковски Д. (2010):Категоризација и валоризација на подземните карстни форми на националниот парк Галичица, Год. Збор., кн. 38, стр, 61-75, Скопје;

 4. Колчаковски Д. (2010): Геоморфолошки карактеристики на планината Јабланица, Билт. Истраж. Друш. Студ. Биол., Vol. 4, стр. 3-9, Скопје

 5. Колчаковски Д., Христовски С., Караман И., Комненов М. (2009): Закани и мерки за заштита на пештерата Дона Дука, Географски разгледи, кн. 43, стр. 53-66, Скопје;

 6. Колчаковски Д., Христовски С., Караман И., Комненов М. (2009): Закани и мерки за заштита на пештерите во кањонот Матка. Билтен за физ. гео. бр.6, стр. 5-35, Скопје;

 7. Колчаковски Д., Димитровска О. (2009): Одржлив развој за заштитените подрачја во Република Македонија, Зборник на трудови Географијата и одржливиот развој, стр.73-80, Охрид;

 8. Колчаковски Д. (2009): Класификација на водопадите според начинот на постанок со преглед на најголемите водопади во Светот. Географски разглед кн. 43, стр. 157-161, Скопје;

 9. Боев Б., Матевски В., Колчаковски Д., Петковски С. (2008): Валоризација на природните вредности на локалитетот Алшар за прогласување на заштитено подрачје. Билтен за физ. гео. бр. 5, стр. 5-75, Скопје;

 10. Колчаковски Д. (2006): Преглед на најголемите карстни и псевдокарстни форми во Светот, Географски разгледи, кн. 40, стр. 131-141, Скопје;

 11. Колчаковски Д. (2006): Основни хидрогеографски карактеристики на карстните врутоци во Република Македонија, Географски Разгледи, кн. 40, стр. 5-17, Скопје.

 12. Kolcakovski D. (2005): Mreza reprezentativnih lokaliteta za istrazivanje periglacijalnog reljefa visokih planina Balkanskog poluostrova. Zbornik radova Prvog Kongresa geografa Bosne i Hercegovine, str. 148 152, Sarajevo.

 13. Колчаковски Д. (2005): Геоморфолшка терминологија. Посебно издание на ПМФ, стр. 1-75, Скопје.

 14. Колчаковски Д. (2005): Геоморфологија, стр. 1-418 (ракопис), Скопје.

 15. Колчаковски Д. (2004): Физичка географија на Република Македонија, стр. 1-273, Скопје (ракопис).

 16. Колчаковски Д. (2004): Теренска настава по физичка географија изведена во периодот 2003 - 2004 година. Билтен ЗФГ, кн. 1, стр. 129-135, Скопје.

 17. Колчаковски Д. (2004): Снежна граница - теоретски погледи и нејзина реконструкција за време на вирмскиот климатски минимум на планините во југозападниот дел на Република Македонија. Зборник на трудови, II Конгрес на еколозите на Македонија, стр. 23-28, Скопје.

 18. Колчаковски Д. (2004): Планина Ниџе (Кајмакчалан 2.521 m) - основни геоморфолошки карактеристики. Географски разгледи, кн. 37, стр. 123-126,Скопје.

 19. МАРКОСКИ Б., Колчаковски Д., Василески Д., Матески В., Коста-Диноски М., Мелоски Љ., Христовски С. (2004): Карта на природното богатство на Република Македонија (расмер 1: 200.000). Зборник на трудови, II Конгрес на еко-лозите на Македонија, стр. 412-414, Скопје.

 20. Колчаковски Д. (2004): Планина Бистра (Меденица, 2.163 m) - морфоструктурни карактеристики.. Билт. истраж. друш. студ. биол. 2, стр. 3-7, Скопје.

 21. Колчаковски Д. (2004): Педогеографија, стр. 1-161, Скопје

 22. Колчаковски Д. (2004): Геотектонски основи на релјефот во Република Македонија. Билтен ЗФГ, кн. 1, стр. 7 - 23, Скопје.

 23. Колчаковски Д. (2004): Ареал - основен биогеографски поим. Географски раз-гледи, кн. 37, стр.   -   Скопје.

 24. Колчаковски Д., Боев Б., Христовски С., Петреска Б.  (2004): Пеш-тера Гулабинка - Мариово, прелиминарни спелеолошки проучувања. Билтен ЗФГ, кн. 1, стр. 35 - 43, Скопје.

 25. Колчаковски Д., Маркоски Б. (2003): Можности за туристичка презента-ција на геонаследството во Република Македонија долж патниот коридор Е 75. Книга на апстракти, II Конгрес на еколозите на Македонија, стр. 152, Охрид.

 26. Колчаковски Д. et. al. (2003): Студија за состојбата со биолошката разновид-ност во Република Македонија. Министерство за животна средина и просторно планира-ње, стр. 1-210, Скопје.

 27. Колчаковски Д. (2003): Прегледна карта (1: 200 000), Антропогена деградација на природната шумска вегетација во Република Македонија. Книга на апстракти, II Конгрес на еколозите на Македонија, стр. 34-35, Охрид.

 28. Колчаковски Д. (2003): Основни природногеографски карактеристики на Шар Планина (геологија, геоморфологија и хидрологија). Билт. истраж. друш. студ. биол. 2, стр. 3-7, Скопје.

 29. Колчаковски Д. (2003): Геологиа и геоморфологија за еколози, ПМФ (скрип-та), стр. 1-248, Скопје.

 30. Колчаковски Д. (2003): Биогеографија (рецензир. ракоп), стр. 1-170, Скопје.

 31. Колчаковски Д. (2002): Плеистоцената глацијација и биогеографските проме-ни. Географски разгледи, кн. 37, стр. 19-36, Скопје.

 32. Колчаковски Д. (2002): Глацијален релјеф на планината Стогово. Географски разгледи, кн. 37, стр. 159-166, Скопје.

 33. Колчаковски Д. (2001): Хронолошко зонирање на периглацијалниот геокомплекс во југозападниот дел на Република Македонија и негова компарација со соседните и подалечните области. Годишен зборник на Институтот за географија, ПМФ, Кн. 35-36, стр. 61-83, Скопје.

 34. Колчаковски Д. (2001): Спеломорфолошки карактеристики на карстниот релјеф во Република Македонија. Географски разгледи, кн. 36, стр. 23-34, Скопје.

 35. Колчаковски Д. (2001): Проучување на периглацијалниот релјеф во Република Македонија во текот на XX Век со библиографски приказ. Географски разгледи, кн. 36, стр. 191-195, Скопје.

 36. Kolcakovski D. Djordjieva M.  (2001): Identification and classification of the geodiversity the republic of Macedonia. Балк. Науч. конф. Природ. Потенц. и уст развитие на планинските ра, стр. 69-73, Враца.

 37. Колчаковски Д. (2001): Периглацијален релјеф на планината Пелистер, Науч-на мисла, IV, ДНУ - Битола, стр. 45-54, Битола.

 38. Колчаковски Д. (2000): Потенцијални природни резервати во идниот национален пар " Шар Планина". II Конгрес на географите од Република Македонија, стр. 97-104, Скопје.

 39. Колчаковски Д. (2000): Појава на полигонални почви во Република Македони-ја. Симпозиум МАНУ, стр. 179-190, Скопје.

 40. Колчаковски Д., Богданова Б. (2000): Геодиверзитететот во Република Македонија, идентификација, категоризација и заштита. II Конгрес на географите од Република Македонија, стр. 83-89, Скопје.

 41. Колчаковски Д. (2000): Педогеографија (скрипта), стр. 1-145, Скопје.

 42. Колчаковски Д. (2000): Основни биогеографски карактеристики на Република Македонија. Географски разгледи, Кн. 35, стр. 45 - 64, Скопје.

 43. Колчаковски Д. (2000): Генеза на камените потковици - прилог кон проучува-ње на периглацијалниот релјеф на високите планини во Република Македонија. Географ-ски разгледи, Кн. 35, стр. 173 - 176, Скопје.

 44. Колчаковски Д. (1999): Човекот и природата - деградација и заштита. Географски разгледи, Кн. 34, стр. 53-66, Скопје.

 45. Колчаковски Д. (1999): Пештера Алена - Јакупица. Географски разгледи, Кн. 34, стр. 171-176, Скопје.

 46. Колчаковски Д. (1999): Глацијален и периглацијален релјеф на планината Ја-бланица. Годишен зборник на Институтот за географија, ПМФ, Кн. 33-34, стр. 15-38, Ск-опје.

 47. Колчаковски Д. (1999): Геоморфолошки резерват Црн Камен - Јабланица. I Конгрес на еколозите на Македонија, Зборник, стр. 821-830, Охрид.

 48. Колчаковски Д. (1999): Антропогена деградација на природната климазонална вегетација во сливот на Кадина Река. I Конгрес на еколозите на Македонија, Зборник, стр. 692-699 Охрид.

 49. Колчаковски Д. (1998): Упатство за изработка на Дипломски работи по предме-тот Биогеографија, 1-16, Скопје.

 50. Колчаковски Д. (1998): Рецентни периглацијални релјефни форми во централ-ниот, највисок дел на планината Стогово. Географски разгледи, Кн. 32-33, стр. 61-71, Скопје.

 51. Колчаковски Д. (1998): Прелиминарни сознанија за појава на тревни тераси (girland forms) на високите планини во Република Македонија. Екологија и заштита на жи-вотната средина, Том 5, Бр. 1, стр. 41-48, Скопје.

 52. Колчаковски Д. (1998): Геоморфолошки резерват Црн Камен - Јабланица. I Конгрес на еколозите на Македонија, Книга на апстракти, стр. 186-188, Охрид.

 53. Колчаковски Д. (1998): Антропогена деградација на природната климазонална вегетација во сливот на Кадина Река. I Конгрес на еколозите на Македонија, Книга на апстракти, стр. 154-155, Охрид.

 54. Kolcakovski D. (1994): Climat,s characteristics (rains and temperatures) on Solunska Glava (2.540 m) - Republic of Macedonia. Man & Mountain \94, First International Symposium on Protection and Development of Mountain Environment, Ponte di Legno (BS), Italy.                                               

 55. Колчаковски Д. (1997): Спелеоморфолошки карактеристики на карстот и заш-тита на подземнните карстни форми во Скопската Котлина. Екологија и заштита на жи-вотната средина, Том 4, Бр. 1, стр. 29-34, Скопје.                                                                         

 56. Belij S. Kolcakovski D. (1997): The periglacijal zonne of high mountains of Serbia and Macedonia and its basic characteristics. OM2 International Sumposium, Observation of Mountain Environment in Europe, Abstract, pag. 3, 14-18 October, Borovetz, Bulgaria.

 57. Колчаковски Д. (1997): Практикум по биогеографија, стр. 1-40, Скопје.

 58. Белиј С. Колчаковски Д. (1997): Методологија комплексног проучавања пе-риглацијалне зоне високих планина Балканског Полуострова. Научни скуп Перспективе и правци развоја географске науке, 12-15 новембар, Брезовица, СР Југославија.

 59. Kolcakovski D. (1997): Pulsation of the periglacial zonation during the Quaterner period on the mountains Pelister and Galitchica in the Republik of Macedonia. OM2 International Sumposium, Observation of Mountain Environment in Europe, Abstract, pag. 4, 14-18 October, Borovetz, Bulgaria.

 60. Колчаковски Д. (1997): Биогеографија - интерна скрипта, стр. 1-148, Скопје.

 61. Колчаковски Д. (1996): Тревни тераси (Girland Forms) на високопланинските предели во Република Македонија. 1 конгрес на биолозите на Македонија, Зборник на апстракти, стр. 177, Охрид.                                                                                                                    

 62. Колчаковски Д. (1996): Структурни (мразни) почви - прилог кон проучување на периглацијалниот комплекс на високите планини во Република Македонија. I Конг. на географ. од РМ, 68-73, Скопје.

 63. Колчаковски Д. - Даскаловски В. (1996): Библиометриска анализа на списанието Географски разгледи (1962 - 1995). Географски разгледи, Кн. 31, стр. 169-174, Скопје.                                                                                    

 64. Колчаковски Д.  (1996): Периглацијални релјефни појави во националните пар-кови Пелистер и Галичица. Балканска Конференција Национални паркови и нивна улога во заштита на биодиверзитетот на Балканскиот Полуостров, стр. 205-212, Охрид.    

 65. Колчаковски Д. (1996): Морфогенетски процеси и нивните релјефни форми на високопланинските предели на планините Јабланица, Стогово, Стара Галичица и Пелистер. Докторска дисертација, стр. 1-176 (ракопис), Скопје.                                                            

 66. Колчаковски Д. (1996): Карстен релјеф во Скопската Котлина. Посебно изда-ние на ПМФ, стр. 1-47, Скопје.                                

 67. Колчаковски Д. (1996): Геоморфолошки карактеристики на високопланински-от предел на Стара Галичица. Географски разгледи, Кн. 31, стр. 53-65, Скопје.                     

 68. Колчаковски Д. (1995): Слизнати блокови - прилог кон проучувањето на периглацијалниот релјеф во Република Македонија. Географски разгледи, Кн. 30, стр. 125-133, Скопје.                                                                             

 69. Колчаковски Д. (1994): Високопланински предел на планините Јабланица, Галичица и Пелистер. Екологија и заштита на животната средина, Том. 2, Бр. 2, стр. 43-49, Скопје.                                                                                                

 70. Манаковиќ Д., Андоновски Т., Колчаковски Д. (1993): Подземни карстни форми во националниот парк ,,Галичица,,. Годишен зборник на ПМФ - Институт за географија, Кн. 31-32, стр. 37-71, Скопје.

 71. АНАСТАСОВСКА Ф. - Колчаковски Д. (1993): Народни преданија за имињата на некои пештери во Република Македонија. Етнолог, Бр. 3, стр. 186-193, Скопје.       

 72. Колчаковски Д. (1993): Палеотемпературни карактеристики за време на млади-от плеистоцен (Wurm) во рамките на Скопската котлина. Годишен зборник на ПМФ - Институт за географија, Кн. 31-32, стр. 153-159, Скопје.                                       

 73. Колчаковски Д. (1993): Категоризација на позначајните пештери во Република Македонија. Екологија и заштита на животната средина, Том. 1, Бр. 1-2, стр. 43-51, Скоп-је.                                                                                                                                                                            

 74. Колчаковски Д. (1992): Заштита на природата во кањонот Матка и создавање на вештачка акомулација. Зборник на реферати Енергетиката во Македонија денес и утре, I Советување на ЗЕМАК, стр. 556-562, Маврово.

 75. Колчаковски Д. (1991): Крашки рељеф Скопске котлине. Магистарска работа, стр. 1-170 (ракопис), Београд.                                                 

 76. Колчаковски Д. (1990-1991): Христијанова пештера - прилог кон спелеолошки-те проучувања во Скопската котлина. Географски разгледи, Кн. 28-29, стр. 117-122, Скопје.                                                                                                       

 77. Kolcakovski D. (1990): Pojave visokoplaninskog krasa na teritoriji SR Makedonije i po-trebe njegovog proucavanja. Cetvrti skup geomorfologa Jugoslavije, str. 65-70, Beograd.

 78. Колчаковски Д. (1990-1991): Основни карактеристики на карстните појави на Сува Планина. Географски разгледи, Кн. 28-29, стр. 19-28, Скопје.                        

 79. Колчаковски Д. (1989): Можности за туристичко приспособување на пештерата Слатински Извор во Порече. Географски Разгледи, Кн. 27, стр. 169-173, Скопје.                                                                                                                           

 80. Андоновски Т. - Колчаковски Д. (1989): Потенцијални можности за развој на Козјачијата со Средорек - геоморфологија. Посебно издание на ПМФ - Географски институт, стр. 24-30, Скопје.                                                                                                                   

 81. Колчаковски Д. (1989): Историски преглед на спелеолошките проучувања на територијата на СР Македонија со библиографски приказ. Географски разгледи, Кн. 27, 135-144, Скопје.                                                                                                                                              

 82. Колчаковски Д. (1988): Појава на подземни карстни форми во Источна Македонија. Speleo-BiH, Br. 1-2, str. 59-67, Sarajevo.                          

 83. Колчаковски Д. (1988): Пештери со туристичка функција во националниот парк >>Моравски крас<< Чехословачка. Географски разгледи, Кн. 26, стр. 245-248, Скопје.

 84. Колчаковски Д. (1988): Високопланински карст на планината Караџица. Географски разгледи, Кн. 26, стр. 95-113, Скопје.

 85. KOLCAKOVSKI D. (1988): Pecine visokoplaninskog krasa Jakupice. Speleo-BiH, Br. 1-2, str. 45-57, Sarajevo.

 86. Kolcakovski D. (1987): Moznosti za pesterski turizam vo turistickiot lokalitet Matka i zastita na speleoloskite objekti. Nas Krs, Vol. XIII, Br. 22, str. 95-103, Sarajevo.

 87. Колчаковски Д. (1987): Денудациони форми во поречието на Кадина Река. Географски разгледи, Кн. 25, стр. 229-237, Скопје.

 88. Колчаковски Д. (1986): Драчевска пештера - спелеолошки проучувања. Географски разгледи, Кн. 23-24, стр. 113-120, Скопје.

 89. Колчаковски Д. & АЛОСКИ Ќ. (1984): Пештера Слатинско Врело. Deveti jugoslavenski speleoloski kongres, str. 337-344, Zagreb.

 

СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ

Учество во подготовка на студиски програми

Учество во подготовка на Елаборат за Студиски и предметни програми (прв и втор степен) Студии по географија, насоки:

Наставна насока,

Физичка географија со геоекологија.

Учество во промотивни активности на факултетот/институтот

Учество во повеќе телевизиски емисии, вести и репортажи во кои покрај останатото се промовира Институтот за географија ( МТВ).

Уредник на списание

Уредник на списанието Билтел за физичка географија, 2004-2011.           

Член на уредувачки одбор

Член на уредувачки одбор на списанието Билтен за физичка географија, 2004-2011.

Член на уредувачки одбор на списанието Географски разгледи,

Член на уредувачки одбор на списанието Годишен зборник.

Член на уредувачки одбор на Зборник на трудови

Член на уредувачкиот одбор на Зборникот на трудови од Меѓународниот научен симпозиум "Географијата и одржливиот развој", Охрид, 2009 година

Член на научниот и организациониот одбор на:

Меѓународниот научен симпозиум "Географијата и одржливиот развој", Охрид, 2009 година;

Четврти Конгрес на Македонско географско друштво, Дојран, 2010 година.                                                                                   

Учество во комисии и тела на државни и други органи

Член на Националниот Совет за заштита на природата, Министерство за заштита на животната средина и просторно планирање, 2009-2011 година                                                                               

Член на меѓународни научни организации

Член на IAG- International Association of Geomorphologist's.

Предавање и презентации на работилници, семинари и сл.

Предавања со презентации на повеќе стручни работилници и трибини во Република Македонија

 

Страницата е ажурирана на 14.10.2011 година. Содржините се од информативен карактер. Сите права се заштитени.

Изработка и ажурирање на страницата: Ивица Милевски. Вашите сугестии и коментари можете да ги пратите на: ivica@iunona.pmf.ukim.edu.mk