УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“-СКОПЈЕ
 
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
 
 ИНСТИТУТ ЗА ГЕОГРАФИЈА
Датум: 10/19/2014   English
Loading
Географијата го движи Светот - биди и ти Географ!!!...веб страница на Институтот за географија-една од најстарите високообразовни институции во Република Македонија...www.igeografija.mk

Почетна

За Институтот

       Општо

       Студии

       Стручен кадар 

Насоки

       Наставна 

       ГИС 

       Физичка географија 

       Демографија 

       Туризам 

Втор циклус

Трет циклус

Известувања

Изданија

Галерија

Линкови

 

ИГЕО-ПОРТАЛ

  КОНТАКТ:
  Гази Баба бб

  П. Фах 162
  1000 Скопје
  Република Македонија
  тел. 389 2 3249716
ПОСЕТИТЕЛИ
 
 

КРАТКА БИОГРАФИЈА

РИСТО МИЈАЛОВ

  БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ:  

Презиме:                       

Име:                              

Средно име:                   

Датум на раѓање:         

Место на раѓање:       

Основно училиште:  

Средно училиште:

Мијалов

Ристо

Крсто

05.08.1960

Радовиш, Македонија

Радовиш

Рударско – геолошкото техничко училиште -Пробиштип

СЕГАШНА ПОЗИЦИЈА:

Редовен професор на Институтот за географија при ПМФ, Скопје

НАЈВИСОКА ТИТУЛА:

Доктор на географски науки

ГЛАВНИ ДИСЦИПЛИНИ ОД ИНТЕРЕС:

-          Социо-економска географија, и

-          Туризам

АДРЕСА НА РАБОТА:

Институт за географија

Природно-математички факултет

Гази Баба б.б., 1000 Скопје

Република Македонија

Тел: +389 2 3249 717

e-mail: risto.mijalov@gmail.com

АКАДЕМСКИ СТЕПЕНИ:

Ph.D. Thesis: (Датум на докторирање, наслов на темата):

Доктор на географски науки – 1995 година,

Докторска дисертација со наслов Природни одлики, аграрно – просторни обележја и функционална класификација на населбите во сливот на р. Струмица, Природно-математички факултет, Институт за географија – Скопје

 

M.Sci. Thesis: (Датум на магистрирање, наслов на темата):

Магистер на географски науки - 1991 година,

Магистерска работа со наслов Проучување на природно – географските карак­те­рис­ти­ки во опш­ти­на Радовиш за потребите на просторното планирање, Природно-математички факултет, Институт за географија - Скопје

B.Sci. Thesis: (Датум на дипломирање, наслов на темата):

4. ноември 1985

Абразивни и флувијални елементи во Радовишка котлина

АКАДЕМСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ПОЗИЦИИ:

-          во 2005 г. во редовен професор,

-          во 2000 г. во вонреден професор,

-          во 1995 г. за доцент,

-          во 1992 г. е избран за асистент

-          во 1989 г. е избран за помлад асистент

-          во 1988 г. е примен како приправник.

 

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ:

Одржување на настава од прв циклус студии географија

-   Одржување на настава по предметите: Аграрна географија, Географија на Азија, Политичка Географија, Природно-географски основи на туризмот, Социо-економски основи во туризмот, Селски туризам, Аграрот во функција на туризмот

Одржување на настава од втор циклус студии географија

-   Одржување на настава по предметите: Политичка Географија, Природно-географски основи на туризмот

Одржување на теренска настава

Географија на Азија, Социо-економски основи во туризмот, Селски туризам, Аграрот во функција на туризмот

Одржување на вежби

 

Член на комисија за оцена и одбрана на докторска дисертација

Бил член на комисија за оцена и одбрана на две докторска дисертација

Ментор на магистерска дисертација

Бил ментор на три магистерски дисертации

Член на комисија за оцена и одбрана на магистратура

Бил член на комисија за оцена и одбрана на пет магистерски дисертација

Универзитетски учебник

-      Мијалов, Р. (2010): Природно-географски основи на туризмот, Селектор, Скопје

-      Мијалов, Р. (2008): Аграрна Географија, Селектор, Скопје.

-      Мијалов, Р. (1998): Географија на Азија, АМК Мак Дизајн, Скопје

-      Мијалов, Р. (2000): Географија на Австралија и Океанија, Менора, Скопје

Основен школски учебник

Автор е на школски учебници за V, VI, VII одделение и за I година средно

Пакет материјали по предмет

-          Пакет материјали по предметот Политичка географија, 2010 година.

-          Пакет материјали по предметот Социо-економски основи во туризмот, 2011

 

   НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ

Учесник во научни проекти

Комплексни географски проучувања на поречијата на Бабуна и Тополка“. ПМФ-Институт за географија (2011-2013).

Мијалов Р. (2004): „Аграрно-географските потенцијали како фактор за трансформација на руралниот простор во Криволакавичката котлина", Завршен извештај за научно истражувачки проект, Природно-математички факултет, Институт за географија, Скопје (раководител)

Објавени трудови

Mijalov R., Panov N., Kitevski G. (2011): Geopolitika i Životna Sredina, Naucni skup, Zaštita prirode u XXI vijeku, Zbornik referata, 20-23 Septembar, Žabljak, Crna Gora

Мијалов Р., Илиев Д. (2011): Значењето на морфометриските елементи на релјефот при планирањето и вреднувањето на просторот од туристички аспект, Зборник на трудови од IV Конгрес на МГД, стр. 185-192, Дојран

Мијалов Р., Панов Н. (2010): Неравномерни распоред становништва у Републици Македонији, један од главних разлога за политичку нестабилност у држави, МеÉународни научни скуп, Територијални аспекти развоја Србије и суседних земаља, Географски факултет, стр. 55-60, Београд

Мијалов Р., Панов Н., Талеска М. (2010): Валоризација на туристичките потенцијали во Прилеп и Прилепско. Годишен Зборник, книга 38, Скопје, стр.37-60

Мијалов Р., Илиев Д. (2009); „Некои критериуми за вреднување и опре­делување на површините за земјоделството во Струмичко-радовишката котлина", Гласник за социо економска географија, кн.3, стр 18-28, Скопје

Мијалов Р., Илиев Д. (2009): Климата во функција на туризмот на примерот на Република Македонија, Зборник на трудови, Меѓународен научен симпозиум на тема Географијата и одржливиот развој, Охрид

Мијалов Р., Илиев Д. (2008); „Влијанието на природните и антропогените фактори врз развојот на туризмот во Струмичко-радовишкиот регион", Гласник за социо економска географија, кн.2, стр 26-40, Скопје

Мијалов Р. (2007): „Некои фактори за развој на тутунот во Радовишкото производно подрачје", Гласник за социо економска географија, кн.1, стр 25-32, Скопје

Mijalov R., Panov N., Taleska M. (2007): Sportski turizam u Makedoniji, Naučno-stručni časopis iz turizam Turizam, Savremene Tendencije u Turizmu, Hotelijerstvu i Gastronimiji 2006, br 11, str 60-62, Prirodno matematički fakultet, Novi Sad

Mijalov R., Panov N., Taleska M. (2006): Mogućnosti i procene potencijala razvoja vinskog turizma u Makedoniji, Naučno-stručni časopis iz turizam Turizam, Savremene Tendencije u Turizmu, Hotelijerstvu i Gastronimiji 2006, br 10, str 109-111, Prirodno matematički fakultet, Novi Sad

Мијалов Р., Панов Н. (2006): „Селскиот туризам како фактор за развој на руралниот простор во горниот дел од сливното подрачје на реката Бабуна", Зборник на трудови - Руралниот простор во новите развојни услови, книга 1, стр. 111-123 , Природно-математички факултет, Охрид

Mijalov R., Milenkovski A. (2005): Geopolitički položaj Republike Makedonije na Balkonskom Poluostrvu, Zbornik radova prvog kongresa geografa Bosne i Hercegovine, str. 218-225, Sarajevo

Мијалов Р. (2005): „Етапи во формирањето на политичката карта на свет", Географски разгледи, бр. 40, стр 137-151, Природно-математички факултет, Скопје

Мијалов Р. (2005): „Популациски и аграрни проблеми на малите села во Република Македонија и некои мерки за нивна ревитализација", Зборник од третиот конгрес на географите во Република Македонија, стр. 255-260 , Македонско географско друштво, Скопје

Мијалов Р. (2005): „Политичка географија и нејзината апликација во образовниот систем", Зборник од третиот конгрес на географите во Република Македонија, стр. 491-492 , Македонско географско друштво, Скопје

Mijalov R., Panov N. (2004): „Odlike i specifičnosti tla i njihove poljoprivredne vrednosti”, Tematski zbornik „Kapital u poljoprivredi”, Palić

Мијалов Р., Панов Н., Чаловски Т. (2004): „Политичко-економската состојба како влијателен фактор врз туризмот во државите на Балканскиот Полуостров", Географски разгледи, бр. 38-39, стр 89-102, Природно-математички факултет, Скопје

Мијалов Р. (2002): Некои политичко-географски аспекти за проблемите на војната и мирот, Географски разгледи, бр. 37, стр 145-157, Природно-математички факултет, Скопје

Мијалов Р. (2001): Меѓунационалните односи во Европа, Географски разгледи, бр. 36, стр 131-146, Природно-математички факултет, Скопје

Мијалов Р. (2000): Некои последици од депоплулацијата и деаграризацијата во подрачјето на Крива Лакавица, Географски разгледи, бр. 35, стр 131-139, Природно-математички факултет, Скопје

Мијалов, Р. (2000): Промени на аграрната структура во Република Македонија, Зборник од вториот конгрес на географите на Република Македонија, Македонско географско друштво, стр 220-227, Скопје

Излагање (презентација) на научен/стручен собир

-         Naucni skup, Zaštita prirode u XXI vijeku, 20-23 Septembar 2011, Žabljak, Crna Gora

-         МеÉународни научни скуп, Територијални аспекти развоја Србије и суседних земаља 30 Октомври,2010

-         IV Конгрес на МГД, 7-10.X.2010, Дојран

-         Меѓународна конференција „Географијата и одржливиот развој“, Охрид, 22-25.10.2009

-         Međunarodni naučni skup Savremene Tendencije u Turizmu, Hotelijerstvu i Gastronimiji 2007“, Novi Sad, Srbija, 12-13.10.2007

-         Međunarodni naučni skup Savremene Ten­den­cije u Turizmu, Hotelijerstvu i Gastronimiji 2006“, Novi Sad, Srbija, 13 -14.10.2006

-         III Конгрес на Географите на Република Македо­нија (Географската наука и предизвиците на XXI век) кој се одржа од 15 до 16 октомври 2005, во Скопје, Р. Македонија

    СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ

Учество во работа на комисии за државни натпревари

-          Учество во работа на комисии за државни натпревари по географија во 2008, 2009 и 2010 година                                                             

Учество во подготовка на студиски програми

-          Учество во подготовка на Елаборат за Студиски и предметни програми (прв и втор степен) – Студии по географија во 2009 година, насокa: Туризам                                                                                                        

Дизајн или изработка на информациски систем

Учество во промотивни активности на факултетот/институтот

Член на уредувачки одбор

Член е на уредувачкиот одбор на списанието "Гласник за социо-економска географија".

Член на уредувачки одбор на Зборник на трудови

Член е на уредувачкиот одбор на Годишен Зборник

Член на научниот и организациониот одбор на:

-          Меѓународниот научен симпозиум "Географијата и одржливиот развој", Охрид, 2009 година;

-          Четврти Конгрес на Македонско географско друштво, Дојран, 2010 година.                                                                                   

Учество во факултетски комисии

-          Претседател и член на пописни комисии за Институтот за географија за 1996 -

-          Член на Комисијата во студентски прашања на ПМФ, 1996-


Страницата е ажурирана на 14.10.2011 година. Содржините се од информативен карактер. Сите права се заштитени.

Изработка и ажурирање на страницата: Ивица Милевски. Вашите сугестии и коментари можете да ги пратите на: ivica@iunona.pmf.ukim.edu.mk