УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“-СКОПЈЕ
 
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
 
 ИНСТИТУТ ЗА ГЕОГРАФИЈА
Датум: 01/12/2012   English
Loading
Географијата го движи Светот - биди и ти Географ!!!...веб страница на Институтот за географија-една од најстарите високообразовни институции во Република Македонија...www.igeografija.mk

Почетна

За Институтот

       Општо

       Студии

       Стручен кадар 

Насоки

       Наставна 

       ГИС 

       Физичка географија 

       Демографија 

       Туризам 

Втор циклус

Трет циклус

Известувања

Изданија

Галерија

Линкови

 

ИГЕО-ПОРТАЛ

  КОНТАКТ:
  Гази Баба бб

  П. Фах 162
  1000 Скопје
  Република Македонија
  тел. 389 2 3249716

ПОСЕТИТЕЛИ
 
 

 

 

КРАТКА БИОГРАФИЈА:

СВЕМИР ГОРИН

 

БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ:  

Презиме:                       

Име:                              

Средно име:                   

Датум на раѓање:         

Место на раѓање:       

Последна промена

Горин

Свемир

Славе

04.02.1977

Скопје, Македонија

 

07-July-2016

СЕГАШНА ПОЗИЦИЈА:

Доцент на Институтот за географија при ПМФ, Скопје

НАЈВИСОКА ТИТУЛА:

Доктор на географски науки


ГЛАВНИ ДИСЦИПЛИНИ ОД ИНТЕРЕС:

-          Географски Информациски Системи;

-          Картографија;


АДРЕСА НА РАБОТА:

Институт за географија

Природно-математички факултет

Гази Баба б.б., 1000 Скопје

Република Македонија

Тел: +389 2 32 49 707

e-mail: svemir@pmf.ukim.mk

веб страна: Известувања од Доц. д-р Свемир Горин

АКАДЕМСКИ СТЕПЕНИ:

  

Доктор на географски науки 13/02/2013

Универзитет Св. Кирил и Методиј, Природно-математички факултет, Институт за географија-Скопје

Магистер на географски науки 22/05/2009

Универзитет Св. Кирил и Методиј, Природно-математички факултет, Институт за географија-Скопје

Дипломиран професор по географија 06/10/2003

Универзитет Св. Кирил и Методиј, Природно-Математички факултет, Институт за географија-Скопје


АКАДЕМСКИ ПОЗИЦИИ:

-          2013 година Доцент;

-          2009 година асистент;

-          2004 година помлад асистент;

-          2003 година демонстратор;


ПРОФЕСИОНАЛНИ ПОЗИЦИИ:

-            Раководител на компјутерски центар на Институтот за географија (2013, 2014, 2015)

-            Координатор за Европски кредит трансфер систем за насоката ГИС  (2013, 2014)

-            Координатор за соработката помеѓу HERE (подружница Софија, Бугарија) и ПМФ (2013, 2014, 2015)

-            Претседател на Пописна комисија на Институтот за географија (2013)

-            Член на  Пописната комисија на Институтот за географија (2014, 2015)ПРОФЕСИОНАЛНИ И ОПШТЕСТВЕНИ АКТИВНОСТИ


Интернационална картографска асоцијација - член на комисијата за географски информации и одрживост

Претседател на организациониот одбор на Интернационалната научна конференција Geobalcanica 2015

Претседател на организациониот одбор на Интернационалната научна конференција Geobalcanica 2016

Заменик  уредник на Интернационалното научно списание  Acta Geobalcanica

Секретар на Македонско Географско Друштво MGD

Член на уредувачки одбор за научно-популарни статии на ИГЕО Портал 

Член на Проактива-Скопје (2002-2004)УНИВЕРЗИТЕТСКИ УЧЕБНИЦИ И ПРАКТИКУМИ

Милевски И., Горин С. (2014). Туристички информациски системи, Универзитетски учебник.


ОДРЖУВАЊЕ НА НАСТАВА


Додипломски студии:
ГИС техники и технологии, Геоинформатика, ГИС анализи, ГНСС (примена во ГИС) и ГИС апликации.

Постдипломски студии: Применет ГИС; Примена на ГПС во ГИС и Веб ГИС
Докторски студии: Применет ГИС
 

  НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ

Учесник во научни проекти

 • Carte géographique-base pour la création d’une maquette donnant un aperçu sur le Front d’Orient en 1916. INSTITUT FRANÇAIS DE SKOPJE. Expert dans le domaine des systèmes d'information géographique. 2016
 • Национална стратегија за заштита на природата. Член на тимот за ГИС. Нарачател: Министерство за животна средина и просторно планирање на РМ. Финансирано од Швајцарската Агенција за развој и соработка (SDC), 2015 - во тек (ГИС експерт)
 • Regional Climate Cross-Border Networking Initiative. CEI-Central European Initiative. Skopje, 2015; (GIS expert);
 • Building on the Virtual Western Balkans Center for Hydro-meteorological Services and Climate Change, CEI-Central European Initiative; 2015; (GIS Expert);
 • Физибилити студии за атрактивни локации во Република Македонија за развој на алтернативен и планински туризам, Министерство за Економија на Република Македонија. 10/2015. (ГИС експерт)
 • Студија за проценка на можностите за развој на туристички активности на вода во реките и кањоните (кајакарство, едрење и возење низ кањони и клисури), Министерство за Економија на Република Македонија. 10/2015. (Експерт ГИС)
 • Организација и воспоставување географски информациски систем на езерата во Република Македонија, ПМФ-Институт за географија (2014-). (член)
 • FAO Country Programme Framework (CPF); Project: TCP/MCD/3402; Macedonian Soil Information System (MASIS), 2013-2014. (ГИС експерт)
 • Joint Applicable Research for Natural Recourses Preservation and Environmental Protection in the Cross border Region within the Municipalities of Pehchevo and Simitli, IPA CBC Programme between Bulgaria and the Republic of Macedonia 2007-2013 (Call No. 2007CB16IPO007-2011-2). Експерт во експертскиот тим при БДС Консалтинг, 2012-2013. (ГИС експерт)
 • Комплексни географски проучувања на поречијата на Бабуна и Тополка. ПМФ-Институт за географија (2011-2013). (член)
 • Estimation of contemporary (erosional-denudation) geomorphological processes on Ograzden, Malesevo and Vlaina Mountain and their relation with land-use change. Билатерален проект со Бугарија, МОН на РМ и МОН на Р. Бугарија (2009-2010). (член)
 • Едубунту – обука за професорите во средно образование, проект за модернизација на образованието“, МОН на РМ, 2009. (член за Quantum GIS)
 • Векторизација на Основна геолошка карта  (ОГК) на Република Македонија, во мерка 1:100000, 23 секции,Министерство за економија на Република Македонија, ГЕОМАП ДОО, Скопје, апликативен проект, реализиран во 2006 година. (член)


РЕЦЕНЗЕНТ 

 • Радевски Иван (2014). Хидролошки Практикум, Универзитет Св. Кирил и Методиј-Скопје
 • Котески Цане (2013). Скрипта по туристичка картографија, Академиски Репозиториум, Универзитет Гоце Делчев-Штип.
 • Илија Петрушевски, Благоја Маркоски (2014). Реките во Република Македонија, ГЕОМАП, Скопје.

 

Објавени трудови:

 

 1. Taleska, M., Gorin, S., Radevski, I., & Dimitrovska, O. (2015). Assesment of the conditions for the development of the spa tourism in the Republic of Macedonia. International Scientific Conference      Geobalcanica 2015-Proceedings Book (pp.487-497). Retreived from http://dx.doi.org/10.18509/gbp.2015.62
 2. Dimitrovska, O., Radevski, I., Gorin, S., & Taleska, M. (2015).  Quality of the environment in Mountain areas and sustainable use of Mountain resources. International  Scientific Conference Geobalcanica 2015-Proceedings Book (pp. 193-198). Retrived from http://dx.doi.org/10.18509/gbp.2015.25
 3. Svemir Gorin, Ivan Radevski, Ivica Milevski, Blagoja Markoski, Olgica Dimitrovska (2014). GIS based analysis of the land cover changes in Skopje Region durring the period 2000-2012., 5th International Conference on Cartography and GIS, June 15-20, 2014, Varna, Bulgaria.
 4. Ivica Milevski, Olgica Dimitrovska, Blagoja Markoski, Svemir Gorin (2014). Optimal Landfill site selection as prevention of diseases. Proceedings Book of the Scientific Symposium with international participation „Tradition and modernity in medical geography and medicine of disaster situations“, Association of Bulgarian medical specialist & Bulgarian society for medical geography, Sophia, 2014, Pg. 62-68. 
 5. Blagoja Markoski, Olgica Dimitrovska, Ivica Milevski, Svemir Gorin (2014). Impact of the dissemination of health care organizations on the health of the population in Republic of Macedonia. Proceedings Book of the Scientific Symposium with international participation „Tradition and modernity in medical geography and medicine of disaster situations“, Association of Bulgarian medical specialist & Bulgarian society for medical geography, Sophia, 2014, Pg. 43-48. 
 6. Radevski, I., Gorin. S. (2014): Stage frequency analysis of Great Prespa Lake, 14th SGEM GeoConference on Water Resources. Forest, Marine And Ocean Ecosystems, www.sgem.org, SGEM2014 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7105-12-1/ISSN 1314-2704, June 19-25, 2014, Vol. 1,633-638 pp, DOI: 10.5593/SGEM2014/B31/S12.082
 7. Gorin, S., Radevski, I. (2014): Application of gis and ahp for landfill site selection, 14th SGEM GeoConference on Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing, www.sgem.org, SGEM2014 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7105-12-4/ISSN 1314-2704, June 19-25, 2014, Vol.3, 437-444 pp, DOI: 10.5593/SGEM2014/B23/S11.055
 8. Svemir Gorin, Ivan Radevski, Blagoja Markoski, Ivica Milevski (2013). GIS assesment of the landscape changes in the Gevgelija-Valandovo Basin, Proceedings from The international Scientific Symposium „Hilly and mountain areas-problems and perspectives“, Macedonian Geographical Society Ohrid, Republic of Macedonia, 12-15 September 2013.
 9. Ivan Radevski, Svemir Gorin, Blagoja Markoski, Olgica Dimitrovska, Snezana Todorovska (2013).  Spatial precipitation distribution in Prespa Basin (Republic of Macedonia), Proceedings from The International Scientific Symposium „Hilly and mountain areas-problems and perspectives“, Macedonian Geographical Society, Ohrid, Republic of Macedonia, 12-15 September 2013.
 10. Vladimir Zlatanoski, Blagoja Markoski, Olgica Dimitrovska, Svemir Gorin, Ivan Radevski (2013). Inventory of small artificial lakes in function of hilly-mountain areas development on the territory of Republic of Macedonia, Proceedings from The International Scientific Symposium „Hilly mountain areas - problems and perspectives“, Macedonian Geographical Society, Ohrid, Republic of Macedonia, 12-15 September 2013.
 11. Ivica Milevski, Svemir Gorin, Blagoja Markoski, Ivan Radevski (2013). Comparasion of Accuracy od DEM`s Available For The Republic of Macedonia, 3rd International Geography Symposium-GEOMED, Kemer, Antalya, Turkey, 10-13 june, 2013.
 12. Blagoja Markoski, Ivica Milevski, Olgica Dimitrovska, Svemir Gorin (2013). Transformation of The Lands By Cadastral Cultures in The Republic of Macedonia, 3rd International Geography Symposium - GEOMED 2013, Kemer, Antalya, Turkey, 10-13 june, 2013.
 13. Olgica Dimitrovska, Blagoja Markoski, Svemir Gorin (2013). Emission of Acidifyng Air Pollutants in The Republic of Macedonia, 3rd International Geography Symposium-GEOMED 2013, Kemer, Antalya, Turkey, 10-13 june, 2013.
 14. Горин С. (2012). ГИС-анализа на распределбата на земјината покривка по хипсометриски појаси во Гевгелиско-валандовската Котлина. Годишен Зборник на Институтот за географија, км. 34, Скопје.
 15. Маркоски Б., Јовановски М., Горин С., Пешевски И. (2012). Методологија за изработка на дигитални геолошки карти на Република Македонија (размер 1:100000), Зборник на трудови, посебно издание на Geologica Macedonica, No 3, Втор конгрес на геолозите на Република Македонија, Македонско геолошко друштво, Крушево.
 16. B. Apostolovska-Toshevska, B. Markoski, O. Dimitrovska, I. Milevski, S. Gorin (2012). Characteristics of the unemployment in the Republic of Macedonia, HUMAN GEOGRAPHIES-Journal of Studies and Research in Human Geography 6.1 (2012) 59-65, doi:10.5719/hgeo.2012.61.59
 17. Olgica Dimitrovska, Blagoja Markoski, Biljana Apostolovska-Toshevska, Ivica Milevski, Svemir Gorin (2012). Surface Water Pollution of Major Rivers in the Republic of Macedonia,Procedia Environmental Sciences, Volume14, 2012, Pages 32-40, ISSN 1878-0296,  10.1016/jproenv.2012.03.004.
 18. Blagoja Markoski, Biljana Apostolovska-Toshevska, Olgica Dimitrovska, Ivica Milevski, Svemir Gorin (2012). Characteristics of the urban settlements network in The Republic of Macedonia, Forum geografic. Studii si cercetari de geografie si protectia mediliului, Volume XI, Issues 2 December 2012, pp. 155-160 (6), http://dx.doi.org/10.5775/fg.2067-4635.2012.033
 19. Благоја Маркоски, Свемир Горин (2011). Методологија за организација и за уредување на  тематски слоеви во дигиталното картографирање, Географски разгледи-Македонско географско друштво, Кн. 44-45, стр. 35-47.
 20. Б. Апостоловска-Тошевска, М. Маџевиќ, Б. Маркоски, О. Димитровска, И. Милевски, С. Горин (2011). Дуготрајност незапослености у Републици Македонији, Трећи Конгрес Српских Географа, Зборник радова, Бања Лука, 2011, стр. 581-590.
 21. Милевски И., Маркоски Б., Јовановски М., Свемир Г. (2010): Примена на ГИС и сателитски снимки во одредување на подрачја под ризик од свлечишта, на примерот на Гевгелиско-Валандовската Котлина. Зборник од третиот симпозиум на Друштвото за геотехника на Македонија, Струга, 365-376.
 22. Апостоловска-Тошевска Б., Горин С. (2010): Анализа на вработените во индустријата во Република Македонија со помош на ГИС, Зборник на трудови од IV конгрес на географите на Република Македонија,  Дојран, 155-168.
 23. Milevski I., Markoski B., Gorin S., Jovanovski M. (2009): Application Of Remote Sensing And Gis In Detection Of Potential Landslide Areas. Proceedings of the International Symposium Geography and Sustainable Development, Ohrid, 2009, 453-463.
 24. Горин С. (2009): Географските информациски системи и одржливиот развој во Република Македонија, Зборник на трудови од меѓународниот научен симпозиум “Географијата и одржливиот развој” 22-25.10.2009, Охрид, 477-482.
 25. B.Markoski, S. Gorin (2008): Experiences in Establishing GIS of Educational Institutions in The Republic of Macedonia, Proceedings, Volume 1, pg. 123-130, 5th International Conference on Geographic Information Systems, Fatih University, Istanbul, Turkey.
 26. Горин С., Радевски И. (2008): Сливот на реката  Лакавица хидрографско-хидролошки карактеристики и картографска анализа. Билтен за физичка географија бр. 5, стр. 101-125, Скопје;
 27. Б.Маркоски, С.Горин (2006): ГИС во функција на руралниот развој на Република Македонија, Зборник на трудови од научниот симпозиум со меѓународно учество’’Руралниот простор во новите развојни услови’’ одржан од 30.III-01. IV.2006г. во Охрид.
 28. Markoski B., Gorin S. (2005): Geographical information systems of health organizations and diseases, Seventh national congress for medical geography with international participation, Sofia, 27-28. X. 2005.
 29. Б. Маркоски, С. Горин (2004): Дополнување на содржината на дигиталните карти со помош на ГПС технологијата, Географски разгледи, кн. 38-39, Скопје.
 

 

Излагање (презентација) на научен/стручен собир

 • 14th International Multidisciplinary Scientific GeoConferences SGEM, 17-26 June 2014, Albena, Bulgaria.
 • 5th International Conference on Cartography and GIS, 15-20, June, Varna, Bulgaria.
 • International Scientific Symposium„ Hilly and mountain areas-problems and perspectives“, 12-15 september2013, Ohrid, Republic of Macedonia.
 • Medical geography symposium with international participation „Traditions and modernity in medical geography and disaster medicine“25-26.10.2012, Sofia, Bulgaria.
 • International Conference Environment-Landscape-European Identity, Bucharest, November 4-6, 2011

 • Трет симпозиум на Друштвото за геотехника на Македонија, Струга, 2010

 • Четврти Конгрес на МГД, Дојран, 2010

 • Меѓународна конференција „Географијата и одржливиот развој“, Охрид, 22-25.10.2009

 • Научен собир “Порече низ историјата”, Самоков, 2009 г.

 • International Conference GIS 2008, Fatih University, Istanbul, 2-5.7.2008, Turkey

 • Трет конгрес  на еколозите од Македонија, Струга-2007 г.

 • Научен симпозиум: Руралниот простор во новите развојни услови, Охрид, 30.03-01.04. 2006 година

 • Seventh national congress for medical geography with international participation, Sofia, 27-28. X. 2005

 

Учество на семинари, обуки и посети:

 • „Pathways to Spatial Thinking” работилница организирана од IGIS-2008, 2-5.7.2008, Истанбул, Турција.

 • Семинар за географски информации во организација на UBI-FRANCE одржан во период од 19.VI до 24.VI.2006 во Париз и Тулуз

 • Institute Geographic National – Paris, France;

 • Spot Image-Toulouse, France;

 • Info Terra- Toulouse, France;

 • EADS ASTRIUM- Toulouse, France.

   СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ

Учество во работа на комисии за државни натпревари

Учество во работа на комисии за државни натпревари по географија во 2008, 2009, 2010 година 

Учество во работа на комисии за општински натпревари по географија.

Член на комисија на натпреварите организирани од Народна техника.

 

Дизајн или изработка на информациски систем

Дизајн, изработка и ажурирање на информациски систем-веб страница на Заводот за картографија 2005-2011.                        

 

Учество во промотивни активности на факултетот/институтот

Изработка на промотивен материјал за наставната и ГИС насоката.

Учество на саеми на образованието во Скопје

Отворени денови на ПМФ-Скопје.

Гостувања во образовната програма на Македонско Радио.

 

Техничко уредување на стручни и научни списанија:

 Географски разгледи бр.38-39; 40; 41-42; 43;

Билтен за физичка географија бр. 5; 6

 Зборник од тркалезна маса на тема Територијалната организација на општините како основа за идниот развој на Република Македонија, јануари, 2004, Скопје.

Студиски и предметни програми, Студии по географија, Европски кредит трансфер систем, Скопје, 2006.

Зборник на трудови од научниот симпозиум со меѓународно учество’’Руралниот простор во новите развојни услови’’ одржан од    30.III-01. IV.2006г. во Охрид. (том I и том II)

 Зборник на апстракти од научниот симпозиум со меѓународно учество’’Руралниот простор во новите развојни услови’’ одржан од 30.III-01. IV.2006г. во Охрид. (том I и том II)

Зборник на трудови од IV конгрес на географите на Република Македонија,  7-10.10.2010, Дојран.

Зборник на трудови од меѓународниот научен симпозиум “Географијата и одржливиот развој” 22-25.10.2009, Охрид.

техничката подготовка на монографијата 60 години Природно-математички факултет (дел посветен на Институтот за географија), Скопје, 2006.

 

Член на организациониот одбор на:

Четврти Конгрес на Македонско географско друштво, Дојран, 7-10.10.2010 година, во Дојран.

Меѓународниот научен симпозиум "Географијата и одржливиот развој", Охрид, 2009 година.

Научен симпозиум: Руралниот простор во новите развојни услови, Охрид, 30.03-01.04. 2006 година во Охрид.                                                          

Учество во факултетски комисии

член на факултетски комисии

-член на пописна комисија (2014),

-член на комисија за самоевалуација (2014)

 Страницата е ажурирана на 14.10.2011 година. Содржините се од информативен карактер. Сите права се заштитени.

Изработка и ажурирање на страницата: Ивица Милевски. Вашите сугестии и коментари можете да ги пратите на: ivica@iunona.pmf.ukim.edu.mk