МАКЕДОНСКО ГЕОГРАФСКО ДРУШТВО  -  MACEDONIAN GEOGRAPHIC SOCIETY
ГЕОГРАФСКИ РАЗГЛЕДИ - GEOGRAPHICAL REVIEWS
Излегува од 1962 година
-  Published since 1962 

 ISSN 1409-908X  UDK91  Секое неовластено користење на електронските содржини без почитување на авторските права е казниво со закон!
 
ПОЧЕТНА - HOME
Инструкции
Instructions
Публикации - Issues
52 (2019) NEW
51 (2018)
50 (2017)
49 (2016)
48 (2015)
47 (2013)
46 (2012)
44-45 (2011)
43 (2009)
42 (2008)
1-41 (1962-2007)
 

 

Линкови - Links
Македонско географско друштво
Macedonian Geographical Society
ИГЕО-ПОРТАЛ
Институт за географија
Institute of Geography
 
 
 Број / година: 47 / 2013  Book / Year
 
импресиум - Cover page - први страници
  печатената верзија на списанието ќе излезе до крајот на 2013 година
 
printed version of the journal will be published until the end of 2014
  Подготовка на електронската верзија: д-р ивица милевски

 СОДРЖИНА CONTENTS

 

Blagoja Markoski, Ivica Milevski

WEATHERING MICRO-FORMS ON VERTICAL ROCK SURFACES IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA - BRIEF REMARKS

5

.PDF

Благоја Маркоски, Ивица Милевски

МИКРО-РЕЛЈЕФНИ ФОРМИ НА ВЕРТИКАЛНИ КАРПЕСТИ

ПОВРШИНИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - КРАТОК ОСВРТ

20

 

Марјан Темовски

КАРАКТЕРИСТИКИ НА ХИПОГЕНАTA КАРСТИФИКАЦИЈА И ПОЈАВА НА ХИПОГЕН КАРСТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

21

.PDF

Marjan Temovski

CHARACTERISTICS OF HYPOGENIC KARSTIFICATION AND OCCURRENCE OF HYPOGENIC KARST IN REPUBLIC OF MACEDONIA

29

 

Ivica Milevski

ABOUT THE ISLANDS IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA

31

.PDF

Ивица Милевски

ЗА ОСТРОВИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

36

 

Билјана Гичевски, Славчо Христовски

ХИДРОХЕМИСКИ КАРАКТЕРИСТИКИ

НА ИЗВОРОТ СОЛЕНИЦА

37

.PDF

Biljana Gičevski, Slavčo Hristovski

HYDROCHEMICAL FEATURES OF THE

SOLENICA WATER SPRING

44

 

Никола Димитров

ПОПУЛАЦИСКО-ПРОСТОРНИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА

НАСЕЛБИТЕ ОД РИДСКО-ПЛАНИНСКИТЕ ОБЛАСТИ

ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

45

.PDF

Nikola Dimitrov

POPULATION-SPATIAL CHARACTERISTICS OF THE SETTLEMENTS IN THE HILLY-MOUNTAINOUS AREAS OF THE rEPUBLIC OF MACEDONIA

51

 

 

Лидија Ѓурковска

ПРЕХРАНБЕНАТА ИНДУСТРИЈА ВО СКОПЈЕ

МЕЃУ ДВЕТЕ СВЕТСКИ ВОЈНИ

59

.PDF

Lidija Gjurkovska

FOOD INDUSTRY IN SKOPJE BETWEEN THE

TWO WORLDS WARS

80

 

ПРЕГЛЕД НА ЛИТЕРАТУРА

81

.PDF

 

 

 

This web site is created and updated by dr. Ivica Milevski: ivica@pmf.ukim.mk