МАКЕДОНСКО ГЕОГРАФСКО ДРУШТВО  -  MACEDONIAN GEOGRAPHIC SOCIETY
ГЕОГРАФСКИ РАЗГЛЕДИ - GEOGRAPHICAL REVIEWS
Излегува од 1962 година
-  Published since 1962 

 ISSN 1409-908X  UDK91  Секое неовластено користење на електронските содржини без почитување на авторските права е казниво со закон!
 
ПОЧЕТНА - HOME
Инструкции
Instructions
Публикации - Issues
52 (2019) NEW
51 (2018)
50 (2017)
49 (2016)
48 (2015)
47 (2013)
46 (2012)
44-45 (2011)
43 (2009)
42 (2008)
1-41 (1962-2007)
 

 

Линкови - Links
Македонско географско друштво
Macedonian Geographical Society
ИГЕО-ПОРТАЛ
Институт за географија
Institute of Geography
 
 
 Број / година: 50 / 201 Book / Year
 
импресиум - Cover page - први страници
  печатената верзија на списанието бР.50 ќе излезе ВО ДЕКЕМВРИ 2018 година
 
printed version of the journal n.50 will be published in DECEMBER 2018
  Подготовка на електронската верзија: д-р ивица милевски

 СОДРЖИНА TABLE OF CONTENTS

 

Ivica MILEVSKI, Biljana APOSTOLOVSKA-TOŠEVSKA, Anita TODOROVA

ON THE JUBILEE: THE 50th NUMBER OF THE JOURNAL GEOGRAPHICAL REVIEWS

5

.PDF

Ивица МИЛЕВСКИ, Билјана АПОСТОЛОВСКА-ТОШЕВСКА, Анита ТОДОРОВА

КОН ЈУБИЛЕЈОТ: 50-ТИ БРОЈ НА СПИСАНИЕТО ГЕОГРАФСКИ РАЗГЛЕДИ

 

 

Anita TODOROVA, Dragan KOLČAKOVSKI  

THE GEOHERITAGE OBJECTS ALONG CORRIDOR 10 IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA AS AN EXAMPLE  IN THE ADDITIONAL EDUCATIONAL PROCESS OF GEOGRAPHY 

13

.PDF

Анита ТОДОРОВА, Драган КОЛЧАКОВСКИ

ОБЈЕКТИТЕ ОД ГЕОНАСЛЕДСТВОТО ДОЛЖ КОРИДОРОТ 10 ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА КАКО ПРИМЕР ВО ДОПОЛНИТЕЛНИОТ ЕДУКАТИВЕН ПРОЦЕС ВО НАСТАВАТА ПО ГЕОГРАФИЈА

 

 

Darko STOJČESKI, Olgica DIMITROVSKA, Ivan RADEVSKI

HYDROGRAPHYC CHARACTERISTICS OF THE BASIN OF MALA REKA 

(VOLCHICA – CRNESHNICA – MALA REKA) 

27

.PDF

Дарко СТОЈЧЕСКИ, Олгица ДИМИТРОВСКА, Иван РАДЕВСКИ

ХИДРОГРАФСКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА СЛИВОТ НА МАЛА РЕКА  

(ВОЛЧИЦА – ЦРНЕШНИЦА – МАЛА РЕКА)

 

 

Zoran MILUTINOVIĆ,  Dragana ČERNIH ANASTASOVSKA, 

Nikola DUMURDZANOV, Radmila SALIĆ, Katerina DROGREŠKA, 

Lazo PEKEVSKI, Vera ČEJKOVSKA, Jasmina NAJDOVSKA, Daniel TOMIĆ

SEISMIC HAZARD AND REVIEW OF SEISMIC ACTIVITY OF  THE OHRID EPICENTRAL AREA IN THE PERIOD JUNE – JULY 2017

41

.PDF

Зоран МИЛУТИНОВИЌ, Драгана ЧЕРНИХ АНАСТАСОВСКА,

Никола ДУМУРЏАНОВ, Радмила САЛИЌ, Катерина ДРОГРЕШКА,

Лазо ПЕКЕВСКИ, Вера ЧЕЈКОВСКА, Јасмина НАЈДОВСКА, Даниел ТОМИЌ

СЕИЗМИЧКА ОПАСНОСТ СО ОСВРТ НА СЕИЗМИЧКАТА АКТИВНОСТ ВО

ОХРИДСКОТО ЕПИЦЕНТРАЛНО ПОДРАЧЈЕ ВО ПЕРИОДОТ ЈУНИ-ЈУЛИ 2017 ГОДИНА

 

 

Ivica MILEVSKI

NATURAL HAZARDS IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA  WITH SPECIAL EMPHASIS ON FLOOD AND EARTHQUAKE IN SKOPJE IN 2016

53

.PDF

Ивица МИЛЕВСКИ

ПРИРОДНИ ХАЗАРДИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

СО АКЦЕНТ НА ПОПЛАВАТА И ЗЕМЈОТРЕСОТ ВО СКОПЈЕ ВО 2016 ГОДИНА

 

Senada NEZIROVIĆ, Lejla ŽUNIĆ, Kristina KOŠIĆ, 

Nusret DREŠKOVIĆ, Belma AVDIĆ, Muniba ORIĆ

VALORISATION OF THE BIAMBARE CAVES- »PL BIAMBARE«

71

.PDF

Сенада НЕЗИРОВИЌ, Лејла ЖУНИЌ, Кристина КОШИЌ

Нусрет, ДРЕШКОВИЌ, Белма АВДИЌ, Муниба ОРИЌ

ВАЛОРИЗАЦИЈА НА ПЕШТЕРАТА БИАМБАРЕ - »ПЛ БИАМБАРЕ«


Marija LJAKOSKA, Mirjanka MADJEVIKJ

THE RURAL EXODUS IN THE MUNICIPALITY OF KICHEVO

83

.PDF

Марија ЉАКОСКА, Мирјанка МАЏЕВИЌ

РУРАЛЕН ЕГЗОДУС ВО ОПШТИНА КИЧЕВО


Biljana APOSTOLOVSKA TOŠEVSKA, Marija LJAKOSKA, Mirjanka MADJEVIKJ

SKOPJE REGION IN THE FOCUS OF INTERNAL MIGRATION

97

.PDF

Билјана АПОСТОЛОВСКА ТОШЕВСКА, Марија ЉАКОСКА, Мирјанка МАЏЕВИЌ

СКОПСКИОТ РЕГИОН ВО ФОКУСОТ НА ВНАТРЕШНИТЕ МИГРАЦИИ

 

Blagoja Markoski

CARTOGRAPHIC ART

109

.PDF

Благоја МАРКОСКИ

КАРТОГРАФИЈАТА КАКО УМЕТНОСТ

 

Vladimir ZLATANOSKI

NODAL MICROREGIONS IN THE DEMIR HISAR REGION

123

.PDF

Владимир ЗЛАТАНОСКИ

НОДАЛНИ МИКРОРЕГИОНИ ВО ДЕМИРХИСАРСКИОТ РЕГИОН

 

Hristina DIMESKA, Darko PANOV

QUALITATIVE AND QUANTITATIVE FEATURES OF SPORTS TOURISM ON THE

MOUNTAINS IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA

133

.PDF

Христина ДИМЕСКА, Дарко ПАНОВ

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ОБЕЛЕЖЈА НА СПОРТСКИОТ ТУРИЗАМ

НА ПЛАНИНИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 

 

 

This web site is created and updated by dr. Ivica Milevski: ivica@pmf.ukim.mk