УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“-СКОПЈЕ
 
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
 
 ИНСТИТУТ ЗА ГЕОГРАФИЈА
Датум: 09/11/2015   English
Loading
Географијата го движи Светот - биди и ти Географ!!!...веб страница на Институтот за географија-една од најстарите високообразовни институции во Република Македонија...www.igeografija.mk

Почетна

За Институтот

       Општо

       Студии

       Стручен кадар 

Насоки

       Наставна 

       ГИС 

       Физичка географија 

       Демографија 

       Туризам 

Втор циклус

Трет циклус

Известувања

Изданија

Галерија

Линкови

 

ИГЕО-ПОРТАЛ

  КОНТАКТ:
  Гази Баба бб

  П. Фах 162
  1000 Скопје
  Република Македонија
  тел. 389 2 3249716
ПОСЕТИТЕЛИ
 
 

КРАТКА БИОГРАФИЈА:

БИЛЈАНА АПОСТОЛОВСКА - ТОШЕВСКА

БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ:

Презиме:                       

Име:                              

Средно име:                   

Датум на раѓање:         

Место на раѓање:       

Основно училиште:  

Средно училиште:

Апостоловска - Тошевска

Билјана

Стојан 

10. 07. 1971

Скопје, Македонија

Вера Јоциќ -Скопје

Гимназија „Зеф Љуш Марку“-Скопје

СЕГАШНА ПОЗИЦИЈА:

 • Вонреден професор на Институтот за географија при ПМФ, Скопје
 
НАЈВИСОКА ТИТУЛА:  
 • Доктор на географски науки
 
ГЛАВНИ ДИСЦИПЛИНИ ОД ИНТЕРЕС:
 • Индустриска географија
 • Историска демографија
 • Економска географија
 

АДРЕСА НА РАБОТА:

Институт за географија
Природно-математички факултет
Гази Баба б.б., 1000 Скопје
Република Македонија
Тел: +389 2 3249 702
  e-mail:
biljana.apostolovska@gmail.com

АКАДЕМСКИ СТЕПЕНИ:

Ph.D. Thesis: (Датум на докторирање, наслов на темата):Доктор на географски науки 29.12.2006, Докторска дисертација со наслов ВЛИЈАНИЕТО НА ЛОКАЦИОНИТЕ ФАКТОРИ ВРЗ РАЗВОЈОТ НА ИНДУСТРИЈАТА И ТРАНСФОРМАЦИЈА НА ПРОСТОРОТ ВО СРЕДНО ПОВАРДАРИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, Природно-математички факултет, Институт за географија - Скопје   

M.Sci. Thesis: (Датум на магистрирање, наслов на темата):Магистер на географски науки 05.03.2001 година, Магистерска работа со наслов СОСТОЈБИ И ПЕРСПЕКТИ НА АГРОИНДУСТРИЈАТА ВО ПЕЛАГОНИЈА, Природно-математички факултет, Институт за географија - Скопје   

B.Sci. Thesis: (Датум на дипломирање, наслов на темата):Дипломиран географ 27.09.1994 година, Дипломска работа со наслов РАЗМЕСТЕНОСТ НА СЕЛАТА ВО ОПШТИНАТА ТИТОВ ВЕЛЕС, Природно-математички факултет, Институт за географија - Скопје

АКАДЕМСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ПОЗИЦИИ: (од последна кон прва)

 • 2006 година доцент;      

 • 2002 година асистент;         

 • 1999 година помлад асистент;         

 • 1996 година стручен соработник.

 НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ:

Одржување на настава од прв циклус студии географија

По предметите: Индустриска географија и Историска демографија како и учество во рамките на останатите географски дисциплини.

 

Универзитетски учебник -      

 • Индустриска географија

Основен школски учебник -         

 • Мојата татковина – географија; за основно образование за учениците во дијаспората, издание на МНР (коавтор)  -         

 • Економска географија за средно економско училиште (коавтор)-         

 • Нашата татковина – прирачник за наставници во основното образование (коавтор)                                                  

Пакет материјали по предмет -         

 • Пакет материјали по предметот Историска демографија, 2011 година.

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ

 
Учесник во научни проекти
 1. Комплексни географски проучувања на поречијата на Бабуна и Тополка“. ПМФ-Институт за географија (2011-2013);
 2. “Демографски и миграциски аспекти на Словенците во Македонија и на Македонците во Словенија”. МОН на РМ (2006-2007);
 3. “Популациско географски проучувања на наталитетот во Република Македонија”-МОН на РМ (2006-2007);
 4. Географска енциколпедија на Република Македонија, проект на МАНУ; Аграрно-географски потенцијали како фактор за трансформација на руралниот простор во Криволакавичката Котлина - МОН на РМ;
 5. ASO-PROEKT: STRUCTURAL ANALYSIS OF SPATIAL AND HUMAN SOURCES FOR INTERREGIONAL COOPERATION IN SOUTHEAST EUROPE, SLOVENIA AND AUSTRIA (2006);
 6. CORINE LAND COVER, проект на програмата ФАРЕ, (член на работниот тим за интерпретација на сателитски снимки - 1997-1998);
 7. Географски лексикон на Република Македонија (1996-1998)
Објавени трудови
 1. Madzevic M, Apostolovska Toshevska B.(2014): Changes in the national structure of the Republic of Macedonia,  History and Geography, meetings and permeations, Thematic Collection and Papers, Geographical Institute Jovan Cvijic SASA, The Institute for recent history of Serbia, The Institute of Slavic Studies RAS, Collections of works vol. 11, Belgrade, 343-357

 2. Apostolovska Toshevska B., Madzevik M. (2013): Problems with the demographic ageing in the hilly, hilly – mountains and mountainous village settlements in the Northeast region, Proceedings from International scientific symposium on the subject „Hilly mountain areas -problems and perspectives“, 12-15 09. 2013, Ohrid, tome 1, Macedonian Geographical Society, 313-324

 3. Apostolovska Toshevska B., Iliev D. (2013):  Infrastructure as a factor of economic-geographical and functional development of hilly, hilly-mountainous and mountainous village settlements in the catchment area of Babuna and Topolka, Proceedings from International scientific symposium on the subject „Hilly mountain areas -problems and perspectives“, 12-15 09. 2013, Ohrid, tome 1, Macedonian Geographical Society, 275-283

 4. Madzevic M., Apostolovska Toshevska B., Iliev D. (2013): A process of demographic and economic polarization in the Republic of Macedonia, International Scientific Journal Geographica Pannonica vol. 17, Issue 2 (June 2013), University of Novi Sad, Faculty of Sciences, Department of Geography, Tourism and Hotel Management, 46-53

 5. Апостоловска Тошевска Б. (2012): Индустријата во просторната структура на Општина Ѓорче Петров, Студии за Општина Ѓорче Петров, Општина Ѓорче Петров, Скопје;

 6. Apostolovska Toshevska B., Madzevik M. (2012): Demographic components of the Pelagonia region as benchmarks in the formation of the labor contingent, DEMOGRAPHY – international journal for demographic and other social studies, vol. IX 2012, 289-300

 7. Apostolovska Toshevska B., Markoski B., Dimitrovska O., Milevski I., Gorin S. (2012): Characteristics of the Unemployment in the Republic of Macedonia, Human Geographes –International  Journal of the Studies and research in Human Geography vol. 2, issue 1, Romania, 59-65

 8. Markoski B., Apostolovska Toshevska B., Dimitrovska O., Milevski I., Gorin S. (2012):  Characteristics of the urban settlements network in the Republic of Macedonia, Forum geographic, geographical studies and environment protection research, vol. XI, issue 2 (12 2012), 155-160

 9. Dimitrovska O., Markoski B., Apostolovska Toshevska B., Milevski I., Gorin S. (2012): Surface Water Pollution of the Major Rivers in the Republic of Macedonia, Presidia Environmental Sciences 14 (2012), 32-40

 10. Маџевиќ М., Апостоловска Тошевска Б. (2012): Типови на показатели во социо-економската географија, Годишен зборник кн. , Институт за географија, ПМФ, Скопје

 11. Апостоловска Тошевска Б. (2011): Географска разместеност и преразместување на индустриското производство во Светот (со посебен осврт на поедини индустриски гранки), Географски разгледи кн. 44-45, МГД 79-95

 12. Апостоловска Тошевска Б., Маџевиќ М., Маркоски Б., Димитровска О., Милевски И., Горин С. (2011): Дуготрајност незапослености у Републици Македонији, Зборник радова Трећи конгрес Српски географа, Бања Лука, 581-589

 13. Madzevic M, Apostolovska Toshevska B., Ljakoska M. (2014): The age structure of the population  in the Eastern region of the Republic of Macedonia in aspect of spatial planning, DEMOGRAPHY – international journal for demographic and other social studies, vol. XI  2014, 45-52

 14. Апостоловска – Тошевска Б, Димитровска О. (2011): Состојби и перспективи на индустријата во функција на квалитетот на животната средина во општина Ѓорче Петров, Зборник на трудови од научна трибина одржана по повод 90 години од смртта на Ѓорче Петров, 1. 04. 2011 година, Скопје;
 15. Madzevic M, Apostolovska Toshevska B. (2011): Usage of the Mountain Areas in the Republic of Macedonia, Monography from International conference ,,Identifying the research basis for Suistainable Development of the Mountain Regions in Southeastern Europe, april 2009, Borovec,  Bulgaria, 75-84;
 16. Апостоловска Тошевска Б. , Горин С. (2010): Анализа на вработените во индустријата во Rепублика Македонија со помош на ГИС, Зборник на трудови од Четвртиот конгрес на географите на Република Македонија, 7-10. X. 2010 година, Дојран, 155-168;
 17. Апостоловска Тошевска Б, Маџевиќ М, (2010): Работната сила во Република Македонија, Зборник на трудови од Четвртиот конгрес на географите на Република Македонија, 7-10. X. 2010 година, Дојран,  241-250;
 18. Madzevik M, Apostolovska Toshevska B. (2010): Ethnic Structure of the Population in Skopje Region, Proceedings of the IGU_CGE Istanbul Symposium Building Bridges between Cultures through Geographical Education, July 8-10, 2010, Istanbul, Turkey, 206-213;
 19. Апостоловска Тошевска Б (2009): Индустријата и одржливиот развој, Зборник на трудови од симпозиум со меѓународно учество на тема Географијата и одржливиот развој, одржан од 22 до 25. 10. 2009 година во Охрид, 253-267;
 20. Маџевиќ М, Апостоловска Тошевска Б (2009): Меѓузависност помеѓу индустријализацијата и урбанизацијата во Република Македонија, Зборник на трудови од симпозиум со меѓународно учество на тема Географијата и одржливиот развој, одржан од 22 до 25. 10. 2009 година во Охрид, 335-344;
 21. Апостоловска Тошевска Б (2009): Просторна организација на индустријата во Средно Повардарие, Годишен зборник ;
 22. Апостоловска Тошевска Б, Соколоски  Петар (2009): Степенот на важност на локационите фактори како основа за групирање на индустријата во Република Македонија, Географски разгледи кн. 43;
 23. Апостоловска Тошевска Б (2009):  Влијанието на индустријата врз трансформација на земјоделското земјиште и населбите на примерот на Средно Повардарие, Гласник за социо-економска географија бр. 3, Институт за географија, ПМФ, Скопје;
 24. Маџевиќ М, Апостоловска Тошевска Б., Димитријевски М (2008): Институт за географија 85 години - монографија, ПМФ, Институт за географија, Скопје;
 25. Апостоловска Тошевска Б (2008): Локацијата и локационите барања на индустријата, Географски разгледи кн. 41-42;
 26. Апостоловска Тошевска Б, Маџевиќ М (2008): Третманот на социо-економските податоци во наставата по географија, Географски разгледи кн. 41-42;
 27. Apostolovska Tosevska B (2008): The application on GIS at location of industry (on example on Middle Povardarie in Republic of Macedonia), 5th International Conference for GIS, Instambul, Turky;
 28. Apostolovska Tosevska B (2008): Some characteristics of the rural settlement and their corresponding benefits for location of the industry in Middle Povardarie in Republic of Macedonia, Problemi na geografijata, 3-4, BAN, Sofija, Bugarija;
 29. Stojmilov A, Apostolovska Tosevska B (2008): Broj i prostorna raspredeljenost Bosnjaka u Republici Makedoniji, Geografski radovi, Bosna i Hercegovina,
 30. Апостоловска Тошевска Б (2007): Географската положба и сообраќајната поврзаност како локациони фактори за развој на индустријата во Средно Повардарие, Гласник за социо-економска географија бр. 1, Институт за географија, ПМФ, Скопје;
 31. Апостоловска Тошевска Б (2006): Приоритет помеѓу индустријата и земјоделството и нивниот одраз врз руралниот развој на селата во југоисточниот дел на Скопско Поле, Зборник од научен симпозиум со меѓународно учество на тема “Руралниот простор во новите развојни услови” кн. 2, одржан во Охрид 30. 03 - 01. 04. 2006 година.
 32. Маџевиќ М, Апостоловска Тошевска Б (2006): Потенцијали за развој на општина Ранковце, Зборник од научен симпозиум со меѓународно учество на тема “Руралниот простор во новите развојни услови” кн. 2, одржан во Охрид 30. 03 - 01. 04. 2006 година.
 33. Apostolovska Tosevska B (2005): Agroindustrija u tranzicionom periodu kao znacajan faktor privrednog razvoja u R Makedoniji, Naucen simpozium”Srbija i savremeni procesi u Evropi i svetu” , Tara, R Srbija i Crna Gora;
 34. Madzevic M, Apostolovska Tosevska B (2005): Tourism as a factor for development on some mountainous villages in Republic of Macedonia, Tourism in new millennium, Blagoevgrad;
 35. Апостоловска Тошевска Б (2005): Локационите фактори и трансформација на текстилната индустрија во Република Македонија, Зборник од Третиот Конгрес на географите во Република Македонија, Скопје 15-16 октомври 2005;
 36. Madzevik M, Apostolovska Tosevska B (2004): Domacinstva kao faktor razvoja poljoprivrede u Republici Makedoniji, Tematski zbornik od naucniot sobir” Kapital u poljoprivredi”, Ekonomski fakultet Subotica, IEP Beograd, Palic, R Srbija i Crna Gora;
 37. Апостоловска Тошевска Б (2003): Временски, просторни и функционални развојни карактеристики на агроиндустријата во Пелагонија, Географски разгледи кн. 37;
 38. Apostolovska Tosevska B (2003): Regional-geographical review of foreign trade exchange of Republic of Macedonia in the period 1991-2000, Problemi na geografijata, 3-4, BAN, Sofija, Bugarija;
 39. Apostolovska Tosevska Biljana (2003): Geografska povezanost poljoprivrede i agroindustrije u Pelagoniji, Tematski zbornik ”Kompatibilnost agrarne politike SCG i zajednicke agrarne politike EU”, Belgrad, R Srbija i Crna Gora;
 40. Apostolovska Tosevska B (2002): Production of sugar-beet and the state of industry of sugar in the Republic of Macedonia, Proceedings of the Conference in the honor of Dimitar Jaranov, Varna, R. Bulgaria;
 41. Даскаловски В, Апостоловска Тошевска Б (2000): Демографски аспекти на формирањето работен контингент во Република Македонија (со посебен осврт на високонаталитетни средини), Географски разгледи кн. 35;
 42. Апостоловска Тошевска Б (2000): Производство и преработка на тутун во Пелагонија, Зборник од Вториот Конгрес на географите во Република Македонија, Охрид;
 43. Даскаловски В, Маџевиќ М, Апостоловска Тошевска Б (2000): Некои проблеми на демографскиот развој во Преспанскиот крај, Зборник на трудови од меѓународниот симпозиум ”Одржлив развој на преспанскиот регион”, Отешево, 23 - 25. 06. 2000;
 44. Daskalovski V, Madzevic M, Apostolovska Tosevska B (2000): Socio-demographic characteristics of the femaile labor and the question of employment, International conference “Changes in the 1990s and the Demographic Future of the Balkans”, DEMOBALK, 10-13 may, 2000, Saraevo,
 45. Daskalovski V, Madzevic M, Apostolovska Tosevska B (2000): Demographic aspects of natural population increase in Republic of Macedonia according to ethnic origin, International conference “Changes in the 1990s and the Demographic Future of the Balkans”, DEMOBALK, 10-13 may, 2000, Saraevo,
 46. Маркоски Б, Апостоловска Тошевска Б (1999): Алгоритам за воспоставување информативен систем на индустријата во Република Македонија како потсистем на Географските Информативни Системи (од аспект на просторното планирање), Зборник на трудови од меѓународниот научен собер “Перспективи и унапредување на планирањето и уредувањето на просторот”, Охрид,  4-7.03. 1998 година;
 47. Маџевиќ М, Апостоловска Тошевска Б (1999): Стопански недоволно развиени подрачја во република Македонија и услови за нивниот развој, Зборник на трудови од меѓународниот научен собер “Перспективи и унапредување на планирањето и уредувањето на просторот”, Охрид, 4-7.03. 1998 година;.
 48. Маџевиќ М, Апостоловска Тошевска Б (1999): Промени во структурата на вработени во република Македонија, Географски разгледи кн. 34;
 49. Граматниковски В, Апостоловска Тошевска Б (1999): Локацискиот коефициент и регионалниот фактор како индикатори за разместеност на индустријата во Република Македонија, Географски разгледи кн. 34;
 50. Апостоловска Тошевска Билјана (1995): Функционална класификација на селата во општина Титов Велес според застапеноста на примарните дејности, Зборник од Првиот Конгрес на географите на Република Македонија, Охрид, 1995 година;
 
Излагање (презентација) на научен/стручен собир
 • IGU Regional Conference, Krakow, Poland, 18-22 August, 2014

 • International scientific symposium on the subject „Hilly mountain areas -problems and perspectives“,Ohrid, 12-15 09. 2013

 • 32nd International Geographical Congress Cologne 2012, Germany, 26-30 August, 2012

 • International Conference Environment – Landscape – European Identity, Bucharest, Romania, 4-6 November, 2011

 • Трет Конгрес на Српските географи, Бања Лука, Република Српска, 12-13 Октомври, 2011

 • Четврти Конгрес на Македонското Географско Друштво, Дојран, 2010
 • IGU_CGE Istanbul Symposium "Building Bridges between Cultures through Geographical Education", July 8-10, 2010, Istanbul, Turkey
 • International Conference on Sustainable Development of the Mountain Regions in Southeastern Europe – Perspectives and Challenges 24-26 April, 2009 Borovets/Sofia Bulgaria;
 • Naucen simpozium”Srbija i savremeni procesi u Evropi i svetu”, Tara, R Srbija i Crna Gora;
 • Меѓународна конференција „Географијата и одржливиот развој“, Охрид, 22-25.10.2009;
 • Учесник на трибини за развој на алтернативниот туризам во Република Македонија (2008/09);
 • International Conference GIS 2008, Fatih University, Istanbul, 2-5.7.2008, Turkey;
 • Naucen Naucen sobir” Kapital u poljoprivredi”, Ekonomski fakultet Subotica, IEP Beograd, Palic, R Srbija i Crna Gora;
 • Conference in the honor of Dimitar Jaranov, Varna, R. Bulgaria;
 • International conference “Changes in the 1990s and the Demographic Future of the Balkans”, DEMOBALK, 10-13 may, 2000, Sarajevo,
 • Mеѓународниот симпозиум ”Одржлив развој на преспанскиот регион”, Отешево, 23 - 25. 06. 2000;
СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ
Учество во работа на комисии за државни натпревари
 • Учество во работа на комисии за државни натпревари по географија во 1997, 1998, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015 година                                                             
Учество во подготовка на студиски програми Учество во подготовка на Елаборат за Студиски и предметни програми (прв и втор степен) – Студии по географија во 2009 година, насоки:
 • Наставна насока,
 • Демографија                                                                          
Учество во промотивни активности на факултетот/институтот
 • Учество во телевизиски емисии, вести и репортажи во кои покрај останатото се промовира Институтот за географија (А1).
Член на уредувачки одбор
 • Член на уредувачки одбор на Географски разгледи
 • Член на меѓународен уредувачки одбор на списанието Зборник радова на географскиот Институт Јован Цвијик, САНУ, Белград
 • Член на уредувачки одбор на списанието Гласник на социо- економска географија, 2009-2011.
Член на уредувачки одбор на Зборник на трудови
 • Член на уредувачкиот одбор на Зборникот на трудови од Меѓународниот научен симпозиум "Географијата и одржливиот развој", Охрид, 2009 година
Член на научниот и организациониот одбор на:
 • Меѓународниот научен симпозиум "Географијата и одржливиот развој", Охрид, 2009 година;
 • Четврти Конгрес на Македонско географско друштво, Дојран, 2010 година.                                                                                   

Координатор на студиска програма

 • Координатор за ЕКТС на Институтот за Географија-Демографија (2012/2014)                 
Учество во факултетски комисии
 • Претседател и член на пописни комисии за Институтот за географија за 2007, 2008 и 2009 година.
 • Член на Комисија за јавни набавки на ПМФ, 2007-2009.                                               
Предавање и презентации на работилници, семинари и сл.
 • Предавања со презентации на повеќе стручни работилници и трибини во Република Македонија
 • Предавање на Географскиот Факултет во Белград, 2011

Останати активности

-        Технички секретар на Институтот за географија 1997-2000

-        Координатот на CEEPUS програмата на Институтот за географија 2011-

-        Секретар на Македонско географско друштво 2007-


Страницата е ажурирана на 14.10.2011 година. Содржините се од информативен карактер. Сите права се заштитени.

Изработка и ажурирање на страницата: Ивица Милевски. Вашите сугестии и коментари можете да ги пратите на: ivica@iunona.pmf.ukim.edu.mk