УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“-СКОПЈЕ
 
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
 
 ИНСТИТУТ ЗА ГЕОГРАФИЈА
Датум: 10/19/2014   English
Loading
Географијата го движи Светот - биди и ти Географ!!!...веб страница на Институтот за географија-една од најстарите високообразовни институции во Република Македонија...www.igeografija.mk

Почетна

За Институтот

       Општо

       Студии

       Стручен кадар 

Насоки

       Наставна 

       ГИС 

       Физичка географија 

       Демографија 

       Туризам 

Втор циклус

Трет циклус

Известувања

Изданија

Галерија

Линкови

 

ИГЕО-ПОРТАЛ

  КОНТАКТ:
  Гази Баба бб

  П. Фах 162
  1000 Скопје
  Република Македонија
  тел. 389 2 3249716
ПОСЕТИТЕЛИ
 
 

КРАТКА БИОГРАФИЈА:

НИКОЛА ПАНОВ

   БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ:

Презиме:                       

Име:                              

Средно име:                   

Датум на раѓање:         

Место на раѓање:       

Основно училиште:  

Средно училиште:

Панов

Никола

Митко

17.08.1952

Скопје, Македонија

Скопје

Скопје

   

СЕГАШНА ПОЗИЦИЈА:

Редовен професор на Институтот за географија при ПМФ, Скопје

НАЈВИСОКА ТИТУЛА:

Доктор на географски науки

ГЛАВНИ ДИСЦИПЛИНИ ОД ИНТЕРЕС:

-          Социо-економска географија, и

-          Туризам

АДРЕСА НА РАБОТА:

Институт за географија

Природно-математички факултет

Гази Баба б.б., 1000 Скопје

Република Македонија

Тел: +389 2 3249 717

e-mail:

АКАДЕМСКИ СТЕПЕНИ:

Ph.D. Thesis: (Датум на докторирање, наслов на темата):

Доктор на географски науки – 1994 година,

Докторска дисертација со наслов КОМПЛЕКСНИ ПРОУЧУВАЊА НА РЕЗИДЕНЦИЈАЛНИОТ ТУРИЗАМ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, Природно-математички факултет, Институт за географија – Скопје

 

M.Sci. Thesis: (Датум на магистрирање, наслов на темата):

Магистер на географски науки - 1988 година,

Магистерска работа со наслов ТУРИСТИЧКА ВАЛОРИЗАЦИЈА НА ВЕШТАЧКИТЕ ЕЗЕРА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - Белград

B.Sci. Thesis: (Датум на дипломирање, наслов на темата):

Датум на дипломирање 1978,

Дипломска работа со наслов ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА СЕЛАТА ВО СЛИВНОТО ПОДРАЧЈЕ НА РЕКАТА БАБУНА

    АКАДЕМСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ПОЗИЦИИ:

-          во 2005 г. во редовен професор,

-          во 2000 г. во вонреден професор,

-          во 1995 г. за доцент,

-          во 1989 г. е избран за асистент

-          во 1983 г. е избран за помлад асистент

 

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ:

Одржување на настава од прв циклус студии географија

-   Одржување на настава по предметите: Основи на туризмот, Туристичка Географија, Алтернативни форми на туризмот, Сообраќајна и туристичка географија, Географија на Европа, Географија на Америка, Африка и Австралија,

Одржување на настава од втор циклус студии географија

Одржување настава по предметите: Методологија во научно-истражувачката работа, Карактеристики и планирање на туризмот во Република Македонија, Туризмологија, Менанџмент во туризмот.

Одржување на теренска настава

Основи на туризмот, Туристичка Географија, Географија на Европа

Одржување на вежби

 

Ментор на докторска дисертација

Бил ментор нa три докторски дисертации

Член на комисија за оцена и одбрана на докторска дисертација

Бил член на комисија за оцена и одбрана нa повеќе докторски дисертациии

Ментор на магистерска работа

Бил ментор нa повеќе магистерски работи

Член на комисија за оцена и одбрана на магистерска работа

Бил член на комисија за оцена и одбрана нa повеќе магистерски работи

Универзитетски учебник

-       Панов, Н., Штетиќ С. (2008): Туристичка географија, Селектор, Скопје

-       Панов Н., Талеска М. (2007): Географија на Европа, Селектор, Скопје

-       Панов, Н. (2004): Основи на туризмот, Селектор, Скопје

-       Панов Н., Темјановски Р. (2004): Сообраќајна географија, Селектор, Скопје

-       Панов Н. (2002): С А Д, Скопје

Автор на друга соодветна литература

-       Панов Н. (2004): Спасот на Дојранското езеро, вистината за проектот “Ѓавачко поле”, Селектор, Скопје

-       Панов, Н. (2001): Туристичка енциклопедија на Република Македонија, Графички центар "Бато и Дивајн", Скопје

-       Панов Н. (2000): Македонија земја на туризмот, Скопје (македонско-англиска верзија)

-       Панов, М. (1998): Енциклопедија на селата во Република Македонија, Патриа, Скопје

-       Панов Н. (1998): Туристичка валоризација на манастирите во Република Македонија, Графички центар "Бато и Дивајн", Скопје

Основен школски учебниk

Автор е на поголем број школски учебници по географија од петто, шесто, седмо и осмо одделение, како и на гимназиски ученици  

 

     НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ

Учесник во научни проекти

-          „Комплексни географски проучувања на поречијата на Бабуна и Тополка“. ПМФ-Институт за географија (2011-2013).

-          “Туризмот како еден од можните фактори за ревитализацијата и спречувањето на процесот на депопулацијата во некои рурални населби во западниот дел од Република Македонија”(раководител)

-          “Зачувување на Охридското Езеро”(проект координатор)

-          “Спас на Дојранското Езеро”(проект координатор)

-          “Туристичка карта на Република Македонија”(член)

-          “Осоговијата-еко регион “(главен консултант и предавач)

-          “Национални паркови Пелистер и Галичица”(член)

-          “Потенцијални можности за развој на Козјачијата и Средорек”(член)

Објавени трудови

-        Panov N., Taleska M. (2011): Development of rural tourism in villages around the National Park Pelister. Rural and Mountain Sustainable Development, Environment for Europe, EnE11 – The Seventh Regional Conference, June 7 – 8, 2011, Belgrade, Serbia

-        Панов, Н. (2008): Првични видувања за најпримарните активности потребни за заживување на туристичкото стопанство во Република Македонија, Гласник за социо економска географија кн.1, стр 33-42, Скопје

-        Panov N., Mijalov R., Taleska M. (2007): „Sportski turizam u Makedoniji“, Naučno-stručni časopis iz turizam „Turizam, Savremene Tendencije u Turizmu, Hotelijerstvu i Gastronimiji 2006“, br 11, str 60-62, Prirodno matematički fakultet, Novi Sad

-        Панов Н., Мијалов Р. (2006): Селскиот туризам како фактор за развој на руралниот простор во горниот дел од сливното подрачје на реката Бабуна, Руралниот простор во новите развојни услови - зборник на трудови, книга 1, стр. 111-124, ПМФ, Скопје

-        Panov N., Mijalov R., Taleska M. (2006): Mogućnosti i procene potencijala razvoja vinskog turizma u Makedoniji, "Savremene tendencije u turizmu, hotelijerstvu i gastronomiji" br. 10, PMF, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Novi Sad

-        Панов Н. (2005): Туристичките водичи во Република Македонија во втората половина на XX век, Зборник на трудови “Со бедекерите по Југоисточна Европа”, Београд

-        Панов Н., Чаловски Т. (2005): Хотелијерството како фактор за развој на туризмот во Република Македонија, Зборник на трудови од Вториот меѓународен биенален Конгрес, Београд

-        Панов Н. (2005): Угостителството како фактор за развој на туризмот во Република Македонија, Зборник на трудови од III Конгрес на географите од Република Македонија, Скопје

-        Panov N., Mijalov R. (2004): „Odlike i specifičnosti tla i njihove poljoprivredne vrednosti”, Tematski zbornik „Kapital u poljoprivredi”, Palić

-        Панов Н. (2004): Територијална организација на општините во Република Македонија, Зборник од тркалезна маса, Скопје

-        Панов Н., Мијалов Р., Чаловски Т. (2004): „Политичко-економската состојба како влијателен фактор врз туризмот во државите на Балканскиот Полуостров", Географски разгледи, бр. 38-39, стр 89-102, Природно-математички факултет, Скопје

-        Panov, N. (2003): Počeci razvoja seoskog turizma u Republici Makedoniji, sa posebnim osvrtom na predeo Malesija, Drugi forum- Ruralni turizam i održivi razvoj Balkana, str 193-198, PMF, Kragujevac

-        Панов Н. (2002): Одржливиот развој и туризмот, Географски разгледи кн.37, Македонско географско друштво, Скопје

-        Панов Н. (2002): Одржливиот развој и туризмот, Географски разгледи кн.37, Скопје

-        Панов Н. (2001): Туризмот и животната средина, Географски разгледи кн.36, Скопје

-        Панов, Н. (2000): Можности за развој на селскиот туризам во Република Македонија, Зборник од вториот конгрес на географите на Република Македонија, Македонско географско друштво, стр 259-268, Скопје

-        Панов, Н. (2000): Можности за развој на селскиот туризам во Република Македонија, Зборник од вториот конгрес на географите на Република Македонија, Македонско географско друштво, стр 259-268, Скопје

-        Панов, Н. (1996): Селскиот туризам како фактор за развој на стопанството во недоволно развиените подрачја, Еколошко друштво "Злетовица" (монографија)

-        Панов, Н. (1982): Раштрканите села во Република Македонија, Географски разгледи кн. 17, Скопје

Излагање (презентација) на научен/стручен собир

-         EnE11 – The Seventh Regional Conference, Rural and Mountain Sustainable Development, Environment for Europe, June 7 – 8, 2011, Belgrade, Serbia

-         IV Конгрес на МГД, 7-10.X.2010, Дојран

-         Меѓународна конференција „Географијата и одржливиот развој“, Охрид, 22-25.10.2009

-         Međunarodni naučni skup „Savremene Tendencije u Turizmu, Hotelijerstvu i Gastronimiji 2007“, Novi Sad, Srbija, 12-13.10.2007

-         Međunarodni naučni skup „Savremene Ten­den­cije u Turizmu, Hotelijerstvu i Gastronimiji 2006“, Novi Sad, Srbija, 13 -14.10.2006

-         III Конгрес на Географите на Република Македо­нија (Географската наука и предизвиците на XXI век) кој се одржа од 15 до 16 октомври 2005, во Скопје, Р. Македонија

 

     СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ

Учество во работа на комисии за државни натпревари

-          Учество во работа на комисии за државни натпревари по географија во 2008, 2009 и 2010 година                                                             

Учество во подготовка на студиски програми

Главен раководител на подготовката на Елаборатот за студискиот програм(прв и втор степен) за туризам, учесник во подготовка на Елаборатот за студиите по географија(прв и втор степен)

Учество во промотивни активности на факултетот/институтот: да

           

Уредник на списание

-          Уредник на списанието "Гласник за социо-економска географија"          

Член на уредувачки одбор

Член е на уредувачкиот одбор на списанието "Гласник за социо-економска географија".

Член на уредувачки одбор на Зборник на трудови

Главен и одговорен уредник на "Годишен Зборник", 2010

Член на научниот и организациониот одбор на:

-          EnE11 – The Seventh Regional Conference, Rural and Mountain Sustainable Development, Environment for Europe, June 7 – 8, 2011, Belgrade, Serbia

-          Меѓународниот научен симпозиум "Географијата и одржливиот развој", Охрид, 2009 година;

-       Четврти Конгрес на Македонско географско друштво, Дојран, 2010 година.                                                                                   

Учество во комисии и тела на државни и други органи: член на Комисијата за меѓународна соработка на Универзитетот “Св.Кирил и Методиј”од Скопје.

Член на меѓународни научни организации: претставник на МГД во Светската географска Унија

Предавање и презентации на работилници, семинари и сл.: да

 

Страницата е ажурирана на 14.10.2011 година. Содржините се од информативен карактер. Сите права се заштитени.

Изработка и ажурирање на страницата: Ивица Милевски. Вашите сугестии и коментари можете да ги пратите на: ivica@iunona.pmf.ukim.edu.mk