МАКЕДОНСКО ГЕОГРАФСКО ДРУШТВО  -  MACEDONIAN GEOGRAPHIC SOCIETY
ГЕОГРАФСКИ РАЗГЛЕДИ - GEOGRAPHICAL REVIEWS
Излегува од 1962 година
-  Published since 1962 

 ISSN 1409-908X  UDK91  Секое неовластено користење на електронските содржини без почитување на авторските права е казниво со закон!
 
ПОЧЕТНА - HOME
Инструкции
Instructions
Публикации - Issues
52 (2019) NEW
51 (2018)
50 (2017)
49 (2016)
48 (2015)
47 (2013)
46 (2012)
44-45 (2011)
43 (2009)
42 (2008)
1-41 (1962-2007)
 

 

Линкови - Links
Македонско географско друштво
Macedonian Geographical Society
ИГЕО-ПОРТАЛ
Институт за географија
Institute of Geography
 
 


  ГЕОГРАФСКИ РАЗГЛЕДИ КНИГА 43

 

Благоја Маркоски

60 ГОДИНИ МАКЕДОНСКО ГЕОГРАФСКО ДРУШТВО ............................................................................................................................................

5

Blagoja Markoski

60 YEARS OF MACEDONIAN GEOGRAPHIC SOCIETY..................................................................................................................................................

26

 

Ивица Милевски

ГЕОМОРФОЛОШКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА БОГОСЛОВЕЦ И ЛОКАЛИТЕТОТ ЃАВОЛСКИ ЅИД ...........................

27

Ivica Milevski

GEOMORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF BOGOSLOVEC AND LOCALITY DEVIL WALL....................................................

39

 

Ekaterina Ivanova, Georgi Baltakov, Ivica Milevski

HYDROGRAPHIC AND MORPHOGENETIC RESEARCHES OF VALLEY

OF LEBNITSA RIVER ON THE TERRITORY OF BULGARIA AND MACEDONIA.......................................................................

41

 

Драган Колчаковски, Славчо Христовски, Иво Караман, Марјан Комненов

ЗАКАНИ И МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА НА ПЕШТЕРАТА ДОНА ДУКА....................................................................................................

53

Dragan Kolcakovski, Slavco Hristovski, Ivo Karaman, Marjan Komnenov

THREATS AND ACTIONS TO PROTECT THE CAVE DONA DUKA.............................................................................................................................

66

 

Мирјанка Маџевиќ

ДИНАМИКА НА СВЕТСКОТО НАСЕЛЕНИЕ СО ОСВРТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА...................

67

Mirjanka Madzevic

DYNAMICS OF THE NUMBER OF THE WORLD POPULATION WITH REVIEW OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA................

82

 

Олгица Димитровска

НАСЕЛБИ ВО СЛИВОТ НА РЕКА ТРЕСКА И НИВНОТО ЖВЛИЈАНИЕ ВРЗ КВАЛИТЕТОТ НА ВОДИТЕ.....................................................

85

Olgica Dimitrovska

SETTLEMENTS IN THE RIVER BASIN TRESKA AND THEIR IMPACT ON THE QUALITY OF WATERS................................

103

 

Зеќир Рамчиловиќ

ТЕРИТОРИЈАЛНА РАЗМЕСТЕНОСТ НА БОШЊАЦИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА..................................................

105

Zekir Ramchilovic

TERRITORIAL DISTRIBUTION OF BOSHNJAKS IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA........................................................................

115

 

 

 Билјана Апостоловска Тошевска, Петар Соколоски

СТЕПЕНОТ НА ВАЖНОСТ НА ЛОКАЦИОНИТЕ ФАКТОРИ КАКО ОСНОВА ЗА ГРУПИРАЊЕ НА ИНДУСТРИЈАТА ВО

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА.....................................................................................................................................................

117

Biljana Apostolovska Toshevska, Petar Sokoloski

LEVEL OF IMPORTANCE OF LOCATION FACTORS AS A BASE FOR GROUPING THE INDUSTRY IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA................................................................................................................................................................................................................

130

 

Georgi Georgiev

BULGARIAN AREAS OF ORNITHOLOGICAL IMPORTANCE AND ECOTURISM DEVELOPMENT.......................................................

133

 

Никола Димитров

излет, екскурзија и теренска настава по географија.......................................................................................................................

145

 

 

МАЛИ ТРУДОВИ

 

 

Драган Колчаковски

КЛАСИФИКАЦИЈА НА ВОДОПАДИТЕ СПОРЕД НАЧИНОТ НА ПОСТАНОК СО ПРЕГЛЕД НА НАЈГОЛЕМИТЕ ВОДОПАДИ ВО СВЕТОТ..............................................................................................................................................................................................................................

157

 

Мирјанка Маџевиќ

ЕТНИЧКИ ХЕТЕРОГЕНИ БРАКОВИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА........................................................................................

163

 

 

ПРЕГЛЕД НА ЛИТЕРАТУРА...................................................................................................................................................................................................

175

 

 

ИНФОРМАЦИИ ЗА ПОДГОТОВКА И ПОДНЕСУВАЊЕ НА

ТРУДОВИ ВО СПИСАНИЕТО ГЕОГРАФСКИ РАЗГЛЕДИ.............................................................................................................................................

179

 

 

This web site is created and updated by dr. Ivica Milevski: ivica@pmf.ukim.mk