МАКЕДОНСКО ГЕОГРАФСКО ДРУШТВО  -  MACEDONIAN GEOGRAPHIC SOCIETY
ГЕОГРАФСКИ РАЗГЛЕДИ - GEOGRAPHICAL REVIEWS
Излегува од 1962 година
-  Published since 1962 

 ISSN 1409-908X  UDK91  Секое неовластено користење на електронските содржини без почитување на авторските права е казниво со закон!
 
ПОЧЕТНА - HOME
Инструкции
Instructions
Публикации - Issues
52 (2019) NEW
51 (2018)
50 (2017)
49 (2016)
48 (2015)
47 (2013)
46 (2012)
44-45 (2011)
43 (2009)
42 (2008)
1-41 (1962-2007)
 

 

Линкови - Links
Македонско географско друштво
Macedonian Geographical Society
ИГЕО-ПОРТАЛ
Институт за географија
Institute of Geography
 
 

  Број / година: 46 / 2012  Book / Year
 
импресиум - Cover page - први страници
  печатената верзија на списанието ќе излезе до крајот на 2013 година
 
printed version of the journal will be published until the end of 2013
  Подготовка на електронската верзија: д-р ивица милевски


 СОДРЖИНА CONTENTS

 

Ивица Милевски, Милена Маневска

МОДЕЛИРАЊЕ НА ИНТЕНЗИТЕТОТ НА ЕРОЗИВНИТЕ ПРОЦЕСИ

ВО СЛИВОВИТЕ НА БАБУНА И ТОПОЛКА

5

.pdf

Ivica Milevski, Milena Manevska

MODELLING OF SOIL EROSION INTENSITY IN THE CATCHMENTS OF

BABUNA AND TOPOLKA

20

 

 

Марјан Темовски

ПОВРШИНСКА РАСПРОСТРАНЕТОСТ НА КАРСТНИТЕ КАРПИ

ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

21

.pdf

Marjan Temovski

EXTENSION OF KARST ROCK OUTCROPS IN THE

REPUBLIC OF MACEDONIA

33

 

 

Олгица Димитровска

ОСНОВНИ ХИДРОГРАФСКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРИТОКИТЕ

НА РЕКАТА ТРЕСКА

37

.pdf

Olgica Dimitrovska

BASIC HYDROGRAPHIC CHARACTERISTICS OF THE TRIBUTARIES OF

THE TRESKA RIVER

49

 

 

Билјана Гичевски

ВЛИЈАНИЕТО НА ПОДЗЕМНИТЕ ТЕКОВИ ВРЗ ФОРМИРАЊЕТО НА ПЕШТЕРСКИ

МИКРО РЕЛЈЕФНИ ФОРМИ - НА ПРИМЕР НА ПЕШТЕРАТА ГОРНА СЛАТИНСКА

51

.pdf

Biljana Gichevski

THE INFLUENCE OF THE UNDERGROUND FLOWS ON THE CAVE MICRO ROCKY

RELIEF FORMING A CASE STUDY OF THE CAVE GORNA SLATINSKA

57

 

 

Jasmina Jovanovic

CARTOGRAPHIC VISUALISATION AND INFORMATION SOCIETY

59

.pdf

 

Radislav Tosic, Slavoljub Dragicevic, Miodrag Zlatic, Mirjana Todosijevic, Stanimir Kostadinov

THE IMPACT OF SOCIO-DEMOGRAPHIC CHANGES ON 

LAND USE AND SOIL EROSION (CASE STUDY: UKRINA RIVER CATCHMENT)

69

.pdf

 

Ивица Милевска, Благоја Маркоски, Олгица Димитровска

ФИЗИЧКО ГЕОГРАФСКИ АТРАКТИВНОСТИ ВО СЕВЕРОИСТОЧНИОТ ДЕЛ

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

79

.pdf

Ivica Milevski, Blagoja Markoski, Olgica Dimitrovska

PHYSICAL-GEOGRAPHIC ATRACTIVITIESS IN THE NORTH-EAST OF PART

OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA

96

 

 

Дејан Илиев

ПРОБЛЕМИ ВО ТУРИСТИЧКИОТ СЕКТОР ГЕНЕРИРАНИ ОД НЕРАМНОМЕРНАТА ВРЕМЕНСКА И ПРОСТОРНА ДИСТРИБУЦИЈА НА ТУРИСТИЧКИТЕ ДВИЖЕЊА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

99

.pdf

Dejan Iliev

PROBLEMS IN THE TOURISM SECTOR GENERATED BY UNEVEN TEMPORAL

AND SPATIAL DISTRIBUTION OF TOURIST ARRIVALS IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA

110

 
     
МАЛИ ТРУДОВИ -SHORT PAPERS    

  

Илија Петрушевски

ГЕОГРАФСКО ПОПАТНО ЗАПОЗНАВАЊЕ НА ПЛАНИНИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

111

.pdf
     

ПРЕГЛЕД НА ЛИТЕРАТУРА - BIBLIOGRAPHY

117

.pdf

 

 

 

ГЕОГРАФСКИ ВЕСТИ - GEOGRAPHY NEWS

119

.pdf
     
IN MEMORIAM 131  

  

Љупчо Неделков

131

.pdf

This web site is created and updated by dr. Ivica Milevski: ivica@pmf.ukim.mk