УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“-СКОПЈЕ
 
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
 
 ИНСТИТУТ ЗА ГЕОГРАФИЈА
Датум: 10/19/2014   English
Loading
Географијата го движи Светот - биди и ти Географ!!!...веб страница на Институтот за географија-една од најстарите високообразовни институции во Република Македонија...www.igeografija.mk

Почетна

За Институтот

       Општо

       Студии

       Стручен кадар 

Насоки

       Наставна 

       ГИС 

       Физичка географија 

       Демографија 

       Туризам 

Втор циклус

Трет циклус

Известувања

Изданија

Галерија

Линкови

 

ИГЕО-ПОРТАЛ

  КОНТАКТ:
  Гази Баба бб

  П. Фах 162
  1000 Скопје
  Република Македонија
  тел. 389 2 3249716
ПОСЕТИТЕЛИ
 
 

 

 

КРАТКА БИОГРАФИЈА:

МИЛЕНА ТАЛЕСКА

 

БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ:

 

Презиме:                       

Име:                              

Средно име:                   

Датум на раѓање:         

Место на раѓање:       

Основно училиште:  

Средно училиште:

Талеска

Милена

Кирил

30.04.1982

Скопје, Македонија

„Кирил и Методиј“-Стајковци, Скопје

Гимназија „Никола Карев“-Скопје

 

СЕГАШНА ПОЗИЦИЈА:

 

Асистент на Институтот за географија при ПМФ, Скопје

 

НАЈВИСОКА ТИТУЛА:

 

Магистер на географски науки - туризмолог

 

ГЛАВНИ ДИСЦИПЛИНИ ОД ИНТЕРЕС:

 

Рурален туризам, а друго подрачје на научен интерес се и економската, руралната и регионалната географија

 

АДРЕСА НА РАБОТА:

 

Институт за географија

Природно-математички факултет

Гази Баба б.б., 1000 Скопје

Република Македонија

Тел: +389 2 3249 717

e-mail: milena.taleska@gmail.com

 

АКАДЕМСКИ СТЕПЕНИ:

 

Ph.D. Thesis: (Датум на докторирање, наслов на темата):

  

M.Sci. Thesis: (Датум на магистрирање, наслов на темата):

Магистер на географски науки – ноември 2008 година,

Магистерска работа со наслов РУРАЛЕН ТУРИЗАМ И МОЖНОСТИ ЗА НЕГОВ РАЗВОЈ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, Природно-математички факултет, Институт за географија - Скопје

B.Sci. Thesis: (Датум на дипломирање, наслов на темата):

Дипломска работа со наслов АВСТРАЛИЈА, Природно-математички факултет, Институт за географија - Скопје

 

АКАДЕМСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ПОЗИЦИИ:

 

-          септември 2009 година асистент;

-          декември 2006 година помлад асистент;

-          март до декември 2006 година демонстратор.

 

 

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ:

 

Одржување на вежби

 

Одржување на вежби по предметите: Основи на туризмот, Селски туризам, Туристичка Географија, Економика на туризмот, Природно-географски основи на туризмот, Сообраќајна и туристичка географија, Аграрна географија, Географија на Европа, Географија на Америка, Африка и Австралија, Географија на Азија.

 

Универзитетски учебник

-       Географија на Европа, Селектор, Скопје, 2007 (коавтор со Проф. д-р Никола Панов)

-       Рурален туризам, Селектор, Скопје, 2009

 

Основен школски учебник

 

Пакет материјали по предмет

 

Практикум по предмет

 

Превод на учебник

 

   НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ

Учесник во научни проекти

-          „Комплексни географски проучувања на поречијата на Бабуна и Тополка“. ПМФ-Институт за географија (2011-2013).

Објавени трудови

-        Taleska M., Panov N. (2011): Development of rural tourism in villages around the National Park Pelister. Rural and Mountain Sustainable Development, Environment for Europe, EnE11 – The Seventh Regional Conference, June 7 – 8, 2011, Belgrade, Serbia

-        Taleska M. (2011) (on review): The involvement of rural areas in the development of congress and business tourism, international scientific conference Challenges and performance of post socialist tourism in Central Eastern European Countries, May 26th-28th, 2011, Bucharest, Romania

-        Талеска М. (2011): Можности за развој на бањскиот туризам во Република Македонија. Зборник на трудови од IV Конгрес на МГД, Дојран, стр. 44-55

-        Taleska M. (2010) (on review): The Challenges and Opportunities of Developing Wine Tourism in the Republic of Macedonia, Applied Geography in theory and practice, International scientific conference, 5-6 November, 2010, Zagreb, Croatia

-        Талеска М., Панов Н., Мијалов Р. (2010): Валоризација на туристичките потенцијали во Прилеп и Прилепско. Годишен Зборник, книга 38, Скопје, стр.37-60

-        Талеска М. (2009): Одржливиот развој како една од клучните стратегии за развој на руралниот туризам во Република Македонија. Зборникот на трудови од Меѓународниот научен симпозиум „Географијата и одржливиот развој", Охрид, стр 313-318

-        Талеска М. (2009): Руралниот простор во функција на развојот на руралниот туризам во Република Македонија. Гласник за социо економска географија, кн.3, Скопје, стр 63-69

-        Талеска М. (2008): Претприемништвото како важен дел за развој на туризмот во Република Македонија. Гласник за социо економска географија, кн.2, Скопје, стр 121-130

-        Panov N., Mijalov R., Taleska M. (2007): Sportski turizam u Makedoniji. Turizam, Savremene Tendencije u Turizmu, Hotelijerstvu i Gastronimiji 2007, br. 11, PMF, Novi Sad, pg. 60-62

-        Талеска М. (2007): Информатичката технологија во функција на туризмот. Гласник за социо економска географија, кн.1, Скопје, стр 57-63

-        Panov N., Mijalov R., Taleska M. (2006): Mogućnosti i procene potencijala razvoja vinskog turizma u Makedoniji. Turizam, Savremene Tendencije u Turizmu, Hotelijerstvu i Gastronimiji 2006, br.10, PMF, Novi Sad, pg. 109-111

-        Талеска М. (2006): Кисели дождови. „Acta Lingua Geographica", бр. 2/2006, Скопје, стр 71-80

-        Талеска М. (2006): Промоцијата во туризмот.„Acta Lingua Geographica", бр. 1/2006, Скопје, стр. 159-180

-        Талеска М. (2005): Слободното време, религијата и туризмот“, Зборник од третиот конгрес на географите во Република Македонија", Скопје, стр 342-351

Излагање (презентација) на научен/стручен собир

-         EnE11 – The Seventh Regional Conference, Rural and Mountain Sustainable Development, Environment for Europe, June 7 – 8, 2011, Belgrade, Serbia

-         International scientific conference, Challenges and performance of post socialist tourism in Central Eastern European Countries, May 26th-28th, 2011, Bucharest, Romania

-         IV Конгрес на МГД, 7-10.X.2010, Дојран

-         International scientific conference, Applied Geography in theory and practice, 5-6 November, 2010, Zagreb, Croatia

-         Меѓународна конференција „Географијата и одржливиот развој“, Охрид, 22-25.10.2009

-         Međunarodni naučni skup „Savremene Tendencije u Turizmu, Hotelijerstvu i Gastronimiji 2007“, Novi Sad, Srbija, 12-13.10.2007

-         Стручен предавач на Форумот „Европски Ден на Претприе­ма­чот“, под наслов „Претприемачот, предводник во ЕУ интегра­ци­ја­та“, организиран од Министерството за еконо­ми­ја на РМ, Гра­­д­от Скопје, Агенцијата за поддршка на прет­прием­­ништ­во­то на РМ, Европската бизнис асоцијација, Мај, 2007

-         Međunarodni naučni skup „Savremene Ten­den­cije u Turizmu, Hotelijerstvu i Gastronimiji 2006“, Novi Sad, Srbija, 13 -14.10.2006

-         Oбуката за наставни методи, во рамките на проект­от „Креативна настава и учење“, организирана од страна на Фон­дација Институт Отворено Општество Македонија и УСАИД

-         III Конгрес на Географите на Република Македо­нија (Географската наука и предизвиците на XXI век) кој се одржа од 15 до 16 октомври 2005, во Скопје, Р. Македонија

   СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ

Учество во работа на комисии за државни натпревари

-          Учество во работа на комисии за државни натпревари по географија во 2008, 2009 и 2010 година                                                             

Учество во подготовка на студиски програми

-          Учество во подготовка на Елаборат за Студиски и предметни програми (прв и втор степен) – Студии по географија во 2009 година, насокa: Туризам                                                                                                        

Дизајн или изработка на информациски систем

-          Дизајн и изработка на информациски систем-веб страница за потребите на насоките на Институтот за географија.                         

Учество во промотивни активности на факултетот/институтот

-          Компјутерско уредување на промотивни материјали за Институтот за географија

-          Компјутерско поставување на промотивни материјали за Институтот за географија на соодветната веб-страница.

Член на уредувачки одбор

Член е на уредувачкиот одбор на списанието "Гласник за социо-економска географија".

Член на научниот и организациониот одбор на:

-          EnE11 – The Seventh Regional Conference, Rural and Mountain Sustainable Development, Environment for Europe, June 7 – 8, 2011, Belgrade, Serbia

-          Меѓународниот научен симпозиум "Географијата и одржливиот развој", Охрид, 2009 година;

-          Четврти Конгрес на Македонско географско друштво, Дојран, 2010 година.                                                                                   

Учество во факултетски комисии

-          Претседател и член на пописни комисии за Институтот за географија

Координатор на студиска програма

-          Координатор за ЕКТС на Институтот за Географија-Туризам (2010/2011)

Страницата е ажурирана на 14.10.2011 година. Содржините се од информативен карактер. Сите права се заштитени.

Изработка и ажурирање на страницата: Ивица Милевски. Вашите сугестии и коментари можете да ги пратите на: ivica@iunona.pmf.ukim.edu.mk