УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“-СКОПЈЕ
 
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
 
 ИНСТИТУТ ЗА ГЕОГРАФИЈА
Датум: 05/05/2015   English
Loading
Географијата го движи Светот - биди и ти Географ!!!...веб страница на Институтот за географија-една од најстарите високообразовни институции во Република Македонија...www.igeografija.mk

Почетна

За Институтот

       Општо

       Студии

       Стручен кадар 

Насоки

       Наставна 

       ГИС 

       Физичка географија 

       Демографија 

       Туризам 

Втор циклус

Трет циклус

Известувања

Изданија

Галерија

Линкови

 

ИГЕО-ПОРТАЛ

  КОНТАКТ:
  Гази Баба бб

  П. Фах 162
  1000 Скопје
  Република Македонија
  тел. 389 2 3249716
ПОСЕТИТЕЛИ
 
 

 

 

 

КРАТКА БИОГРАФИЈА:

Д-р БЛАГОЈА МАРКОСКИ

 

 

 

БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ:

 

Презиме:                       

Име:                              

Средно име:                   

Датум на раѓање:         

Место на раѓање:       

Основно училиште:  

Средно училиште:

Маркоски

Благоја

Веле   

16.02.1959

Селце, Крушево, Македонија

„Веле Марков“- Селце,,; „Лирија“- Житоше

Гимназија „Наум Н.-Борче“-Крушево

 

 

СЕГАШНА ПОЗИЦИЈА:

Редовен професор на Природно-математички факултет -Институтот за географија, Скопје.

 

 

НАЈВИСОКА ТИТУЛА:

Доктор на географски науки

 

ГЛАВНИ ДИСЦИПЛИНИ ОД ИНТЕРЕС:

·   Картографија (теориска и применета);

·   Тематско картографирање (изработка на сите видови тематски карти);

·   Географски Информациски Системи;

·   Регионална географија;

·   Географија (различни физичко-географски, социо-географски и економско-географски проблеми, поврзани со картографија).

 

 

АДРЕСА НА РАБОТА:

 

Институт за географија

Природно-математички факултет

Архимедова бр. 3, 1000 Скопје

Република Македонија

Тел: +389 2 3249714

e-mail: blagojamarkoski@gmail.com

             blagojam@pmf.ukim.mk

           

 

АКАДЕМСКИ СТЕПЕНИ:

Ph.D. Thesis: (Датум на докторирање, наслов на темата, институција):

Доктор на географски науки 10.07.1992,

Докторска дисертација со наслов:

КАРТОГРАФСКО КАРТОМЕТРИСКИ ПРОУЧУВАЊА НА ХИПСОМЕТРИЈАТА НА ПРОСТОРОТ И РАЗМЕСТЕНОСТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА,

Природно-математички факултет, Институт за географија – Скопје

ментор: Проф. д-р Љубинко Сретеновиќ, Универзитет во Белград 

 

M.Sci. Thesis: (Датум на магистрирање, наслов на темата):

Магистер на географски науки јуни 1986 година,

Магистерска работа со наслов:

ФУНКЦИОНАЛНИ КАРАКТЕРИСТИКИ И НИВНО ЗНАЧЕЊЕ ЗА РАЗВОЈ НА ОПШТИНА КРУШЕВО,

Природно-математички факултет, Институт за географија - Скопје

ментор: Проф. д-р Александар Стојмилов, универзитет „Св.Св. Кирил и Методиј“ -Скопје

  

B.Sci. Thesis: (Датум на дипломирање, наслов на темата):

Дипломиран географ 04.10.1982 година,

Дипломска работа со наслов:

МОЖНОСТИ ЗА РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ ВО КРУШЕВО

Географски факултет - Скопје

 

 

АКАДЕМСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ПОЗИЦИИ: 

·   2008 год. - редовен професор (реизбор);

·   2003 год. - редовен професор (избор);

·   1998 год. - вонреден професор;

·   1993 год. - доцент;

·   1990 год. - асистент;

·   1986 год. - помлад асистент;

·   1984 год. - стручен соработник.

 

 

АКАДЕМСКИ И ОПШТЕСТВЕНИ ПОЗИЦИИ

·      Раководител на Трет циклус – докторски студии на ПМФ-Институт за географија (2013-...)

·      Раководител на Втор циклус студии на Институт за географија при ПМФ,

·      насоки:   -Географски Информациски Системи 2012- . . .

·      -наставна географија 2009/2012,

·      -тематска картографија 1998/2008,

·      Раководител на Заводот за картографија на ИГ при ПМФ (2007- . . .),

·      Продекан за финансии на Природно математички факултет Скопје (2009/2012),

·      Претседател на Универзитетската спортска федерација на Р. Македонија (2005- . . .)

·      Претседател на Советот за статистика на Република Македонија (2007-2011, 2012- . . .),

·      Претседател на Македонското географско друштво (2007- . . .),

·      Шеф на Институт за географија при ПМФ Скопје (2003/2006).

·      Раководител на Заводот за картографија на ИГ при ПМФ (1994/2003),

·      Директор на фонд за животна средина на Република Македонија (2002/2003),

·      Претседател на Педагошкиот совет за одобрување на учебници и учебни помагала за основно и средно образование на Република Македонија (2000/2002),

·      Претседател на Педагошкиот совет на Република Македонија (2000/2002),

·      Член на Одборот за акредитација на високообразовни институции (2000/2004),

·      Продекан за финансии на Природно математички факултет Скопје (1999/2001),

·      Претседател на советот на Природно математички факултет (1998/1999),

·      Секретар на Македонско географско друштво (1984/1990),

 

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ:

НАСТАВА ОД ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ ГЕОГРАФИЈА:

 

Одржување на настава по предметите:

Картографија; Географски информациски системи; Регионална географија; Методика на наставата по географија; Тематска картографија; Дигитална картографија; Линиска инфраструктура, Организација на ГИС,

 

 

Одржување на вежби по предметите:

Методика на наставата по географија со хоспитации

 

 

Одржување на теренска настава:

По предметите:

Картографија; Регионална географија, како и учество во рамките на останатите географски дисциплини (по 3-5 теренски настави годишно во последните 30 години).

 

 

ОДРЖУВАЊЕ НА НАСТАВА ОД ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ ПО ГЕОГРАФИЈА:

По предметите:

Методологија на научно истражувачка работа во географија, Картографија; Тематска картографија, Регионална географија, Географски информациски системи, Дигитална картографија

 

 

Ментор и член на комисија за оцена и одбрана на магистерска работа за кандидатите:

·   Билјана Апостоловска/Тошевска -член на комисија, ПМФ, Институт за географија, Скопје

·   Јован Јованов -член на комисија, ПМФ, Институт за географија, Скопје

·   Златко Србиноски -член на комисија, ПМФ, Институт за географија, Скопје

·   Слободан Савески -ментор, ПМФ, Институт за географија, Скопје

·   Марјан Додовски -член на комисија, ПМФ, Институт за географија, Скопје

·   Соња Димова -ментор, ПМФ, Институт за географија, Скопје

·   Ванчо Стојановски -ментор, ПМФ, Институт за географија, Скопје

·   Башким Идризи -член на комисија, ПМФ, Институт за географија, Скопје

·   Цане Котески –ментор, ПМФ, Институт за географија, Скопје

·   Соња Депинова - член на комисија, ПМФ, Институт за географија, Скопје

·   Иван Марковски -член на комисија, ПМФ, Институт за географија, Скопје

·   Свемир Горин, ментор, ПМФ, Институт за географија, Скопје

·   Елизабета Наунчевска, ментор, ПМФ, Институт за географија, Скопје

·   Бисера Јакимовска, ментор, ПМФ, Институт за географија, Скопје

·   Зоранчо Атанасовски, ментор, ПМФ, Институт за географија, Скопје

·   Александар Петровски, ментор, ПМФ, Институт за географија, Скопје

·   Јасмина Јордановска, ментор, ПМФ, Институт за географија, Скопје

·   Христина Димеска, член на комисија, ПМФ, Институт за географија, Скопје

·   Ајсел Абази, член на комисија, ПМФ, Институт за географија, Скопје

·   Билјана Глигорова, член на комисија, ПМФ, Институт за географија, Скопје

·   Неџмедин Џелјадини, член на комисија, ПМФ, Институт за географија, Скопје

·   Данијела Нешевска, член на комисија, ПМФ, Институт за географија, Скопје

·   Ирена Никовска, ментор, ПМФ, Институт за географија, 2013г. Скопје

·   Трајче Калески, ментор, ПМФ, Институт за географија, 2014г. Скопје

·   Александар Наумовски, член на комисија, ПМФ, Институт за географија, 2014г. Скопје

·   Наташа Велковска, ментор, ПМФ, Институт за географија, 2014г. Скопје

·   Живко Богојески, член на комисија, ПМФ, Институт за географија, 2014г. Скопје

·   Владимир Златановски, ментор, ПМФ – Институт за географија, 2014 г. скопје

·   Јулијана Младеновска, ментор, ПМФ, Институт за географија, 2015г. Скопје

·   Саша Поповски, ментор, ПМФ, Институт за географија, 2015г. Скопје

 

 

Ментор и член на комисија за оцена и одбрана на докторска дисертација за кандидатите:

·   Јове Талески -член на комисија, ПМФ, Институт за географија, Скопје

·   Мирјанка Маџевиќ -член на комисија, ПМФ, Институт за географија, Скопје

·   Златко Србиноски -член на комисија, Градезен факултет, Скопје

·   Никола Димитров -член на комисија, ПМФ, Институт за географија, Скопје

·   Олгица Димитровска -член на комисија, ПМФ, Институт за географија, Скопје

·   Ивица Милевски -член на комисија, ПМФ, Институт за географија, Скопје

·   Биљана Апостоловска-Тошевска -член на комисија, ПМФ, Институт за географија, Скопје

·   Башким Идризи -член на комисија, Градезен факултет, Скопје

·   Соња Димова -член на комисија, Градезен факултет, Скопје

·   Цане Котески, ментор, 2010 г. ПМФ, Институт за географија, Скопје

·   Милена Талеска, член на комисија, ПМФ, Институт за географија, Скопје

·   Свемир Горин, ментор, 2013 г. ПМФ, Институт за географија, Скопје

·   Зоранчо Атанасовски, ментор, ПМФ, Институт за географија, Скопје

·   Александар Петровски, ментор, ПМФ, Институт за географија, Скопје

·   Златко Илиовски, член на комисија, 2013, Градежен факултет, Скопје

·   Бојана Јанџиковиќ, ментор, ПМФ, Институт за географија, Скопје

 

 

Универзитетски учебници и наставни помагала:

1.      Маркоски Б. (2011): Географски информациски системи, Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје. 1-235 стр.

2.      Маркоски Б. (2007): Географски информациски системи, ГЕОМАП, Скопје.1-120 стр.

3.      Маркоски Б. (2003): Картографија, ГЕОМАП, Скопје. 1-383 стр. ISBN 9989-2127-0-1

4.      Никодиновски Б., Маркоски Б. (1998): Воена географија, Скопје.

5.      Маркоски Б. (1998): Картографија, Скопје.

6.      Маркоски Б. (1996): Тематска картографија - основен теоретско методолошки пристап. Природно-математички факултет, Скопје. 

7.      Маркоски Б. (1996): Прирачник за ориентација во географскиот простор. Природно-математички факултет, Скопје. 

 

 

Основно и средношколски учебници и наставни помагала:

1.      Маркоски Б. (2011): Работна тетратка по географија за VIII-мо одделение за основното осумгодишно образование, Тримакс, Скопје. стр.1-68.

2.      Димитров В. Н., Маркоски Б. (2011): Наставна географија, ГЕОМАП, Скопје. стр. 1-120

3.      Маркоски Б. (2010): Географија за VIII-мо одделение за основното осумгодишно образование, Министерство за образование и наука на Република Македонија, Скопје. стр. 1-120

4.      Маркоски Б. (2010): Работна тетратка по географија за VII-мо одделение за основното осумгодишно образование, Тримакс, Скопје.

5.      Маркоски Б. (2009): Географија за VII-мо одделение за основното осумгодишно образование, Министерство за образование и наука на Република Македонија, Скопје.

6.      Маркоски Б. (2008): Географија за 6-то одделение за основното училиште, Тримакс, Скопје.

7.      Маркоски Б. (2008): Работни листови по географија за 6-то одделение за основното училиште, Тримакс, Скопје.

8.      Василески Д., Маркоски Б., Панов Н., Димитров В. Н., Павловски Ѓ. (2002): Национална географија за II-ра година реформирано гимназиско образование, Просветно дело а.д. Скопје.

9.      Павловски Ѓ., Миленковски А., Маркоски Б. (2001): Работни листови по географија за 6-то одделение, Просветно дело а.д.,  Скопје.

 

 

Пакет материјали по предмет

·   Маркоски Б. (1998): Воена географија, Скопје (скрипта).

 

 

Монографски изданија:

1.      Петрушевски И., Маркоски Б. (2014): Реките во Република Македонија, ГЕОМАП, Скопје. стр. 1-82, ISBN 978-9989-2117-6-8, COBISS.MK-ID 97372426.

2.      Маркоски Б., Маркоска Е. (2014): Математички изрази во географија, ГЕОМАП, Скопје. стр. 1-186 (македонски, англиски). ISBN 978-9989-2117-5-1, COBISS.MK-ID 94121226.

3.      Маркоски Б., Чепреганов Т., Грозданоски Р., Николовски Д. Д. (2013): МАКЕДОНИЈА – ТУРИСТИЧКИ БИСЕР, туристички потенцијали и културно-историски знаменитости, Информативно-деловен бизнис центар-ИДБЦ, Скопје. стр. 1-592 (македонски, англиски). ISBN 978-9989-2631-3-2, COBIS.MK-ID 93211914.

4.      Србиноски З., Маркоски Б., Рибаровски Р., Јованов Ј., (1999): УТМ -проекција и УТМ- мрежа, Југореклам, Скопје.

5.      Маркоски Б. (1995): Хипсометрија на просторот и населеноста во Република Македонија - картографски метод. Македонска ризница - Куманово. 

 

 

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ:

Учество во научно истражувачки проекти:

·   Joint Applicable Research for Natural Recourses Preservation and Environmental Protection in the Cross border Region within the Municipalities of Pehchevo and Simitli, IPA CBC Programme between Bulgaria and the Republic of Macedonia 2007-2013 (Call No. 2007CB16IPO007-2011-2). Член на експертскиот тим при БДС Консалтинг, 2012-2013 год.

·   Природно-математички факултет, Институт за географија, КОМПЛЕКСНИ ГЕОГРАФСКИ ПРОУЧУВАЊА НА ПОРЕЧЈАТА НА БАБУНА И ТОПОЛКА, научно истражувачки проект, раководител на проект реализација 2010-2014 година 

·   Министерство за образование и наука на Република Македонија: ESTIMATION OF CONTEMPORARY (EROSIONAL-DENUDATION) GEOMORPHOLOGICAL PROCESSES ON OGRAZDEN, MALESEVO AND VLAINA MOUNTAIN AND THEIR RELATION WITH LAND-USE CHANGe. Билатерален проект со Бугарија, раководител на македонска страна доц. д-р Ивица Милевски; раководител на бугарската страна: проф. д-р Георги Балтаков. (2008-2010), член на проектот

·   Македонско еколошко друштво РАЗВОЈ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНА МРЕЖА НА ЗАШТИТЕНИ ПОДРАЧЈА, UNDP, член на проектот, реализација 2010 година.

·   Осоговскиот масив во Балканскиот зелен појас. Студија за социо-географски и економско-географски карактеристики за Осоговските Планини. МЕД, 2008. член на експертскиот тим.

·   Министерство за економија на Република Македонија: Векторизација на Основна геолошка карта  (ОГК) на Република Македонија, во мерка 1:100000, 23 секции, ГЕОМАП ДОО, Скопје, апликативен проект, раководител на проектот, реализиран во 2006 година.

·   Министерство за образование и наука на Република Македонија: СЛОВЕНЦИ ВО МАКЕДОНИЈА И МАКЕДОНЦИ ВО СЛОВЕНИЈА, (ПМФ, Институт за географија, меѓународен научен проект, член на проектот реализиран во 2004-2006 година).

·   Министерство за образование и наука на Република Македонија: ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА КАРТОГРАФСКИ ОСНОВИ ВО ЕЛЕКТРОНСКА ФОРМА ЗА ИЗРАБОТКА НА РАЗНОВИДНИ ТЕМАТСКИ КАРТИ (ПМФ, Институт за географија, научен проект, раководител на проект реализиран во 2004 година).

·   Министерство за животна средина и просторно планирање на Република македонија: ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ВО НАСЕЛЕНИЕТЕ МЕСТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (ПМФ, Институт за географија, апликативен проект, раководител на проектот, реализиран во 2003 година).

·   Министерство за образование и  наука на Република Македонија: ГЕОГРАФСКО ИНФОРМАЦИСКИ СИСТЕМ НА ОБРАЗОВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (ПМФ, Институт за географија, научно развоен и апликативен проект, раководител на проект, реализиран во 2002 година).

·   ЈП – Македонија пат: ГЕОГРАФСКО ИНФОРМАЦИСКИ СИСТЕМ НА ПАТНАТА МРЕЖА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, (АРС – медиа, апликативен проект, раководител на проектот, реализиран во 2002 година).

·   Министерство за образование и наука на Република Македонија: ГЕОГРАФСКИ ЛЕКСИКОН НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (ПМФ, Институт за географија, научен проект, член на проектот во тек на реализација).

·   Министерство за животна средина и просторно планирање на Република македонија: КАРТА И БРОШУРА НА ПРИРОДНОТО НАСЛЕДСТВО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (ПМФ, Институт за географија, апликативен проект, раководител на проектот, реализиран во 2002 година).

·   Воена академија на Република Македонија: ИСТРАЖУВАЊЕ НА НОВА ТЕХНОЛОГИЈА ЗА ИЗРАБОТКА НА ДИГИТАЛНА КАРТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (Воена академија на Република Македонија, научен проект, член на проектот реализиран во 2000 година).

·   Министерство за наука на Република Македонија: ВИСОКО ПЛАНИНСКИ ЕЗЕРА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (ПМФ, Институт за географија, научен проект, член на проект реализиран во 2000 тата година).

·   Јавно претпријатие за просторни и урбанистички планови: ИЗРАБОТКА НА ДИГИТАЛНА ТОПОГРАФСКА КАРТА - СЕКЦИЈА ОХРИД 4 ВО РАЗМЕР 1:50000 (Јавно претпријатие за просторни и урбанистички планови, апликативен проект раководител на проект, реализиран во 2000 година).

·   Министерство за економија на Република Македонија: ТУРИСТИЧКА КАРТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (ПМФ, Институт за географија, апликативен проект, раководител на проектот реализиран во 2000).

·   Воена академија на Република Македонија: ВОЕНО ГЕОГРАФСКА АНАЛИЗА НА ХИДРОГРАФИЈАТА И СООБРАЌАЈНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО ПРИМЕНА НА ГЕОГРАФСКИ ИНФОРМАЦИСКИ СИСТЕМИ (Воена академија на Република Македонија, апликативен проект, член на проектот реализиран во 1999 година).

·   Министерство за наука на Република Македонија: ГЕОГРАФСКА ЕНЦИКЛОПЕДИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (ПМФ, Институт за географија, научен проект, член на проектот реализиран во 1999 година).

·   Министерство за наука на Република Македонија: ИЗБОР НА НАЈПОГОДНА КАРТОГРАФСКА ПРОЕКЦИЈА ЗА ПРЕТСТА ВУВАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИ ЈА (Градежен факултет, научен проект, член на проектот реализиран во 1998 година).

·   Министерство за економија на Република Македонија: ТУРИСТИЧКА КАРТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (ПМФ, Институт за географија, апликативен проект, раководител на проектот реализиран во 1998).

·   Месна заедница - Добреноец: СТУДИЈА ЗА ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА И ВАЛОРИЗАЦИЈА НА ПРИРОДНИТЕ, СОЦИЈАЛНИТЕ И ЕКОНОМСКИТЕ ФАКТОРИ КАКО УСЛОВ ЗА МОЖНА РЕВИТАЛИЗАЦИЈА НА СЕЛСКИТЕ НАСЕЛБИ ЛОЦИРАНИ ВО СЛИВОТ НА РЕКАТА СТУДЕНЧИЦА (ГОРНО И ДОЛНО ДОБРЕНОЕЦ И ЈАОРЕЦ), ПМФ, Институт за географија, апликативен проект, член на проектот реализиран во 1996).

 

 

Објавени трудови и книги:  

 1. Петрушевски И., Маркоски Б. (2014): Реките во Република Македонија, ГЕОМАП, Скопје. стр. 1-82, ISBN 978-9989-2117-6-8, COBISS.MK-ID 97372426.

 2. Markoski B., Zlatanoski V., Radevski I. (2014): Clasification and functionality of artificial reservoirs in Republic of Macedonia, Macedonian asocciation for geotechics, Prosidings of the 4-th symposium of Macedonian asociation for geotechnics, Struga 25-28.06.2014, p.p. 391-396 ISBN 978-9989-2053-3-0.

 3. Gorin, S., Radevski, I., Milevski, I,, Markoski, B., Dimitrovska, O. (2014). GIS based analysis of the land cover changes in Skopje Region durring the period 2000-2012., 5th International Conference on Cartography and GIS; Eds: Bandrova T & Konecny M., Vol. 2, Varna, 661-668, June 15-20, 2014, Varna, Bulgaria.

 4. Маркоски Б., Маркоска Е. (2014): Математички изрази во географија, ГЕОМАП, Скопје. стр. 1-186 (македонски, англиски). ISBN 978-9989-2117-5-1, COBISS.MK-ID 94121226.

 5. Melovski, Lj., Markovski, B., Hristovski, S., Jovanovska, D., Anastasovski, V., Klincharov, S., Velevski, M., Velkovski, N., Trendafilov, A., Matevski, V., Kostadinovski, M., Karadelev, M., Levkov, Z., Kolchakovski, D. (2013). Regional division of the Republic of Macedonia for the needs of biological databases. Macedonian Journal of Ecology and Environment, Vol. 15: 2, pp. 81-111.

 6. Markoski B., Milevski I. (2013): Weathering micro-forms on vertical rock sides in the Republic of Macedonia - brief remarks. Geographical Reviews, 47, Skopje, 5-10

 7. Radevski I., Gorin S., Markoski B., Dimitrovska O., Todorovska S. (2013): Spatial precipitation distribution in Prespa basin. Proceedings, International scientific symposium „Hilly mountain areas - problems and perspectives“, Ohrid 13-15 September, Macedonian Geographical Society, p. 9-13, Skopje.  http://issuu.com/mgssymposium/docs/kn.1_web_final_f523345ff78655   

 8. Markoski B. (2013): Mapping and cartographing of the depopulated and economically inactive lands in the Republic of Macedonia. Proceedings, International scientific symposium „Hilly mountain areas - problems and perspectives“, Ohrid 13-15 September, Macedonian Geographical Society, p. 565-574, Skopje. http://issuu.com/mgssymposium/docs/kn.2_web_final

 9. Gorin S., Radevski I., Markoski B., Milevski I. (2013): Gis assessment of the landscape changes in the Gevgelija-Valandovo basin. Proceedings, International scientific symposium „Hilly mountain areas - problems and perspectives“, Ohrid 13-15 September, Macedonian Geographical Society, p. 575-580, Skopje. http://issuu.com/mgssymposium/docs/kn.2_web_final

 10. Zlatanoski V., Markoski B., Dimitrovska O., Gorin S., Radevski I. (2013): Inventory of small artificial lakes in function of hilly-mountain areas development on the territory of Republic of Macedonia. Proceedings, International scientific symposium „Hilly mountain areas - problems and perspectives“, Ohrid 13-15 September, Macedonian Geographical Society, p. 599-612, Skopje. http://issuu.com/mgssymposium/docs/kn.2_web_final

 11. Маркоски Б., Милевски И., Вртески Ј. (2013): Проблеми и перспективи на развојот на Општина Пехчево. Proceedings, International scientific symposium „Hilly mountain areas - problems and perspectives“, Ohrid 13-15 September, Macedonian Geographical Society, p. 421-431, Skopje. http://issuu.com/mgssymposium/docs/kn.2_web_final

 12. Markoski B. (2013): The Methodology of the approximative disposition of the actual surface and volume of the teritory of the Repablic of Macedonia, Scientific journal of civil engineering, Volume 2, Number 1, Faculty of civil engineering, Skopje. Pp. 23-32, ISSN 1857-839X

 13. Markoski B., Milevski I., Dimitrovska O., Gorin S. (2013): Transformation of The Land By Cadastral Cultures in The Republic of Macedonia. Proceedings from the 3rd International Geography Simposium – GEOMED 2013, Antalya.  http://web.deu.edu.tr/geomed/

 14. Milevski I., Gorin S., Markoski B., Radevski I. (2013): Comparison of accuracy of DEM’s available for the Republic of Macedonia. Proceedings from the 3rd International Geography Simposium – GEOMED 2013, Antalya.  http://web.deu.edu.tr/geomed/

 15. Dimitrovska O., Markoski B., Gorin S. (2013): Emission of Acidifyng Aer pollutants in The Republic of Macedonia. Proceedings from the 3rd International Geography Simposium – GEOMED 2013, Antalya.  http://web.deu.edu.tr/geomed/

 16. Jovanovski M., Milevski I., Papic Br.J., Pesevski I., Markoski B. (2013): Landslide Hazards in the Republic of Macedonia due to the Extreme Events in 2010. In: Geomorphological impacts of extreme weather: Case studies from central and eastern Europe, Ed. Denes Loczy, Springer, 265-280.

 17. Маркоски Б., Чепреганов Т., Грозданоски Р., Николовски Д. Д. (2013): МАКЕДОНИЈА – ТУРИСТИЧКИ БИСЕР, туристички потенцијали и културно-историски знаменитости, Информативно-деловен бизнис центар-ИДБЦ, Скопје. стр. 1-592 (македонски, англиски). ISBN 978-9989-2631-3-2, COBIS.MK-ID 93211914.

 18. Маркоски Б., Милевски И. (2013): Методологија за формирање катастар на природни туристички атрактивности и организација на географски информациски системи. Годишен зборник, Институтот за географија, Кн. 34, Скопје. (na makedonski i angliski).

 19. Милевски И., Димитровска О., Маркоски Б., Свемир Г. (2013): Физичко-географски атрактивности во североисточниот регион на Република Македонија. Географски разгледи кн 46, Скопје.

 20. Markoski B., Milevski I. (2013): Weathering micro-forms on vertical rock sides in the Republic of Macedonia - brief remarks. Geographical Reviews, 46-47, Skopje, 5-10

 21. Милевски И., Маркоски Б., Димитровска О. (2012): Физичко-географски атрактивности во североисточниот дел на Република Македонија. Географски разгледи кн 46-47, Скопје, 79-97

 22. Маркоски Б., Јовановски М., Горин С., Пешевски И. (2012): Методологија за изработка на дигиталната геолошка карта на Република Македонија (размер 1:100000), Зборник на трудови, Втор конгрес на геолозите од Република Македонија, (Посебно издание на Geologica Macedonica, No3), Крушево.

 23. Ivica Milevski, Olgica Dimitrovska, Blagoja Markoski, Svemir Gorin (2012)Optimal waste landfill site selection as prevention for diseases. Medical geography symposium with international participation “Traditions and modernity in medical geography and disaster medicine” Sofia, 25-26.10.2012. (in press)

 24. Markoski Bl. Dimitrovska O. Milevski. Gorin, S. (2012).  Impact of the dissemination of health care organizations on the health of the population in МacedoniaMedical geography symposium with international participation “Traditions and modernity in medical geography and disaster medicine” Sofia, 25-26.10.2012. (in press )

 25. Маркоски Б. (2012): Дојранска Котлина, Зборник на трудови од научно стручна трибина Туризмот во Дојранскиот регион, 20.04.2012, Дојран, Штип.

 26. Pesevski I., Jovanovski M., Papic Br. J., Markoski B., Milevski I. (2012): Appoaches to preparation of national landslide and rock fall database and hazard-risk maps in R. Macedonia, Scientific journal of civil engineering, Volume 1, Number 1, Faculty of civil engineering, Skopje. Pp. 49-55, ISSN 1857-839X

 27. Blagoja Markoski, Biljana Apostolovska-Tosevska, Olgica Dimitrovska, Ivica Milevski, Svemir Gorin (2012). Characteristics of the urban settlements network in The Republic of Macedonia, Forum geografic. Studii și cercetări de geografie și protecția mediului, Volume XI, Issue 2 December 2012, pp. 155-160 (6), http://dx.doi.org/10.5775/fg.2067-4635.2012.033

 28. Olgica Dimitrovska, Blagoja Markoski, Biljana Apostolovska Toshevska, Ivica Milevski, Svemir Gorin, (2012). Surface Water Pollution of Major Rivers in the Republic of Macedonia, Procedia Environmental Sciences, Volume 14, 2012, Pages 32-40, ISSN 1878-0296, 10.1016/j.proenv.2012.03.004.
  (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878029612004744)

 29. B. Apostolovska Toshevska, B. Markoski, O. Dimitrovska,  I. Milevski, S. Gorin (2012). Characteristics of the unemployment in the Republic of Macedonia, HUMAN GEOGRAPHIES – Journal of Studies and Research in Human Geography 6.1 (2012) 59-65, doi:10.5719/hgeo.2012.61.59

 30. Маркоски Б., (2011): Географски информациски системи, Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје. стр. 1-235.

 31. Димитров В. Н., Маркоски Б. (2011): Наставна географија, ГЕОМАП, стр. 1-120, Скопје.

 32. Маркоски Б., (2011): Работна тетратка по географија за VIII-мо одделение за основното осумгодишно образование, Тримакс, Скопје.

 33. Милевски И., Маркоски Б., Јовановски М., Свемир Г. (2010): Примена на ГИС и сателитски снимки во одредување на подрачја под ризик од свлечишта, на примерот на Гевгелиско-Валандовската Котлина. Зборник од третиот симпозиум на Друштвото за геотехника на Македонија, Струга.

 34. Milevski, I., Markoski, B., Jovanovski, M., Gorin, S., (2010): Landslide Risk mapping by Remote Sensing and GIS in Gevgelija-Valandovo basin, Geologica Balcanica, No39, Sofia, BAS, pp.255.

 35. Маркоски Б. (2010): Географија за VIII-мо одделение за основното осумгодишно образование, Министерство за образование и наука на Република Македонија, Скопје.

 36. Маркоски Б. (2010): Работна тетратка по географија за VII-мо одделение за основното осумгодишно образование, Тримакс, Скопје.

 37. Маркоски Б. (2010): Методологија за апроксимативно одредување на реална површина и волумен на територијата на Република Македонија, Зборник на трудови, Четврти конгрес на географите од Република Македонија, Дојран 7-10 октомври 2010 г., Македонско географско друштво, Скопје.

 38. Milevski I., Markoski B., Gorin S., Jovanovski M. (2009): Application Of Remote Sensing And Gis In Detection Of Potential Landslide Areas. Proceedings of the International Symposium Geography and Sustainable Development, Ohrid, 22-25.10.2009, 453-463 

 39. Маркоски Б. (2009): Географија за VII-мо одделение за основното осумгодишно образование, Министерство за образование и наука на Република Македонија, Скопје.

 40. Маркоски Б., (2009): 60 години Македонско географско друштво, Географски разгледи, кн. 41-42, Скопје.

 41. Србиноски З., Маркоски Б. (2009): Основна државна карта за ГИС, Зборник на трудови од меѓународен научен симпозиум “Географијата и одржливиот развој”, 22-25.10.2009 г., Охрид.

 42. Маркоски Б. (2009): 60 години Македонско географско друштво, Зборник на трудови од меѓународен научен симпозиум “Географијата и одржливиот развој”, 22-25.10.2009 г., Охрид.

 43. Маркоски Б., Талеска М., Горин С. (2009).  Географската сегашност и иднината на Порече. Научен собир “Порече низ историјата”, Самоков, 5-6.IX.2009 г.

 44. Маркоски Б., Тантуровска Л. (2009): Скратеници кај географските имиња при картографирањето, Билтен за физичка географија, бр.6, ПМФ-Институт за географија, Скопје.

 45. Маркоски Б. (2008): Работни листови по географија за 6-то одделение за основното училиште, Тримакс, Скопје.

 46. Маркоски Б. (2008): Географија за 6-то одделение за основното училиште, Тримакс, Скопје.

 47. Маркоски Б., Јовановски М. 2008: Методологија на компјутерско картографирање на геолошката документација, Зборник на трудови, Прв конгрес на геолозите на Република Македонија, Охрид.

 48. Markoski B. Gorin S. 2008: Experience in establishing GIS of educational institution in The Republic of Macedonia, 5th International conference on geographical information systems, Proceedings Volume 1, Istambul / Turkey.

 49. Маркоски Б. 2008: Руралната средина и транзицијата во Република Македонија, Прилози од Меѓународна конфернција Транзициите во историјата и културата, Скопје 30-31.10.2006 г., Институт за национална историја, Скопје.

 50. Маркоски Б., Проева Н. Гроздановски Р. 2008: Туристички водич МАКЕДОНИЈА, Министерство за економија на Република Македонија,

 51. Маркоски Б. (2008): Регионализација во Република Македонија, Билтен за физичка географија, бр.5, ПМФ-Институт за географија, Скопје.

 52. Маркоски Б., (2008): Географско-картографска методологија во проучувањето на географските имиња и натписи, Географски разгледи, кн. 41-42, Скопје.

 53. Маркоски Б. (2007): Географски информациски системи, Геомап, Скопје.

 54. Маркоски Б. (2007): Картогрсфско- kartometrisko дефинирање и диференцирање на хипсометријата на покарактеристичните сливни просторни целини во Република Македонија, Билтен за физичка географија, бр.3/4. ПМФ-Институт за географија, Скопје.

 55. Маркоски Б. (2006): Географско информациски систем во областа на геологијата, Зборник на трудови од II-симпозиум на Друштвото за геотехника на Македонија, Охрид 29-30.06.2006, Охрид.

 56. Маркоски Б. (2006): Картогрсфско дефинирање и диференцирање на котлинските просторни целини во Република Македонија, Билтен за физичка географија, бр.2. ПМФ-Институт за географија, Скопје.

 57. Маркоски Б. (2006): Руралната средина во Република Македонија, Зборник на трудови од научниот симпозиум со меѓународно учество “Руралниот простор во новите развојни услови”, Охрид 30.03-01.04.2006, ПМФ-Институт за географија, Скопје.

 58. Боев Б., Колчаковски Д., Маркоски Б. (2005): Trase elements in the soils and ashes of the plants violla alsharica and thymus alsharensis of the Alshar site-Macedonia, Билтен за физичка географија, бр.2. ПМФ-Институт за географија, Скопје.

 59. Маркоски Б., Милевски И. (2005): Дигитален модел на релјефот на Република Македонија,, Зборник на трудови од научен собир “Глобална автоматизација и енергетска оптимизација на технолошките процеси”, Скопје.

 60. Маркоски Б. (2005): Картографски преглед на просторното ширење на Скопје, Зборник на трудови од научен собир “Аспекти на урбаниот развој и современата урбанистичка пракса во Скопје”, Скопје.

 61. Маркоски Б. (2005): Географијата и предизвиците во 21-от век, Зборник на трудови од Третиот конгрес на географите во Република Македонија, 15-16 Ноември 2005 година во Скопје, Македонско географско друштво, Скопје.

 62. Маркоски Б. (2005): Картографирање на минималните вредности кај повеќе структурните појави, Зборник на трудови од Третиот конгрес на географите во Република Македонија, 15-16 Ноември 2005 година во Скопје, Македонско географско друштво, Скопје.

 63. Markoski B. (2005): Role and significance of maps in medical-geographic researches, Seventh national congress for medical geography so international participation, 27-28. X. 2005, Sofia.

 64. Markoski B., Gorin S. (2005): Geographical information systems of health organizations and diseases, Seventh national congress for medical geography so international participation, 27-28. X. 2005, Sofia

 65. Маркоски Б., (2005): Општа методологија и концепција за изработка на географски информациски системи, Географски разгледи, кн. 40, Скопје.

 66. Маркоски Б., (2005): Краток осврт кон Законот и картата за територијална организација на Република Македонија од 2004 година, Географски разгледи, кн. 40, Скопје.

 67. Маркоски Б., Горин, С. (2005): ГИС во функција на руралниот развој на Република Македонија, Зборник на трудови од научниот симпозиум со меѓународно учество “Руралниот простор во новите развојни услови”, Охрид 30.03-01.04.2006, ПМФ-Институт за географија, Скопје.

 68. Маркоски Б. (2004): Принципи и критериуми за административно територијална организација на општините во Република Македо нија, Зборник на трудови од тркалезна маса “Територијалната организација на општините како основа за идниот развој на Република Македонија”, Скопје.

 69. Маркоски Б. (2004): Картогрсфско дефинирање и диференцирање на планинските просторни целини во Република Македонија, Билтен за физичка географија, бр.1. ПМФ, Институт за географија, Скопје.

 70. Маркоски Б. (2004): Порече - регионално географски преглед, Географски разгледи, кн. 38-39, Скопје.

 71. Маркоски Б. (2004): Инфраструктурните аномалии како проблем на регионалниот развој на балканот, Географски разгледи, кн. 38-39, Скопје.

 72. Маркоски Б., Горин С., (2004): Дополнување на содржината на дигиталните карти  со примена на ГПС технологијата, Географски разгледи, кн. 38-39, Скопје.

 73. Маркоски Б. (2004): Третман на географските имиња во географијата и картографијата, Зборник на трудови од трибина 30.09.2004, Стандардизација  на географките имиња во Република Македонија,  Институт за македонски јазик, кн.11, Скопје.

 74. Маркоски Б. (2003): Картографија, ГЕОМАП, Скопје.

 75. Маркоски Б. (2003): Принципи на тематско картографирање во вегетациски истражувања, Зборник на трудови, Втор конгрес на еколозите од Република Македонија, кн. 2, Скопје.

 76. Маркоски Б. (2003): Густината на населеност како проблем на животната средина -состојба во Република Македонија, Зборник на трудови, Втор конгрес на еколозите од Република Македонија, кн. 2, Скопје.

 77. Маркоски Б., Колчакоски Д., Василески Д., Матески В., Костадиноски М., Меловски Љ., Христовски С. (2003): Карта на природното богатство на Република Македонија (размер 1:200000, Зборник на трудови, Втор конгрес на еколозите од Република Македонија, кн. 2, Скопје.

 78. Маркоски Б. (2002): Картографските и алфанумеричките извори како основа за Географки информациски систем на Скопје, Зборник на трудови од научен собир “Можности за воспоставување геоинформациски систем на град Скопје”, Скопје.

 79. Маркоски Б., Димитровска О. (2002): Карта на квалитетот на површинските води во Република Македонија, Географски разгледи, кн. 37, Скопје.

 80. Димова С., Маркоски Б. (2002): Тродимензионално прикажување на релјефот, Географски разгледи, кн. 37, Скопје.

 81. Маркоски Б. (2002): Шар Планина-хипсометриска структура на просторот, Билтен  на Истражувачко друштво на студенти биолози, бр.2, Скопје.

 82. Павловски Ѓ., Миленковски А., Маркоски Б. (2002): Работни листови по географија за 6-то одделение, Просветно дело а.д.,  Скопје.

 83. Василески Д., Маркоски Б., Панов Н., Димитров В. Н., Павловски Ѓ. (2002): Национална географија за II-ра година реформирано гимназиско образование, Просветно дело а.д. Скопје.

 84. Маркоски Б., Маџевиќ М. (2001): Момент на трансформација на селското население во градско во Република Македонија, Годишен зборник кн. 35-36, Скопје.

 85. Маркоски Б., Даскаловски В., Стојменов С., Чабуковски В.,  Атанасовски П.,  Петков З. (2001): Географско информациски систем на образовните институции во Република Македонија, Министерство за образование и наука на Република Македонија, Скопје.

 86. Маркоски Б., Србиноски З., Никодиноски Б., Пауноски И., Манасов С. (координатор), (2001): Истражувачки пилот проект за изработка на дигитална топографска карта - секција Охрид 4 во размер 1:50000, Зборник на трудови од научен собир “Дигитална картографија, состојби, перспективи и можности за примена во Република Македонија”, Скопје.     

 87. Маркоски Б. (2001): Дигитална картографска техника -картографирање и картометрирање- , Зборник на трудови од научен собир “Дигитална картографија, состојби, перспективи и можности за примена во Република Македонија”, Скопје.

 88. Никодиноски Б., Маркоски Б., Пауноски Б., Србиноски З., Манасов С. (2001): Истражување на нова технологија за изработка на дигитална карта на Република Македонија, Зборник на трудови од научен собир “Дигитална картографија, состојби, перспективи и можности за примена во Република Македонија”, Скопје.

 89. Маркоски Б. (2001): Картографска подготовка како основа за организација и изработка на географско информациски систем, Зборник на трудови од научен собир “Географски информациски системи, научни сознанија и апликативни можности”, Скопје.

 90. Никодиноски Б., Маркоски Б., Талевски Ј., Пауновски И., Србиновски З., Манасов С. (2001): Воено хидрографска анализа на хидрографијата и сообраќајната инфраструктура во Република Македонија со помош на ГИС -резултати од научно истражувачки проект, Зборник на трудови од научен собир “Географски информациски системи, научни сознанија и апликативни можности”, Скопје.

 91. Маркоски Б. (2001): Картографска анализа на хипсометријата на просторот и населеноста во Република Македонија, Географски разгледи, кн. 36, Скопје.

 92. Маркоски Б. (2001): Категоризација на релјефот во Република Македонија и проблемот на неговото искористување, Географски разгледи, кн. 36, Скопје.

 93. Маркоски Б. (2001): Картографско графичка туристичка пропаганда, , Зборник на трудови од научен собир “Пелистер и можностите за развој на туризмот и еколошката заштита во потпелистерските села”, Научна мисла - Битола 2001, кн. 4, Битола.

 94. Маркоски Б. (2000): Алгоритам за дигитално картографски третман на сообраќајниот систем на Република Македонија како потсистем на Географско Информацискиот систем, Географски разгледи кн. 35, Скопје;

 95. Србиновски З., Маркоски Б. (2000): УТМ систем стандард за изработка на топографски карти, Географски разгледи кн. 35, Скопје;

 96. Маркоски Б. (2000): Фактори и критериуми за одредување на географската положба на даден простор, Зборник на трудови од Вториот конгрес на географите на Република Македонија одржан од 3 до 5 Ноември 2000 година во Охрид, МГД, Скопје;

 97. Маркоски Б. (2000): Сообраќајната инфраструктура и одржливиот развој на Преспа, Зборник на трудови од меѓународниот симпозиум ,,Одржлив развој на Преспанскиот регион,, одржан од 23 до 25 јуни 2000 година во Отешево;

 98. Маркоски Б. Атанасовски П. (2000): Географско - информациски систем за сообраќајната патна инфраструктура во Република Македонија, Скопје (карта и ГИС на магистралните и регионалните сообраќајници).

 99. Маркоски Б. (1999): Прикажување на комплексни структури на појави со помош на квадрат-прилог кон усовршувањето на методот на картодијаграм во тематското картографирање, Географски разгледи кн. 34, Скопје;

 100. Маркоски Б. (1999): Географијата и технологиите на Географските Информациски Системи, Географски разгледи кн. 34, Скопје;

 101. Маркоски Б. (1999): Еден можен концепт за содржина на тематски атлас на Република Македонија, Годишен зборник на Институтот за географија кн. 33-34, Скопје;

 102. Маркоски Б., Панов Н (1999): Рецептивните фактори како елемент за развојот на туризмот во Крушево, Годишен зборник на Институтот за географија кн. 33-34, Скопје;

 103. Србиноски З., Маркоски Б., Рибаровски Р., Јованов Ј., (1999): УТМ -проекција и УТМ- мрежа, Југореклам, Скопје.

 104. Маркоски Б. (1998): Картографија, Скопје (скрипта).

 105. Маркоски Б. (1998): Воена географија, Скопје (скрипта).

 106. Никодиновски Б., Маркоски Б. (1998): Воена географија, Скопје.

 107. Маркоски Б. (1998): Современа политичко територијална поделба и карактеристики на Светот, Географски разгледи кн. 32-33, Скопје;

 108. Маркоски Б., Цековска О. (1998): Алгоритам за воспоставување на еколошко информациски систем на Република Македонија како потсистем на Географскиот Информациски Систем од аспект на заштита и зачувување на животната средина, Зборник на трудови од Првиот конгрес на еколозите на Македонија одржан од 20 до 24. 09. 1998 г. во Охрид;

 109. Маркоски Б. (1998): Картографските интерпретации во просторното планирање, Зборник на трудови од меѓународнот собир ,,Перспективи и унапредување на планирањето и уредувањето на просторот,, одржан 4-7. 03. 1998 година во Охрид;

 110. Маркоски Б., Б. А.-Тошевска (1998): Алгоритам за воспоставување информативен систем на индустријата во Република Македонија, Зборник на трудови од меѓународнот собир ,,Перспективи и унапредување на планирањето и уредувањето на просторот,, одржан 4-7. 03. 1998 година во Охрид;

 111. Маркоски Б. (1997): Географски информативен систем на Скопје - неминовност за влез во 21-от век. Зборник на трудови од симпозиумот Скопје на преминот на вековите, Скопје.

 112. Маркоски Б. (1997): Географијата и технологиите на Географските Информативни Системи. Зборник на трудови од Симпозиумот Перспективи и правци развоја географије, Брезовица.

 113. Маркоски Б. (1997): Современа политичка поделба на светот. Крушево (авторизирано предавање).

 114. Вучков С. Маркоски Б. (1996): Автоматизиран пристап за претворање на координати од еден во друг координатен систем. Географски разгледи, кн. 31, стр. 149-160, Скопје.

 115. Маркоски Б. (1996): Оптимални размери за тематско картографирање. Зборник / I конгрес на географите од Република Македонија, одржан во Охрид од 26-28 X 1995, стр. 133-139, Македонско географско друштво, Скопје. 

 116. Маркоски Б. Герасимовска Ц. (1996): Раселени населби во Република Македонија. Зборник / I конгрес на географите од Република Македонија, одржан во Охрид од 26-28 X 1995, стр. 211-216, Македонско географско друштво, Скопје. 

 117. Даскаловски В, Маркоски Б. (1996): Економско функционална региона-лизација на Република Македонија. Зборник / I конгрес на географите од Република Македонија, одржан во Охрид од 26-28 X 1995, стр. 269-277, Македонско географско друштво, Скопје. 

 118. Маркоски Б. (1996): Тематска картографија - основен теоретско методолошки пристап. Природно математички факултет, Скопје. 

 119. Маркоски Б. (1996): Прирачник за ориентација во географскиот простор. Природно математички факултет, Скопје. 

 120. Василески Д. Маркоски Б. Стефановски В. (1996): Студија за инвентаризација и валоризација на природните, социјалните и економските фактори, како услов за можна ревитализација на селските населби лоцирани во сливот на реката Студенчица (Горно и Долно Добреноец и Јаорец). Природно математички факултет - Институт за географија Скопје. (ракопис). 

 121. Маркоски Б. (1996): Алгоритам за дигитално картографски третман на сообраќајниот систем на Република Македонија како потсистем на Географскиот Информативен Систем. Зборник на трудови од симпозиумот Македонските сообраќајни коридори, Битола.

 122. Маркоски Б. (1995): Социоекономски и социокултурни аспекти вдолж железничката линија Република Македонија - Бугарија. (трудот претставува студија изработена за потребите на проектот кој Сојузна Република Германија како техничка помош го работеше за Република Македонија).

 123. Маркоски Б. (1995): Географски информативни системи. Приматко бр. 5, стр.30-33, Скопје. 

 124. Маркоски Б. (1995): Хипсометрија на просторот и населеноста во Република Македонија - картографски метод. Македонска ризница - Куманово. 

 125. Маркоски Б. (1995): Еден знак повеќе структури - прилог кон усовршувањето на методот на картодијаграм во тематското картографирање. Географски разгледи, кн. 30, стр. 135-143, Скопје.

 126. Маркоски Б. (1995): Претставување на програмските пакети PC GLOBE i WORLD ATLAS. Скопје (авторизирано предавање).

 127. Маркоски Б., Пауноски Б., Грнаров А., Манасов С. (1995/96): Географски информациски систем на некои географски елементи на Република Македонија, Скопје (функционален пилот проект).

 128. Маркоски Б. (1994): Карта на промените во народносниот состав на населението во Република Македонија по Втората светска војна. Етнолог 4-5, стр. 198-204, Скопје.

 129. Маркоски Б. (1994): Организација и примена на ГИС. Информа бр. 11-12, стр.35-36, Скопје. 

 130. Jordan P., Nefedova T., Barath J., Bassa L., Doncev D., Enache L., Markoski B., Plit J., Qiriasi P., Rudenko L., Samimi E., Spes M., Stojmilov A., Toskic A., Vaishar A. (1994): Atlas ost-und sudosteuropa. Osterreichisches Ost- und Sudosteuropa  Institut; Wien. (vo navedeniot proekt e uчestvuvano so trudot: A.Stojmilov, B. Markoski (1993): Influence of political and economical shanges in Republic of Macedonia). 

 131. Маркоски Б. (1993): Република Македонија денес. Мелбурн (авторизирано предавање).

 132. Маркоски Б. (1993): Развојни карактеристики на индустријата во Општина Крушево. Годишен зборник, кн. 31-32, стр. 125-140, Скопје.

 133. Граматниковски В., Маркоски Б., Даскаловски В. (1993): Преспа - некои основни географски одлики и фактори што влијаат врз етнографските промени. Етнолог 3, стр. 177-185, Скопје.

 134. Маркоски Б. (1992): Надморска височина на населените места во Република Македонија по општини - прилог кон статистичката документација на Заводот за статистика на Република Македонија по барање бр. 12-20423 од 12.11.1992 год. Скопје.

 135. Маркоски Б. (1992): Картографско картометриски проучувања на хипсомет-риската струкрура на просторот и разместеноста на населението во Република Македонија, докторска дисертација одбранета на институтот за географија при ПМФ, Скопје. (ракопис).

 136. Маркоски Б. (1992): Авторизирани ТВ-емисии во рамките на Обазовната програма на РТВ Скопје со наслови: а) Возвишенија, б) Вдлабнатини, в) Топографски категории на земјиште, “) Изохипси и д) Картографски знаци. Скопје.

 137. Маркоски Б. (1991): Хипсометриска структура на просторот и редистрибуција на населението по висински зони во Република Македонија. Географски преглед, кн. XXXV, стр. 109-116, Сарајево.

 138. Ѓорѓиев В. Маркоски Б. Димов Л. (1990-1991): Одредување астрономски координати на точка со астрогеодетски метод. Географски разгледи, кн. 28-29, стр. 5-18, Скопје.

 139. Даскаловски В, Маркоски Б. (1990-1991): Развиток на руралните населби под влијание на големината и бонитетот на земјоделските површини во општина Крушево. Географски разгледи, кн. 28-29, стр. 49-60, Скопје.

 140. Петрушевски И. Маркоски Б. (1990-1991): Португалски карти - портолани од XV-XVII век. Географски разгледи, кн. 28-29, стр. 113-116, Скопје.

 141. Даскаловски В, Маркоски Б. (1991): Трансформација на густината на мрежата на населбите и населеноста во руралниот простор во Република Македонија. Географски преглед, кн. XXXV, стр. 79-84, Сарајево.

 142. Маркоски Б. (1989): Функционални карактеристики на овоштарството и лозарството во општина Крушево. Географски разгледи, кн. 27, стр. 91-104, Скопје.

 143. Маркоски Б. (1989): Картографирање на површините под жита во СР Македонија со помош на методот на картодијаграм. Географски разгледи, кн. 27, стр. 193-198, Скопје.

 144. Маркоски Б. (1988): Картографска анализа на разместеноста на ораничните површини според начинот на користење во С Р Македонија. Зборник радова XIII конгреса географа СФРЈ, Приштина.

 145. Даскаловски В, Маркоски Б. (1988): Карактеристики на вработеноста во странство од територијата на југозападниот регион на СРМ. Географски разгледи, кн. 26, стр. 75-82, Скопје.

 146. Маркоски Б. (1988): Функционално значење на поледелството во општина Крушево. Географски разгледи, кн. 26, стр. 131-159, Скопје.

 147. Маркоски Б. (1988): Некои критериуми за одредување на најадекватната локација кај разбиениот тип на селски населби на карти со среден и ситен размер. Географски разгледи, кн. 26, стр. 233-240, Скопје.

 148. Маркоски Б. (1987): Основни демографски карактеристики на општина Крушево. Географски разгледи, кн. 25, стр. 149-180, Скопје.

 149. Маркоски Б. (1987): Обид за примена на методот на картограм за прикажување на временската динамика на појавите. Географски разгледи, кн. 25, стр. 247-252, Скопје.

 150. Даскаловски В, Маркоски Б. (1986): Вработувањето во странство од руралната средина во СР Македонија. Географски разгледи, кн. 23-24, стр. 95-111, Скопје.

 151. Маркоски Б. Димитров В. Н. (1986): Хидромелиоративен систем Стрежево, Географски разгледи, кн. 23-24, стр. 166-171, Скопје.

 152. Маркоски Б. (1986): Функционални карактеристики и нивно значење за развој на општината Крушево, магистерска работа одбранета на географскиот институт при ПМФ, Скопје. (ракопис)

 153. Маркоски Б. (1984): Просторна разместеност на селските населби во општина Крушево. Географски разгледи, кн. 21-22, стр. 147-162, Скопје.

 

Карти:

 

 1. Маркоски Б. (2013): Република Македонија – физичко географска карта, размер 1:750000, прилог во Македонија – туристички бисер, ИДБЦ – Информативно-деловен бизнис центар, Скопје. (македонски, англиски)

 2. Маркоски Б. (2013): Скопски регион – туристичка карта, размер 1:320000, прилог во Македонија – туристички бисер, ИДБЦ – Информативно-деловен бизнис центар, Скопје. (македонски, англиски)

 3. Маркоски Б. (2013): Шарпланинско-полошки регион – туристичка карта, размер 1:330000, прилог во Македонија – туристички бисер, ИДБЦ – Информативно-деловен бизнис центар, Скопје. (македонски, англиски)

 4. Маркоски Б. (2013): Мавровско-дебарски регион – туристичка карта, размер 1:290000, прилог во Македонија – туристички бисер, ИДБЦ – Информативно-деловен бизнис центар, Скопје. (македонски, англиски)

 5. Маркоски Б. (2013): Кичевско-бродски регион – туристичка карта, размер 1:310000, прилог во Македонија – туристички бисер, ИДБЦ – Информативно-деловен бизнис центар, Скопје. (македонски, англиски)

 6. Маркоски Б. (2013): Охридско-преспански регион – туристичка карта, размер 1:400000, прилог во Македонија – туристички бисер, ИДБЦ – Информативно-деловен бизнис центар, Скопје. (македонски, англиски)

 7. Маркоски Б. (2013): Пелагониски регион – туристичка карта, размер 1:420000, прилог во Македонија – туристички бисер, ИДБЦ – Информативно-деловен бизнис центар, Скопје. (македонски, англиски)

 8. Маркоски Б. (2013): Средновардарски регион – туристичка карта, размер 1:400000, прилог во Македонија – туристички бисер, ИДБЦ – Информативно-деловен бизнис центар, Скопје. (македонски, англиски)

 9. Маркоски Б. (2013): Струмичко-гевгелиски регион – туристичка карта, размер 1:420000, прилог во Македонија – туристички бисер, ИДБЦ – Информативно-деловен бизнис центар, Скопје. (македонски, англиски)

 10. Маркоски Б. (2013): Брегалнички регион – туристичка карта, размер 1:300000, прилог во Македонија – туристички бисер, ИДБЦ – Информативно-деловен бизнис центар, Скопје. (македонски, англиски)

 11. Маркоски Б. (2013): Кумановско-кривопаланечки регион – туристичка карта, размер 1:210000, прилог во Македонија – туристички бисер, ИДБЦ – Информативно-деловен бизнис центар, Скопје. (македонски, англиски)

 12. Маркоски Б. (2013): Република Македонија – туристичка карта, размер 1:750000, прилог во Македонија – туристички бисер, ИДБЦ – Информативно-деловен бизнис центар, Скопје. (македонски, англиски)

 13. Markoski B., Dimitrov V. N. (2013): Pelister and Baba Mountaine Hiking – Tourist Map, 1:50000, GEOMAP, Skopje.  

 14. Маркоски Б. (2012): Туристичка карта на Полошкиот регион, размер 1:150000, ГИЗ РЕД, Тетово. (англиски, албански, македонски)

 15. Маркоски Б. (2012): Туристичка карта на Источен плански регион, размер 1:75000, ГИЗ РЕД, Штип. (македонски, англиски)

 16. Маркоски Б. (2011): Република Македонија физичко-географска карта, размер 1:175000, Скопје.

 17. Маркоски Б. (2011): Република Македонија туристичко риболовна карта, размер 1:300 000, Скопје.

 18. Маркоски Б. (2008): Република Македонија физичко-географска карта, размер 1:200000, Скопје.

 19. Markoski B. (2005): Republic of Macedonia - tourist map, 1:400000, Ministry of Economy, Skopje.

 20. Маркоски Б. Димитров В. Н. (2004): Баба Планина со Пелистер -планинарско туристичка карта, 1:50000, ГЕОМАП, Скопје. (Министерство за култура и Светска банка)

 21. Маркоски Б. (2002): Манастири и цркви во Република Македонија со патна мрежа, карта со размер 1:400000, Скопје.

 22. Маркоски Б. (2002): Република Македонија - патна карта, размер 1:400000, Скопје.

 23. Маркоски Б. (2002): Република Македонија -административно територијална поделба, размер 1:200000, Скопје.

 24. Маркоски Б. (2002): Република Македонија -територијална разместеност на училишта, размер 1:200000, Скопје.

 25. Маркоски Б. (2002): Република Македонија -патна карта, размер 1:200000, Скопје.

 26. Маркоски Б. (2001): Охридско Езеро - сливно подрачје (проект за заштита на Охридското Езеро), карта со размер 1:150000, Скопје.

 27. Маркоски Б. (2001): Република Македонија - школска карта, размер 1:500000, Тримакс, Скопје.

 28. Маркоски Б. (2001): Република Македонија - неми карти, размер 1:1000000, Тримакс, Скопје.

 29. Маркоски Б. (2001): Република Македонија - структура на просторот според тип на релјеф, карта со размер 1:1500000, прилог во Географски атлас, Тримакс & Интерсистем -Картографија, Белград.

 30. Маркоски Б. (2001): Република Македонија - вегетациони зони - глобален територијален распоред, карта со размер 1:1500000, прилог во Географски атлас, Тримакс & Интерсистем -Картографија, Белград.

 31. Маркоски Б. (2001): Република Македонија - средни годишни температури на воздухот, карта со размер 1:1500000, прилог во Географски атлас, Тримакс & Интерсистем -Картографија, Белград.

 32. Маркоски Б. (2001): Република Македонија - средни годишни количини на врнежи, карта со размер 1:1500000, прилог во Географски атлас, Тримакс & Интерсистем -Картографија, Белград.

 33. Маркоски Б. (2001): Република Македонија - разместеност на енергетски објекти, карта со размер 1:1500000, прилог во Географски атлас, Тримакс & Интерсистем -Картографија, Белград.

 34. Маркоски Б. (2001): Република Македонија - рудни наоѓалишта и индустрија, карта со размер 1:1500000, прилог во Географски атлас, Тримакс & Интерсистем -Картографија, Белград.

 35. Маркоски Б. (2001): Република Македонија - патна карта, размер 1:200000, Македонија пат, Скопје.

 36. Маркоски Б., Санев В. (2001): Република Македонија - археолошка карта, наоѓалишта од доцноантичкото и старохристијанското време (населби, утврдувања, рудници), размер 1:400000, МАНУ, Скопје. 

 37. Маркоски Б., Санев В. (2001): Република Македонија - археолошка карта, наоѓалишта од римското време (погребувања, поединечни наоди), размер 1:400000, МАНУ, Скопје.

 38. Маркоски Б., Санев В. (2001): Република Македонија - археолошка карта, наоѓалишта од римското време (населби, утврдувања, патишта и други поединечни објекти), размер 1:400000, МАНУ, Скопје. 

 39. Маркоски Б., Санев В. (2001): Република Македонија - археолошка карта, наоѓалишта од раноантичкото и хеленистичкото време,  размер 1:400000, МАНУ, Скопје. 

 40. Маркоски Б., Санев В. (2001): Република Македонија - археолошка карта, наоѓалишта од палеолитското, неолитското и енеолитското време, размер 1:400000, МАНУ, Скопје. 

 41. Маркоски Б., Санев В. (2001): Република Македонија - археолошка карта, наоѓалишта од бронзеното и железното време, размер 1:400000, МАНУ, Скопје. 

 42. Маркоски Б., Санев В. (2001): Република Македонија - археолошка карта, наоѓалишта од средновековието (некрополи, сакрални објекти, поединечни објекти и наоди, размер 1:400000, МАНУ, Скопје. 

 43. Маркоски Б., Санев В. (2001): Република Македонија - археолошка карта, наоѓалишта од средновековието (населби, утврдувања, патишта), размер 1:400000, МАНУ, Скопје. 

 44. Маркоски Б., Санев В. (2001): Република Македонија - археолошка карта, наоѓалишта од доцноантичкото и старохристијанското време (некрополи, сакрални објекти, поединечни наоди), размер 1:400000, МАНУ, Скопје. 

 45. Маркоски Б., Санев В. (2001): Република Македонија - археолошка карта, административно територијална поделба (клуч), размер 1:400000, МАНУ, Скопје. 

 46. Маркоски Б. (2001): Република Македонија - наклони на земјиштето, размер 1:200000, Скопје. 

 47. Markoski B., Panov N. Vasileski D. (2000): Republic of Macedonia - tourist map, 1:500000, Ministry of Economy, Skopje.

 48. Маркоски Б., Србиноски З., Никодиноски Б., Пауноски И., Манасов С. (координатор), (2000): Топографска карта - секција Охрид 4, размер 1:50000, (истражувачки пилот проект за изработка на ТК 50 во дигитална и печатена форма), Јавно претпријатие за просторни и урбанистички планови, Скопје. (реализиран дефинитивен пробен отпечаток)    

 49. Markoski B., (2000): Republic of Macedonia –some of the most important monasteries, scale, 1:400000, Skopje.

 50. Маркоски Б. (1999): Република Македонија - географска карта, размер 1:1000000, DID “Ina Komerc”, Скопје.

 51. Маркоски Б. (1999): Европа - прегледна политичко географска карта, размер 1:20000000, DID “Ina Komerc”, Скопје.

 52. Markoski B., Panov N. Vasileski D. (1998): Republic of Macedonia - tourist map, 1:500000, Ministry of Economy, Skopje.

 53. Маркоски Б. Карчитска Д. (1996): Миграциони текови на децата бегалци од Егејскиот дел од Македонија низ Европа, карта со размер 1:1700000, Скопје.  

 

 

Посвети:

·    Маркоски Б. (2011): IN MEMORIAM -Проф. д-р Драган Василески, Географски разгледи, кн.45, Скопје. 

·    Маркоски Б., Димитровска О. (2011): IN MEMORIAM -Проф. д-р Аслан Селмани, Географски разгледи, кн.45, Скопје. 

·    Маркоски Б., (2006): ИНСТИТУТОТ ЗА ГЕОГРАФИЈА, Монографија 60 ГОДИНИ ПРИРОДНО МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 1946-2006, Природно математички факултет, Скопје. 

·    Маркоски Б., (2005): ИНСТИТУТОТ ЗА ГЕОГРАФИЈА - по повод 60 години високообразовна и научно истражувачка дејност,  Географски разгледи, кн.40, Скопје.

·    Маркоски Б., (2005): Проф. д-р Аслан Селмани (по повод шеесет години од животот), Географски разгледи, кн.40, Скопје. 

·    Маркоски Б., Маџевиќ М. (2004): IN MEMORIAM -Проф. д-р Васа Даскаловски, Географски разгледи, кн.38-39, Скопје. 

·    Маркоски Б. (2002): IN MEMORIAM -Проф. д-р Мирјана Горгиева, Географски разгледи, кн.37, Скопје. 

·    Маркоски Б. (2001): IN MEMORIAM -Проф. д-р Митко Панов, Географски разгледи, кн.36, Скопје. 

·    Маркоски Б., Василески Д.,. Даскаловски В. (2000): Проф. д-р -Томе Андоновски (по повод шеесет години од животот), Географски разгледи, кн.35, Скопје. 

·    Маркоски Б. (2000): Проф. д-р Васил Граматниковски –по повод 60 години од животот, Географски разгледи, кн.34, Скопје. 

 

Написи во весници, веб-поратали и интервјуа:

1.       Проф. д-р Благоја Маркоски (2014): Екстерно оценување во високото образование,   Интернет портал, http://www.igeografija.mk/Portal/

2.       Проф. д-р Благоја Маркоски (2014): Туристички прошетки, Кичевско-поречки туристички регион,   Интернет портал, http://www.igeografija.mk/Portal/

3.       Проф. д-р Благоја Маркоски (2014): Туристички прошетки, Мавровско-дебарски туристички регион,   Интернет портал, http://www.igeografija.mk/Portal/

4.       Проф. д-р Благоја Маркоски (2013): Туристички прошетки, Шарпланинско-полошки туристички регион,   Интернет портал, http://www.igeografija.mk/Portal/

5.       Проф. д-р Благоја Маркоски (2013): Туристички прошетки, Скопски туристички регион,   Интернет портал, http://www.igeografija.mk/Portal/

6.       Проф. д-р Благоја Маркоски (2013): Плати и заработувачка,  Интернет портал, http://www.igeografija.mk/Portal/

7.       Проф. д-р Благоја Маркоски (2012): Продавање учебници,  Интернет портал, http://www.igeografija.mk/Portal/

8.       Проф. д-р Благоја Маркоски (2012): Учебници и учебничиња? Интернет портал http://www.igeografija.mk/Portal/

9.       Проф. д-р Благоја Маркоски (2012): Одржан Меѓународен симпозиум за медицинска географија во Софија, Интернет портал, http://www.igeografija.mk/Portal/

10.    Проф. д-р Благоја Маркоски (2012): Концертни манипулации, Интернет портал, http://www.igeografija.mk/Portal/

11.    Проф. д-р Благоја Маркоски (2012): Поуки за министерот за образование и наука, Интернет портал, http://www.igeografija.mk/Portal/

12.    Проф. д-р Благоја Маркоски (2012): РЕКТОР???, Интернет портал, http://www.igeografija.mk/Portal/

13.    Проф. д-р Благоја Маркоски (2012): Поуки за новинари и медиуми, Интернет портал, http://www.igeografija.mk/Portal/

14.    Проф. д-р Благоја Маркоски (2012): Контрадикторно образование, Интернет портал, http://www.igeografija.mk/Portal/

15.    Проф. д-р Благоја Маркоски (2012): Задушениот град – географијата и архитектурата на Скопје, Интернет портал, http://www.igeografija.mk/Portal/

16.    Проф. д-р Благоја Маркоски (2008): Кое “име” го менуваме? Интернет портал  www@kirilica.com.mk.

17.    Проф. д-р Благоја Маркоски (2008): Грците почнуваат егзодус врз нас и во Македонија, Интернет портал  www@kirilica.com.mk.

18.    Проф. д-р Благоја Маркоски (2008): САД добија шлаканица треба да врати шамари, Интернет портал  www@kirilica.com.mk.

19.    Проф. д-р Благоја Маркоски (2008): Во Македонија ќе се раселат уште 400 села, Интернет портал  www@kirilica.com.mk.

20.    Проф. д-р Благоја Маркоски (2008): Да не не изеде белата чума, Интернет портал  www@kirilica.com.mk.

21.    Проф. д-р Благоја Маркоски (2008): Преговори или разговори со Грција, Интернет портал  www@kirilica.com.mk.

22.    Проф. д-р Благоја Маркоски (2004): Територијалната организација на општините (основа за идниот развој на Македонија), Дело бр. 518.

23.    Проф. д-р Благоја Маркоски (2004): Нова територијална поделба - Да не се повторат грешките, Фокус бр. 449.

24.    Проф. д-р Благоја Маркоски (2004): Именувањето на географските имиња на друг јазик е омалуважување на интегритетот на државата, Фокус бр. 487.

25.    Проф. д-р Благоја Маркоски (2004): Странската помош предизвикува повеќе застој отколку развој, Фокус бр. 491.

26.    Проф. д-р Благоја Маркоски (2004): Да не се брза со новата територијална поделба, Интервју, Македонско Сонце бр. 526/527/528.

27.    Проф. д-р Благоја Маркоски (2003): Интервју со новиот шеф на Институтот за географија, Приматко бр.28.

28.    Проф. д-р Благоја Маркоски (1995): Печатењето на македонските карти во странство со далекусежни последици, Одбрана бр.16.

29.    Проф. д-р Благоја Маркоски (1994): Картографија - Секогаш привлечна Македонија, Одбрана бр.14.

 

Рецензии и извештаи:

 1. Маркоски Б. (2013): РЕЦЕНЗИЈА за подобност, оцена и одбрана на магистерска работа под наслов „ГЕОГРАФСКИ ПОТЕНЦИЈАЛИ ЗА РАЗВОЈ НА ДЕМИР-ХИСАРСКАТА ОБЛАСТ“ ПМФ –Институт за географија, кандидат Трајче Калевски, Скопје.

 2. Маркоски Б. (2013): РЕЦЕНЗИЈА за подобност, оцена и одбрана на магистерска работа под наслов “МЕТОДИ И ТЕХНИКИ ЗА КАРТОГРАФИРАЊЕ НА ГЕОЛОШКА И  СРОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА” ПМФ –Институт за географија, кандидат Ирена Никовска, Скопје

 3. Маркоски Б. (2013): РЕЦЕНЗИЈА за за подобност на тема за магистерска работа под наслов „ГЕОГРАФСКИ ИНФОРМАЦИСКИ СИСТЕМ НА ВЕШТАЧКИТЕ АКУМУЛАЦИИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ ПМФ –Институт за географија, кандидат Владимир Златаноски , Скопје. 

 4. Маркоски Б. (2013): РЕЦЕНЗИЈА за за подобност на тема за магистерска работа под наслов “ТЕМАТСКИ АТЛАС НА ПРИРОДНИТЕ И СОЦИОЕКОНОМСКИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ НА МАРИОВО”,  ПМФ –Институт за географија, кандидат Марјан Матракоски, Скопје. 

 5. Маркоски Б. (2013): РЕЦЕНЗИЈА за подобност на тема за магистерска работа под наслов КАРТОГРАФИРАЊЕ НА ХИДРОГЕОГРАФСКИТЕ ХИДРОПОТЕНЦИЈАЛИ ЗНАЧАЈНИ ЗА ОДРЖЛИВИОТ РАЗВОЈ НА ПОДРАЧЈЕТО МАЛЕШ И ПИЈАНЕЦ” ПМФ -Институт за географија, кандидат Наташа Велковска,  Скопје.

 6. Маркоски Б. (2013): РЕЦЕНЗИЈА за избор на еден наставник во сите звања за наставно-научната област географија на Факултетот за туризам и бизнис логистика при Универзитетот “Гоце Делчев“ , Штип

 7. Маркоски Б. (2013): РЕЦЕНЗИЈА за избор на еден наставник по група предмети од областа на Географски информациски системи, на Институтот за географија при Природно-матетатички факултет во Скопје. (избран Свемир Горин).

 8. Маркоски Б. (2012): РЕЦЕНЗИЈА на ракописот за учебник со наслов ГЕОГРАФИЈА НА НАСЕЛЕНИЕ од проф. д-р Мирјанка Маџевиќ, Природно-математички факултет, Институтот за географија, Скопје.

 9. Маркоски Б. (2012): РЕЦЕНЗИЈА за оценка и одбрана на докторска дисертација под наслов „ГЕОГРАФСКИ АНАЛИЗИ БАЗИРАНИ НА ДИГИТАЛНО КАРТОГРАФСКИ ОСНОВИ НА ПРОСТОРОТ НА ГЕВГЕЛИСКО-ВАЛАНДОВСКАТА КОТЛИНА“, ПМФ -Институт за географија, кандидат Свемир Горин, Скопје.

 10. Маркоски Б. (2012): РЕЦЕНЗИЈА за  избор-преизбор на еден асистент по група предмети од областа на картографијата, регионална географија и географски информациски системи, на Институтот за географија при Природно-матетатички факултет во Скопје. (избран Свемир Горин).

 11. Маркоски Б. (2011): РЕЦЕНЗИЈА на ракописот за учебник со наслов ОПШТА КАРТОГРАФИЈА од проф. д-р Златко Србиноски, Градежен факултет, Скопје

 12. Маркоски Б. (2011): РЕЦЕНЗИЈА за подобност на тема за докторска дисертација под наслов „ПРИМЕНА НА ГЕОГРАФСКИТЕ ИНФОРМАЦИСКИ СИСТЕМИ ВО ОДБРАНАТА НА ПРОСТОРОТ  ДЕВЕ БАИР - СТРАЦИН“, ПМФ -Институт за географија, кандидат Александар Петровски, Скопје.

 13. Маркоски Б. (2011): РЕЦЕНЗИЈА за подобност на тема за докторска дисертација под наслов „ГЕОГРАФСКИТЕ ИНФОРМАЦИСКИ СИСТЕМИ ВО ФУНКЦИЈА НА СПРАВУВАЊЕ СО ПРИРОДНИ КАТАСТРОФИ“, ПМФ -Институт за географија, кандидат Зоранчо Атанасов, Скопје.

 14. Маркоски Б. (2011): ИЗВЕШТАЈ по содржините на темите на Меѓународната конференција за НАЦИОНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА НА ПРОСТОРНИ ПОДАТОЦИ, Организационен одбор, Агенција за катастар и недвижности,  Скопје.

 15. Маркоски Б. (2011): РЕЦЕНЗИЈА за подобност, оценка и одбрана на магистерска работа под наслов „ГЕОГРАФСКИ ИНФОРМАЦИСКИ СИСТЕМ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА ВО ОПШТИНИТЕ РАДОВИШ И КОНЧЕ“, ПМФ -Институт за географија, кандидат Зоранчо Атанасов, Скопје.

 16. Маркоски Б. (2010): РЕВИЗИЈА на проектот за изработка на ОСНОВНА ИНЖЕНЕРСКО-ГЕОЛОШКА КАРТА (ОИГК) лист Качаник, размер 1:100000 (I-ва фаза), Министерство за економија на Република Македонија, Скопје.

 17. Маркоски Б. (2010): РЕЦЕНЗИЈА за подобност, оценка и одбрана на магистерска работа под наслов „KARAKTERISTIKI NA TURISTI^KITE LOKALITETI VO SKOPSKATA KOTLINA“, ПМФ -Институт за географија, кандидат Јасмина Јордановска, Скопје.

 18. Маркоски Б. (2010): РЕЦЕНЗИЈА на содржините на „ОХРИД - ТУРИСТИЧКИ ВОДИЧ“, издание на ТРИМАКС – картографија, Скопје.

 19. Маркоски Б. (2010): РЕЦЕНЗИЈА за подобност, оценка и одбрана на магистерска работа под наслов “КАРТОГРАФСКИТЕ ПОДАТОЦИ, ОСНОВА ЗА ПРОУЧУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ПРОСТОРНИТЕ ЦЕЛИНИ” ПМФ -Институт за географија,  кандидат Бисера Јакимовска, Скопје.

 20. Маркоски Б. (2009): РЕЦЕНЗИЈА за подобност на тема за докторска дисертација под наслов „ГЕОГРАФСКИ АНАЛИЗИ БАЗИРАНИ НА ДИГИТАЛНО КАРТОГРАФСКИ ОСНОВИ“, ПМФ -Институт за географија, кандидат Свемир Горин, Скопје.

 21. Маркоски Б. (2009): РЕЦЕНЗИЈА за  избор на еден асистент по група предмети од областа на картографијата, регионална географија и географски информациски системи, на Институтот за географија при Природно-матетатички факултет во Скопје. (за Свемир Горин).

 22. Маркоски Б. (2009): РЕЦЕНЗИЈА за оценка и одбрана на тема за докторска дисертација под наслов „СЛИВ НА ЦРНА РЕКА - ГЕОГРАФСКО КАРТОГРАФСКО МОДЕЛИРАЊЕ, ДИФЕРЕНЦИЈАЦИЈА И ФУНКЦИОНАЛЕН РАЗВОЈ НА ОДДЕЛНИТЕ РЕГИОНАЛНИ ЦЕЛИНИ“, ПМФ -Институт за географија, кандидат Цане Котески, Скопје.

 23. Маркоски Б. (2009): РЕЦЕНЗИЈА za ocenka na podobnost na тема за doktorska disertacija pod naslov „OV^E POLE SO LAKAVICA - REGIONALNO GEOGRAFSKI KARAKTERISTIKI“ кандидат m-r Mubexal Ahmed, magister za metodika na nastavata po geografija, nastavnik vo OU Tefijuz Skopje, ПМФ -Институт за географија, Скопје.

 24. Маркоски Б. (2008): RECENZIJA нa содржините на ПЛАН НА ГРАД СКОПЈЕ, размер 1:18000, издание на ТРИМАКС – картографија, Скопје.

 25. Маркоски Б. (2007): РЕЦЕНЗИЈА за избор-повторен  избор на еден помлад асистент по група предмети од областа на картографијата (теориска картографија, применета картографија, тематска картографија), регионална географија и географски информациски системи, на Институтот за географија при Природно-матетатички факултет во Скопје.

 26. Маркоски Б. (2007): РЕЦЕНЗИЈА за подобност, оценка и одбрана на магистерска работа под наслов „АСПЕКТИ НА ПРИМЕНА НА МЕТОДОТ НА КАРТОДИЈАГРАМ ВО ТЕМАТСКОТО КАРТОГРАФИРАЊЕ“, ПМФ -Институт за географија,  кандидат Елизабета Наунчевска, Скопје.

 27. Маркоски Б. (2005): РЕЦЕНЗИЈА на завршниот извештај на науЧно-истражувачкиот проект „ДИГИТАЛНА АНАЛИЗА НА РЕЛЈЕФОТ, ЛИНИСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА, ХИДРОГРАФИЈАТА И НАСЕЛБИТЕ ВО ГРАНИЧНИОТ ПРОСТОР НА ЗАПАДНАТА ГРАНИЦА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РАЗМЕР 1:100 000“ изработен од страна на научната установа „САМОСТОЕН ИСТРАЖУВАЧ Д-Р БОРИС НИКОДИНОВСКИ“, Министерство за образование и наука на Република Македонија, Скопје.

 28. Маркоски Б. (2004): РЕЦЕНЗИЈА за подобност на тема за докторска дисертација под наслов „СЛИВ НА ЦРНА РЕКА - ГЕОГРАФСКО КАРТОГРАФСКО МОДЕЛИРАЊЕ, ДИФЕРЕНЦИЈАЦИЈА И ФУНКЦИОНАЛЕН РАЗВОЈ НА ОДДЕЛНИТЕ РЕГИОНАЛНИ ЦЕЛИНИ“, ПМФ -Институт за географија, кандидат Цане Котески, Скопје.

 29. Маркоски Б. (2004): РЕЦЕНЗИЈА за избор на еден помлад асистент на Институтот за географија при Природно-матетатички факултет во Скопје

 30. Маркоски Б. (2004): РЕЦЕНЗИЈА на ракописот „ДОЈРАНСКО ЕЗЕРО - ОД АГОНИЈА КОН ЖИВОТ“, автор Марјан Додовски, Скопје.

 31. Маркоски Б. (2004): РЕЦЕНЗИЈА за подобност, оценка и одбрана на магистерска работа под наслов „ТЕМАТСКИ АТЛАС НА МАРИОВСКА И РАЕЧКА КОТЛИНА“, ПМФ -Институт за географија,  кандидат Цане Котески, Скопје.

 32. Маркоски Б. (2004): РЕЦЕНЗИЈА за оценка и одбрана на магистерска работа под наслов „Природното богатство на Република Македонија како услов за развој на туризмот“, ПМФ –Институт за географија,  кандидат Марјан Додовски, Скопје.

 33. Маркоски Б. (2003): РЕЦЕНЗИЈА на содржините на ГЕОГРАФСКИ АТЛАС, издание на ТРИМАКС – картографија, Скопје.

 34. Маркоски Б. (2002): РЕЦЕНЗИЈА за подобност, оценка и одбрана на магистерска работа под наслов „КОМПЈУТЕРСКА ПОДДРШКА ПРИ КАРТОГРАФСКО ОБЛИКУВАЊЕ НА РЕЛЈЕФОТ “, ПМФ –Институт за географија,  кандидат Соња Димова, Скопје.

 35. Маркоски Б. (2001): РЕЦЕНЗИЈА за подобност, оценка и одбрана на магистерска работа под наслов „ПРИЛЕПСКО ПОЛЕ И БУШЕВА ПЛАНИНА -КАРТОГРАФСКО-ГЕОГРАФСКА АНАЛИЗА“, ПМФ –Институт за географија,  кандидат Слободан САВЕСКИ, Скопје.

 36. Маркоски Б. (2001): КАРТОГРАФСКА АНАЛИЗА НА “АВТО КАРТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА” (издание на Интерсистем - Картографија од Белград и ТРИМАКС , Скопје).

 37. Маркоски Б. (2000): ИЗВЕШТАЈ на Комисијата за избор на најсоодветен ракопис за учебник по Општество за IV одделение, Педагошка служба, Скопје.

Промоции на книги:

·      Институт за национална историја (2007): Административно територијални поделби во Македонија: 1944-2004: документи (избор и редакција Ѓорѓи Чакарјаневски, Тодор Чепреганов, Стојан Аврамовски), Скопје.

·      Д-р Владо Поповски, д-р Аслан Селмани, д-р Никола Панов (консултант), (2006): Општините во Република Македонија, Информативно деловен бизнис центар, Скопје.

·      Додовски Марјан (2005): Дојранско Езеро од агонија до живот, Скопје.

·      Проф. д-р Ратомир Гроздановски (2004): Карта на цркви и манастири во Република Македонија, Тримакс Картографија, Скопје.

·      Проф. д-р Василески Драган  (2003): Смоларски водопад, Тетово.

·      Проф. д-р Василески Драган  (2003): Водопадите на Ростушка река и реката Битушница, Тетово.

·      Петрушевски И., Петрушевска Н. (2001): Географски топонимски речник на Република Македонија, Скопје.

·      Друштво за наука и уметност, Научна мисла -Битола (2001): Пелистер и можностите за развој на туризмот и еколошката заштита во потпелистерските села”, кн. 4, Битола.

 

 

УЧЕСТВО И ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА НАУЧНИ КОНГРЕСИ, СИМПОЗИУМИ И СТРУЧНИ СОБИРИ:

 
Конгреси:

·      Втор конгрес на геолозите на Р. Македонија, Крушево, 2012 г.

·      Четврти конгрес  на еколозите од Македонија, Струга-2012 г.

·      Четврти македонски географски конгрес, Дојран, 2010 год.

·      Прв конгрес на геолозите на Р. Македонија, Охрид, 2008 г.

·      Трет конгрес  на еколозите од Македонија, Струга-2007 г.

·      Први конгрес србских географа, Соко Бања - 2006 г.

·      Шести конгрес за медицинска географија, Софија 2005 г.

·      Трет македонски географски конгрес, Скопје-2005 год.

·      Втор конгрес  на еколозите од Македонија, Охрид-2003 г.

·      Втор македонски географски конгрес, Охрид-2000 год.

·      Прв конгрес  на еколозите од Македонија, Охрид-1998 год.

·      Прв македонски географски конгрес, Охрид-1995 год.

·      Конгрес на географите од СФР Југославија, Приштина-1989 г.

 

Меѓународни научни собири:

·     Macedonian asocciation for geotechics, Prosidings of the 4-th symposium of Macedonian asociation for geotechnics, Struga 25-28.06.2014

·     Проблеми и перспективи на ридско-планинските простори, Македонско географско друштво, 12-15.09.2013 г. Охрид

·     3rd International Geography Simposium – GEOMED 2013, Antalya.

·     International Conference Environment-Landscape-European Identity. Bucharest, Romania, 4-6.11.2011

·     Трет симпозиум на Друштвото за геотехника на Македонија, Струга, 2010 

·     Меѓународен научен симпозиум “Географијата и одржливиот развој”, 22-25.10.2009 г., Охрид.

·     5th Internacional konference on Geographycal information systems, 2-5.jyli 2008, Istanbul, Turkey.

·      Руралниот простор во новите развојни услови, Охрид 2006 год.

·      Прилози од Меѓународна конфернција Транзициите во историјата и културата, Скопје 30-31.10.2006 г.,

·      Одржлив развој на Преспанскиот регион, Отешево, 2000 год.,

·      Седма конференција на Групата експери за географски имиња на ООН,  Њујорк, САД 1999 год.,

·      Перспективи и унапредување на планирањето и уредувањето на просторот,, Охрид 1998 год.,

·      Четиринаесетта сесија на Групата експерти за географски имиња на Одделот за Централна, Источна и Југоисточна Европа, Будимпешта, Унгарија  1997 год.,

·      Осумнаесетта сесија на Групата експери за географски имиња на ООН, Женева, Швајцарија 1996 год.,

 

Национални научни симпозиуми/собири:

·      Научен собир Семинар за Македонски јазик, литература и култура, Охрид 2013 г.

·      Научен собир Семинар за Македонски јазик, литература и култура, Охрид 2012 г.

·      Семинар за наставниците по географија, Скопје, 2012 година

·      Научна трибина “Ѓорче Петров-живот и дело”, Скопје, 2011 г.

·      Семинар за наставниците по географија, Скопје, 2011 година

·      Научен собир “Порече низ историјата”, Самоков, 2009 г.

·      Миграциите и демографската политика во Република Македонија, 25. 06. 2008, Битола,

·      Руралниот простор во новите развојни услови, Охрид 2006 год.

·      II-симпозиум на Друштвото за геотехника на Македонија, Охрид 2006 год.

·      Глобална автоматизација и енергетска оптимизација на технолошките процеси, Скопје 2005 год.,

·      Аспекти на урбаниот развој и современата урбанистичка пракса во Скопје, Скопје 2005 год.,

·      Територијалната организација на општините како основа за идниот развој на Република Македонија, Скопје 2004 год.,

·      Стандардизација  на географките имиња во Република Македонија,  Скопје 2004 год.,

·      Порече низ вековите, Македонски Брод, Самоков 2003 год.,

·      Можности за воспоставување геоинформациски систем на град Скопје, Скопје 2002 год.,

·      I-симпозиум на Друштвото за геотехника на Македонија, Охрид 2002 год,

·      Дигитална картографија, состојби, перспективи и можности за примена во Република Македонија, Скопје 2001 год.

·      Географски информациски системи, научни сознанија и апликативни можности, Скопје 2001 год.,

·      Пелистер и можностите за развој на туризмот и еколошката заштита во потпелистерските села, Битола 2001 год.,

·      Скопје на преминот на вековите, Скопје 1997 г.

·      Перспективи и правци развоја географије, Брезовица, 1997 г.

·      Македонските сообраќајни коридори, Битола 1996 г.

·      Трансформација ридско планинских простора Југославије, Калиновик 1990 г.

 

ДРУГО:

Студиски престои:

·   Во јуни 2006 година учествува во посета на повеќе географско-картографски институции (Националниот географски институт-IGN, SPOT Image, Info Terra, Astrian и други) во Парис и Тулуз во Франција.

·   Во фебруари 1999 година учествува на Седмата конференција на Групата експери за географски имиња на ООН која се одржа во Њујорк, САД.

·   Во март 1997 година учествува на Четиринаесеттата сесија на Групата експерти за географски имиња на Одделот за Централна, Источна и Југоисточна Европа која се одржа во Будимпешта, Унгарија. 

·   Во август 1996 година како претставник на Република Македонија 2 недели учествува на Осумнаесеттата сесија на Групата експери за географски имиња на ООН, се одржа во Женева, Швајцарија,

·   Во 1996 година 3 дена престојува во МОНОЛИТ - информативни системи, Љубљана, Република Словенија,

·   Во 1995 година 5 дена престојува на Институтот за геодезија при градежниот факултет во Софија и картографката издавачка куќа “ Карографија”  исто така во Софија, Република Бугарија,      

·   Во текот на 1993 година е направен дваипол месечен студиски престој на Институтот за географија  и Центарот за географски информатиавни системи при Универзитетот во Мелбурн во Австралија,

 

Членство во стручни тела:

·     Претседател на Комисијата за Прв циклус студии на Институтот за географија на ПМФ, Скопје (2014-...).

·     Претседател на Комисијата за Втор циклус студии на Институтот за географија на ПМФ, Скопје (2014-...).

·     Претседател на Комисијата за Трет циклус студии на Институтот за географија на ПМФ, Скопје (2014-...).

·     Претседател на Комисијата за Втор циклус студии на Институтот за географија на ПМФ, Скопје (2010-...).

·     Претседател на Македонското географско друштво (2006- . . .),

·     Претседател на Советот за статистика на Република Македонија (2007-)

·     член на Македонското научно друштво од Битола (2005....)

·     Член на Советот за статистика на Република Македонија (2006-)

·      член на претседателство на Македонското географско друштво (1990...),

·      главен и одговорен уредник на списанието Географски разгледи, издавач Македонско географско друштво (1998-2008).

·      координатор на комисијата за стандардизација на географските имиња во Република Македонија,

·      Потпретседател на Држaвна пописна комисија за Пописот на населението домаќинствата и становите во Република Македонија во 2002 година

 

Раководни позиции:

·      Претседател на Советот за докторски студии на Институтот за географија при ПМФ, (2013...

·      Продекан за финансии на Природно-математичкиот факултет – Скопје (2009-2012)

·      Претседател на Советот за статистика на Република Македонија (2007-...)

·      Претседател на Македонското географско друштво, (2007-...),

·      Претседател на Универзитетската спортска федерација на Република Македонија (2005-  ),

·      Шеф на Институт за географија при ПМФ Скопје (2003/2006).

·      Директор на фонд за животна средина на Република Македонија (2002-2003),

·      Продекан за финансии на Природно-математич. факултет Скопје (1999-2001),

·      Претседател на советот на Природно математички факултет (1998-1999),

·      Раководител на Заводот за картографија на ИГ при ПМФ (1994-2003, 2006...),

 

Признанија и награди:

·     Добитник е на ДРЖАВНА НАГРАДА „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ 2014 ГОДИНА, за научно остварување во 2013 година за делото МАКЕДОНИЈА – ТУРИСТИЧКИ БИСЕР, туристички потенцијали и културно-историски знаменитости, Информативно-деловен бизнис центар-ИДБЦ, Скопје. стр. 1-592 (македонски, англиски) под авторство на Маркоски Б., Чепреганов Т., Грозданоски Р., Николовски Д. Д., ISBN 978-9989-2631-3-2, COBIS.MK-ID 93211914.

·      Плакета 60 години дејност Природно математички факултет во Скопје во знак на признание и благодарност за придонесот во развојот и работата на Природно математичкиот факултет во Скопје 2006 г.

·      Плакета на Македонското географско друштво за особен придонес во развојот на географската наука и образование, доделена на Третиот конгрес на географите од Република Македонија, одржан во Скопје 2005 година.

·      Пофалница од страна на Ректорот на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје за најдобар студент на генерација 1978/1982 год. на Географскиот факултет.

 

Организирана картографска лабараторија:

·      оформил посебна картографска лабораторија за наставна и научна дејност на Институтот за географија при Природно-математичкиот факултет во 1998 г.

 

Отворени додипломски и постдипломски студии:

·      основач и раководител на постдипломскиот студиум по ГЕОГРАФСКИ ИНФОРМАЦИСКИ СИСТЕМИ на Институтот за географија при Природно математички факултет во Скопје, 2012-... година.

·      Основач на додипломски студии насока ГЕОГРАФСКИ ИНФОРМАЦИСКИ СИСТЕМИ (2010-...) 

·      основач и раководител на постдипломскиот студиум по ТЕМАТСКА КАРТОГРАФИЈА на Институтот за географија при Природно математички факултет во Скопје, 1998-2011 година.

 

Организација и реализација на теренски настави:

·     Две до три годишно во последните 30 години.

 

 

СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ

Учество во работа на комисии за државни натпревари по географија

·     Учество во работа на комисии за државни натпревари по географија во 1984, 1985, 1986, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2008, 2009, 2010, 2011,2012 и 2013 година       

                                                     

Учество во подготовка на студиски програми (прв, втор и трет циклус)

·     Изготвувач на проект за акредитација на Прв циклус студии –насока Географски информациски системи на Институтот за географија при ПМФ, Скопје (2014 г.).

·     Изготвувач на проект за акредитација на Втор циклус студии –насока Географски информациски системи на Институтот за географија при ПМФ, Скопје (2014 г.).

·     Изготвувач на проект за акредитација на Трет циклус студии на Институтот за географија при ПМФ, Скопје (2014 г.).

·     Изготвувач на проект за акредитација на Прв циклус студии –насока Наставна географија на Институтот за географија при ПМФ, Скопје (2009 г.).

·     Изготвувач на проект за акредитација на Прв циклус студии –насока Географски информациски системи на Институтот за географија при ПМФ, Скопје (2009 г.).

·     Изготвувач на проект за акредитација на Втор циклус студии –насока Географски информациски системи на Институтот за географија при ПМФ, Скопје (2012 г.).

·     Изготвувач на проект за акредитација на Трет циклус студии на Институтот за географија при ПМФ, Скопје (2010 г.).

 

Дизајн или изработка на информациски систем

·     Консултант при изработка на веб страница на Институтот за географија при ПМФ.     

                   

Учество во промотивни активности на факултетот/институтот

·     Изработка на промотивни материјали за веб-страница на Институтот за географија при ПМФ

·     Учество во повеќе телевизиски емисии, вести и репортажи во кои покрај останатото се промовира Институтот за географија (А1, ТВ-Сител, Македонска РТВ, Македонско радио).

 

Уредник на списание

·     Уредник на списанието Географски разгледи, 1999-2010.           

 

Член на уредувачки одбор

Списание:

·     Географски разгледи, издание на Македонско географско друштво, Скопје

·     Годишен зборник, издание на Институт за географија, ПМФ, Скопје,  

·     Билтен за физичка географија, издание на Институт за географија, ПМФ, Скопје, 2009-2011.

 

Уредник, член на уредувачки одбор, член на научниот и организациониот одбор на:

·     Зборник на трудови од научниот симпозиум со меѓународно учество „Проблеми и перспективи на ридско-планинските простори“, Охрид 13-15 Септември, Македонско географско друштво, Скопје, p. 599-612,”,

·     Зборник на трудови, Четврти конгрес на географите од Република Македонија, Дојран 7-10 октомври 2010 г., Македонско географско друштво, Скопје.

·     Зборник на трудови од меѓународен научен симпозиум “Географијата и одржливиот развој”, 22-25.10.2009 г., Охрид.

·     Зборник на трудови од научниот симпозиум со меѓународно учество “Руралниот простор во новите развојни услови”, Охрид 30.03-01.04.2006, ПМФ-Институт за географија, Скопје.

·     Зборник на трудови од научен собир “Аспекти на урбаниот развој и современата урбанистичка пракса во Скопје”, Скопје.

·     Зборник на трудови од Третиот конгрес на географите во Република Македонија, Географијата и предизвиците во 21-от век, 15-16 Ноември 2005 година во Скопје, Македонско географско друштво, Скопје.

·     Зборник на трудови од научниот симпозиум со меѓународно учество “Руралниот простор во новите развојни услови”, Охрид 30.03-01.04.2006, ПМФ-Институт за географија, Скопје.

·     Зборник на трудови од тркалезна маса “Територијалната организација на општините како основа за идниот развој на Република Македонија”, Скопје.

·     Зборник на трудови, Втор конгрес на еколозите од Република Македонија, Скопје.

·     Зборник на трудови од научен собир “Можности за воспоставување геоинформациски систем на град Скопје”, Скопје.

·     Зборник на трудови од научен собир “Дигитална картографија, состојби, перспективи и можности за примена во Република Македонија”, Скопје.     

·     Зборник на трудови од научен собир “Географски информациски системи, научни сознанија и апликативни можности”, Скопје.

·     Зборник на трудови од Вториот конгрес на географите на Република Македонија одржан од 3 до 5 Ноември 2000 година во Охрид, МГД, Скопје;

·     Зборник Прв конгрес на географите од Република Македонија, одржан во Охрид од 26-28 X 1995, стр. 211-216, Македонско географско друштво, Скопје.                                                                           

Учество во факултетски комисии

·     Член на разни комисии на Институтот за географија и на Природно математичкиот факултет во последните 25 години.

                                       

Координатор на студиска програма

·     Претседател на советот на Студиската програма од Втор циклус на Институтот за Географија при ПМФ, Скопје (2010-....),

         

Член на меѓународни научни организации

·     Член на Српското географско друство.

 

Предавање и презентации на работилници, семинари и сл.

·     Предавања со презентации на повеќе стручни работилници и трибини во Република Македонија

 

 

 

 

Страницата е ажурирана на 14.10.2011 година. Содржините се од информативен карактер. Сите права се заштитени.

Изработка и ажурирање на страницата: Ивица Милевски. Вашите сугестии и коментари можете да ги пратите на: ivica@iunona.pmf.ukim.edu.mk