МАКЕДОНСКО ГЕОГРАФСКО ДРУШТВО  -  MACEDONIAN GEOGRAPHIC SOCIETY
ГЕОГРАФСКИ РАЗГЛЕДИ - GEOGRAPHICAL REVIEWS
Излегува од 1962 година
-  Published since 1962 

 ISSN 1409-908X  UDK91  Секое неовластено користење на електронските содржини без почитување на авторските права е казниво со закон!
 
ПОЧЕТНА - HOME
Инструкции
Instructions
Публикации - Issues
52 (2019) NEW
51 (2018)
50 (2017)
49 (2016)
48 (2015)
47 (2013)
46 (2012)
44-45 (2011)
43 (2009)
42 (2008)
1-41 (1962-2007)
 

 

Линкови - Links
Македонско географско друштво
Macedonian Geographical Society
ИГЕО-ПОРТАЛ
Институт за географија
Institute of Geography
 
 
 Број / година: 48 / 2015  Book / Year
 
импресиум - Cover page - први страници
  печатената верзија на списанието ќе излезе до крајот на 2013 година
 
printed version of the journal will be published until the end of 2014
  Подготовка на електронската верзија: д-р ивица милевски

 СОДРЖИНА TABLE OF CONTENTS

 

ivica MILEVSKI

GENERAL GEOMORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA

5

.PDF

Ивица МИЛЕВСКИ

ОСНОВНИ ГЕОМОРФОЛОШКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

26

 

Ivica MILEVSKI, Ivan RADEVSKI, Olgica DIMITROVSKA, Svemir GORIN

DIGITAL MODEL OF THE MEAN ANNUAL TEMPERATURE AND PRECIPITATION IN MACEDONIA

27

.PDF

Ивица МИЛЕВСКИ, Иван РАДЕВСКИ, Олгица ДИМИТРОВСКА, Свемир ГОРИН

ДИГИТАЛНИ МОДЕЛИ НА ПРОСЕЧНИТЕ ГОДИШНИ ТЕМПЕРАТУРИ И ВРНЕЖИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

34

 

Ivan RADEVSKI, Svemir GORIN, Ivica MILEVSKI, Olgica DIMITROVSKA, Vladimir ZLATANOSKI

ESTIMATING ANNUAL SIMPLE WATER BALANCE ON KRIVA REKA CATCHMENT USING MULTIPLE LINEAR REGRESSION

35

.PDF

Иван РАДЕВСКИ, Свемир ГОРИН, Ивица Милевски, Олгица ДИМИТРОВСКА, Владимир ЗЛАТАНОСКИ

ПРОЦЕНКА НА ГОДИШНИОТ ЕДНОСТАВЕН ГОДИШЕН БАЛАНС ВО СЛИВОТ НА КРИВА РЕКА СО КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЕЌЕКРАТНА ЛИНЕАРНА РЕГРЕСИЈА

42

 

Olgica DIMITROVSKA, Ivan RADEVSKI, Svemir GORIN, Ivica MILEVSKI, Biljana APOSTOLOVSKA-TOSHEVSKA

GROUNDWATER IN THE TRESKA RIVER DRAINAGE BASIN AND RISKS FOR ITS POLLUTION

43

.PDF

Олгица ДИМИТРОВСКА, Иван РАДЕВСКИ, Свемир ГОРИН, Ивица МИЛЕВСКИ, Билјана АПОСТОЛОВСКА- ТОШЕВСКА

ПОДЗЕМНИ ВОДИ ВО СЛИВОТ НА РЕКА ТРЕСКА И РИЗИЦИ ЗА НИВНО ЗАГАДУВАЊЕ

51

 

Dejan ILIEV, Milena TALESKA, Biljana APOSTOLOVSKA - TOSHEVSKA, Goran KITEVSKI

DEFINITION, SYSTEMATIZATION AND TOURISTPOTENTIALS OF THE TOURISTIC SPACE UNITS AT TOURIST REGION STRUMICA-RADOVISH

53

.PDF

Дејан ИЛИЕВ, Милена ТАЛЕСКА, Билјана АПОСТОЛОВСКА ТОШЕВСКА, Горан КИТЕВСКИ

ДЕФИНИРАЊЕ, СИСТЕМАТИЗАЦИЈА И ТУРИСТИЧКИ ПОТЕНЦИЈАЛИ НА ТУРИСТИЧКИТЕ ПРОСТОРНИ ЕДИНИЦИ ВО СТРУМИЧКО-РАДОВИШКИОТТУРИСТИЧКИ РЕГИОН

62

 

Tome JOVANOVSKI, Blagoja MARKOSKI

ORGANIZATION AND ESTABLISHMENT OF A GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM OF THE PRODUCTION AND HIGH VOLTAGE ELECTRICAL DISTRIBUTION NETWORK IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA

63

.PDF

Томе ЈОВАНОВСКИ, Благоја МАРКОСКИ

ОРГАНИЗАЦИЈА И ВОСПОСТАВУВАЊЕ ГЕОГРАФСКО ИНФОРМАЦИСКИ СИСТЕМ НА ПРОИЗВОДНАТА И ВИСОКОНАПОНСКАТА ЕЛЕКТРО-ДИСТРИБУТИВНА МРЕЖА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

77

 

 

 

 

This web site is created and updated by dr. Ivica Milevski: ivica@pmf.ukim.mk