УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“-СКОПЈЕ
 
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
 
 ИНСТИТУТ ЗА ГЕОГРАФИЈА
Датум: 10/19/2014   English
Loading
Географијата го движи Светот - биди и ти Географ!!!...веб страница на Институтот за географија-една од најстарите високообразовни институции во Република Македонија...www.igeografija.mk

Почетна

За Институтот

       Општо

       Студии

       Стручен кадар 

Насоки

       Наставна 

       ГИС 

       Физичка географија 

       Демографија 

       Туризам 

Втор циклус

Трет циклус

Известувања

Изданија

Галерија

Линкови

 

ИГЕО-ПОРТАЛ

  КОНТАКТ:
  Гази Баба бб

  П. Фах 162
  1000 Скопје
  Република Македонија
  тел. 389 2 3249716
ПОСЕТИТЕЛИ
 
 

КРАТКА БИОГРАФИЈА:

МИРЈАНКА МАЏЕВИЌ

БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ:

Презиме:                Маџевиќ

Име:                         Мирјанка

Средно име:         Ѓорѓи

Датум на раѓање:          02.01.1963

Место на раѓање:          Кратово, Македонија

Националност:                Македонка

Основно училиште:      Kочо Рацин, Кратово

Средно училиште:         Гимназија  Митко Пенџуклиски Кратово

СЕГАШНА ПОЗИЦИЈА:

Редовен професор на Институтот за географија при ПМФ, Скопје

НАЈВИСОКА ТИТУЛА:

Доктор на географски науки

ГЛАВНИ ДИСЦИПЛИНИ ОД ИНТЕРЕС:

-          Географија на население,

-          Географија на населби,

-          Демографија

-          Урбана географија

-          Рурална географија

АДРЕСА НА РАБОТА:

Институт за географија

Природно-математички факултет

Гази Баба б.б., 1000 Скопје

Република Македонија

Тел: +389 2  32 49  711

e-mail: mirama@iunona.pmf.ukim.edu.mk

mira.madzevikj@gmail.com

АКАДЕМСКИ СТЕПЕНИ:

Ph.D. Thesis:

Доктор на географски науки 08.06.2000 година,

Докторска дисертација со наслов ДЕМОГЕОГРАФСКА АНАЛИЗА НА ПРИРОДНОТО ДВИЖЕЊЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, Природно-математички факултет, Институт за географија - Скопје 

  

M.Sci. Thesis:

Магистер на географски науки 30.06.1994 година,

Магистерска работа со наслов ФУНКЦИОНАЛНИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ОПШТИНАТА КРАТОВО И НИВНОТО ВЛИЈАНИЕ ВРЗ ПРОСТОРНОТО ПЛАНИРАЊЕ, Природно-математички факултет, Институт за географија - Скопје

  

B.Sci. Thesis: (Датум на дипломирање, наслов на темата):

Дипломиран географ, февруари, 1986 година,

Дипломска работа со наслов ПОПУЛАЦИСКО ГЕОГРАФСКИ ОБЕЛЕЖЈА НА СЕЛСКИТЕ НАСЕЛБИ ВО ОПШТИНАТА КРАТОВО

Природно-математички факултет, Институт за географија - Скопје

АКАДЕМСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ПОЗИЦИИ: 

-          2010 година редовен професор;

-          2006 година вонреден професор;

-          2001 година доцент;

-          1995 година асистент;

-          1989 година помлад асистент;

-          1988 година приправник.

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ:

Одржување на настава од прв тор и вциклус студии географија

-       Одржување на настава по предметите Географија на население, Географија на населби, Урбана географија, Рурална географија, Основи на демографија, Природно движење на населението, Теренски истражувања.

-       Методологија на научно-истражувачката работа во географија на население и др.

Одржување на теренска настава

-          По предметите Географија на население, Географија на населби,Рурална географија како и учество во рамките на останатите географски дисциплини.

 

Член на комисија за оцена и одбрана на докторска дисертација

-          Член на повеќе комисии за оцена и одбрана на докторски дисертации

Член на комисија за оцена и одбрана на магистратура

-       Член на повеќе комисии за оценка и одбрана на магистерска работа                  

Универзитетски учебник

-       Даскаловски В., Маџевиќ М. (2009): Географија на населби, Алфа 94, Скопје

Пакет материјали по предмет

-          Пакет материјали по предметот Географија на население, Основи на демографија, Рурална географија, Урбана географија.

Практикум по предмет

-          Даскаловски В., Маџевиќ М. (2009) Практикум по географија на население, Скопје

 

   НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ

Учесник во научни проекти

Комплексни географски проучувања на поречијата на Бабуна и Тополка“. ПМФ-Институт за географија (2011-2013).(учесник)

"Изработка на студија за валоризација на повеќенаменското заштитено подрачје Јасен", UNDP I GEF, (2010).( учесник)

"Демографски и миграциски аспекти на граѓани на Република Македонија со потекло од Црна Гора", Здружение на Црногорците во Р. Македонија, 2008-2009.(учесник)

"Енциклопедија на Република Македонија", Влада на Република Македонија, 2007-2008.(учесник)

"Structural analysis of spatial and human sources for interregional cooperation in Southeast Europe, Slovenia and Austria", 2005-2006.(национален тим лидер)

"Демографски и миграциски аспекти на Словенците во Македонија и на Македонците во Словенија", МОН на Р. Македонија, 2005-2006  (раководител)

„Популациско-географски проучувања на наталитетот на населението во Република Македонија", МОН на Р.М., 2003-2006( раководител)

"Животната средина во населените места во Република Македонија" Фонд за животна средина (-2003 година).

“Географски лексикон на Република Македонија” МОН на РМ (- 2002 година).

 

 

Објавени трудови –дел

Маџевиќ М. (2009): Динамика на светското население со осврт на Република Македонија. Географски разгледи, кн. 43, Скопје

Маџевиќ М. (2009): Етнички хетерогени бракови во Република Македонија. Географски разгледи, кн.43, Скопје

Маџевиќ М., Апостоловска-Тошевска Б., (2009): Меѓузависност помеѓу урбанизацијате и индустријализацијата во Република Македонија, Зборник на трудови од научен симпозиум, Охрид

Маџевиќ М., (2009): Етнички хомогени бракови во Република Македонија. Гласник на Социоекономска географија, бр.3, Скопје

Маџевиќ М., (2009): Процесот на депопулација во пограничните населби во Република Македонија. Зборник на трудови од научен симпозиум, Охрид

Апостоловска-Тошевска Б., Маџевиќ М. (2008): Третманот на социоекономските податоци во наставата по географија. Географски разгледи, кн.41/42, Скопје

Маџевиќ М. (2008): Депопулација на планинските села во кратовско и можности за нивен развој. Географски разгледи, кн.41/42, Скопје

Маџевиќ М., Апостоловска-Тошевска Б., Димитријевски М., (2008): Институт за географија-85 години, Скопје

Маџевиќ М. (2007): Религиозна структура на населението во Струмичко-радовишкиот крај. Гласник за социоекономска географија, бр.1, Скопје

Madzević M.  i Apostolovska Toševska B. (2007): Tourism as a factor for development on some mountainous villages in Republic of Macedonia. Collected papers, international scientific conference . Vol.2. 18-20.06.2007. Blagoevgrad.

Маџевиќ М. (2006): Проблемот на интегрален развој на селата во Република Македонија. Зборник на трудови од научниот симпозиум ” Руралниот простор во новите развојни услови”. Охрид , 30.03.-01.04.2006. Скопје

Маџевиќ М. (2005): Negativni prirodni prirast stanovnistva u Republici Makedoniji . Naucni simpozijum ” Srbija i savremeni procesi u Evropi i svetu”. , 26-27.05.2005.Тара. Beograd.

Маџевиќ М., Апостоловска-Тошевска Б. (1998) ): Стопански недоволно развиените подрачја во Република Македонија.Зборник на трудови од Межународниот научен собир  Перспективи и унапредување на планирањето и уредувањето на просторот, 4-7. 03.1998. Охрид.

 

    СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ

Учество во подготовка на студиски програми

Учество во подготовка на Елаборат за Студиски и предметни програми (прв и втор степен) – Студии по географија во 2009 година, насоки:

-          Географија

-          Демографија

 

Учество во промотивни активности на факултетот/институтот

-          Учество во радио телевизиски емисии на МРТВ и А1

Член на уредувачки одбор

-          Член на уредувачки одбор на прирачник на ЕКТС: Студиски и предметни програми, студии по географија, Скопје, 2006

-          Член на уредувачки одбор на списанието Гласник на социо-економска географија бр.3     

Член на уредувачки одбор на Зборник на трудови

-          Член на уредувачкиот одбор на Зборникот на трудови од Меѓународниот научен симпозиум "Географијата и одржливиот развој", Охрид, 2009 година

Член на научниот и организациониот одбор на:

-          Четврти Конгрес на Македонско географско друштво, Дојран, 2010 година.

-          Меѓународниот научен симпозиум "Географијата и одржливиот развој", Охрид, 2009 година;

-          Научен симпозиум  "Руралниот простор во новите развојни услови", Охрид, 2006                                                                            

Учество во факултетски комисии

-          Член на централна комисија за вршење попис на имотот на ПМФ за 2008 и 2009 година

-          Комисија за признавање и еквиваленција на странски високообразовни квалификации од ПМФ, 2007 година

-          Член на факултетска комисија за спроведување на постапка за избор на декам на ПМФ, 2007

-          Член на факултетска комисија за научно-истражувачка и апликативна дејност, 2006

-          Член на факултетска комисија за самоевалуација на ПМФ, последните два мандата

-          Член на факултетска комисија за крдит трансфер систем и режим на студии, 2006

Координатор на студиска програма

-          Координатор на студиска програма Демографија на Институтот за Географија (2010/2011)                 

Учество во комисии и тела на државни и други органи

-          Државна изборна комисија на РМ, 2011, 2009 година.                                                                                          

Предавање и презентации на работилници, семинари и сл.

-          Предавања со презентации на стручни работилници во рамки на проектот "Изработка на студија за валоризација на повеќенаменското заштитено подрачје Јасен", 2010

-          Предавање на семинар во организација МГД . Скопје 2010

 

Страницата е ажурирана на 14.10.2011 година. Содржините се од информативен карактер. Сите права се заштитени.

Изработка и ажурирање на страницата: Ивица Милевски. Вашите сугестии и коментари можете да ги пратите на: ivica@iunona.pmf.ukim.edu.mk