МАКЕДОНСКО ГЕОГРАФСКО ДРУШТВО  -  MACEDONIAN GEOGRAPHIC SOCIETY
ГЕОГРАФСКИ РАЗГЛЕДИ - GEOGRAPHICAL REVIEWS
Излегува од 1962 година
-  Published since 1962 

 ISSN 1409-908X  UDK91  Секое неовластено користење на електронските содржини без почитување на авторските права е казниво со закон!
 
ПОЧЕТНА - HOME
Инструкции
Instructions
Публикации - Issues
52 (2019) NEW
51 (2018)
50 (2017)
49 (2016)
48 (2015)
47 (2013)
46 (2012)
44-45 (2011)
43 (2009)
42 (2008)
1-41 (1962-2007)
 

 

Линкови - Links
Македонско географско друштво
Macedonian Geographical Society
ИГЕО-ПОРТАЛ
Институт за географија
Institute of Geography
 
 

  Број / година: 44-45 / 2011  Book / Year

ТРУДОВИ-PAPERS

 

Ивица Милевски, Василка Димитровска

ГЕОМОРФОЛОШКИ И ГЕОАРХЕОЛОШКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ЦОЦЕВ КАМЕН

5

pdf

Ivica Milevski, Vasilka Dimitrovska

GEOMORPHOLOGICAL AND GEOARCHEOLOGICAL CHARACTERISTICS OF TSOTSEV KAMEN

18

 

 

Драган Василески, Иван Радевски

ОДРЕДУВАЊЕ НА ВЕРОЈАТНОСТА ОД ПОЈАВАТА НА ПРОТЕК ПОГОЛЕМ ИЛИ ЕДНАКОВ
НА 40 m3/s KAJ ВОДОМЕРНАТА СТАНИЦА ДОЛЕНЦИ НА ЦРНА РЕКА СО УПОТРЕБА
НА ПОАСОНОВАТА РАСПРЕДЕЛБА

21

pdf

Drgan Vasileski, Ivan Radevski

PROBABILITY OF CALCULATING FEATURE OF WATER INFLOWS LOWER OR EQUAL
TO 40 m3/s ON THE W.S. “DOLENCI” ON THE CRNA REKA WITH BINOMINAL DISTRIBUTION

26

 

 

Олгица Димитровска

ХИДРОГЕОЛОШКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА СЛИВОТ НА РЕКАТА ТРЕСКА И НИВНОТО
ВЛИЈАНИЕ
ВРЗ КВАЛИТЕТОТ НА ВОДИТЕ

27

pdf

Olgica Dimitrovska

HYDROGEOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE WATERSHED OF

THE TRESKA RIVER AND ITS INFLUENCE ON THE WATER QUALITY

34

 

 

Благоја Маркоски, Свемир Горин

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И ЗА УРЕДУВАЊЕ

НА ТЕМАТСКИ СЛОЕВИ ВО ДИГИТАЛНОТО КАРТОГРАФИРАЊЕ

35

pdf

Blagoja Markoski, Svemir Gorin

METHODOLOGY FOR ORGANIZATION AND SORTING OF THEMATIC LAYERS IN DIGITAL CARTOGRAPHING

46

 

 

Мирјанка Маџевиќ

Динамика и просторна разместеност

на самечките домаќинства во  Република Македонија

47

pdf

Mirjanka Madzevic

Dynamics and spatial distribution of one person households in Republic of Macedonia

63

 

 

Зоранчо Атанасов

ИНФРАСТРУКТУРНИ ОДЛИКИ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА ВО ОПШТИНИТЕ РАДОВИШ И КОНЧЕ

65

pdf

Zoranco Atanasov

INFRASTRUCTURAL FEATURES OF THE SETTLEMENTS IN MUNICIPALITIES OF RADOVISH AND KONCHE

77

 

 

Билјана Апостоловска Тошевска

ГЕОГРАФСКА РАЗМЕСТЕНОСТ И ПРЕРАЗМЕСТУВАЊЕ НА ИНДУСТРИСКОТО
ПРОИЗВОДСТВО ВО СВЕТОТ (СО ПОСЕБЕН ОСВРТ НА ПОЕДИНИ ИНДУСТРИСКИ
ГРАНКИ)

79

pdf

Biljana Apostolovska Toshevska

GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION AND DISPLACEMENT OF THE INDUSTRIAL PRODUCTION IN WORLD WITH SPECIAL REVIEW OF SOME INDUSTRIAL BRENCHES

95

 

 

Дејан Илиев

СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ И ТРАНСФОРМАЦИИ НА

СТОПАНСКИОТ СИСТЕМ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

97

pdf

Dejan Iliev

STRUCTURAL CHANGES AND TRANSFORMATIONS OF THE
ECONOMIC SYSTEM IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA

108

 

 

Lejla Zunic

THE IMPACT OF agrItourism ON Sustainable Development of bosnia and herzegovina

109

pdf

 

Зеќир Рамчиловиќ

ПРЕГЛЕД И ОСНОВНИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ТУРИСТИЧКИОТ ПРОМЕТ ВО
ШАРСКО-ПОЛОШКИОТ ТУРИСТИЧКИ РЕГИОН

121

pdf

Zekir Ramcilovic

OVERVIEW AND THE BASIC CHARACTERISTICS OF THE TOURIST TRADE IN
THE SARSKO-POLOSKI REGION

135

 

 

 

 

МАЛИ ТРУДОВИ-SHORT PAPERS

 

 

 

Илија Петрушевски

ЗА ИМЕТО НА ТИТОВ ВРВ НА ШАР ПЛАНИНА

137

pdf

 

 

 

ПРЕГЛЕД НА ЛИТЕРАТУРА-BIBLIOGRAPHY OVERVIEW

139

pdf

 

 

 

ГЕОГРАФСКИ ВЕСТИ И АКТИВНОСТИ-GEOGRAPHY NEWS AND ACTIVITIES

145

pdf

 

 

 

IN MEMORIAM

153

pdf
Проф. д-р Аслан Селмани    

Проф. д-р Драган Василески

157

pdf

This web site is created and updated by dr. Ivica Milevski: ivica@pmf.ukim.mk