МАКЕДОНСКО ГЕОГРАФСКО ДРУШТВО  -  MACEDONIAN GEOGRAPHIC SOCIETY
ГЕОГРАФСКИ РАЗГЛЕДИ - GEOGRAPHICAL REVIEWS
Излегува од 1962 година
-  Published since 1962 

 ISSN 1409-908X  UDK91  Секое неовластено користење на електронските содржини без почитување на авторските права е казниво со закон!
 
ПОЧЕТНА - HOME
Инструкции
Instructions
Публикации - Issues
52 (2019) NEW
51 (2018)
50 (2017)
49 (2016)
48 (2015)
47 (2013)
46 (2012)
44-45 (2011)
43 (2009)
42 (2008)
1-41 (1962-2007)
 

 

Линкови - Links
Македонско географско друштво
Macedonian Geographical Society
ИГЕО-ПОРТАЛ
Институт за географија
Institute of Geography
 
 
 Број / година: 49 / 2016  Book / Year
 
импресиум - Cover page - први страници
  печатената верзија на списанието бР.49 ќе излезе ВО АПРИЛ 2017 година
 
printed version of the journal n.49 will be published in april 2017
  Подготовка на електронската верзија: д-р ивица милевски

 СОДРЖИНА TABLE OF CONTENTS

 

Anita TODOROVA, Dragan KOLČAKOVSKI, Olgica DIMITROVSKA, Ivica MILEVSKI

PROTECTION AND PRESENTATION OF THE “PILLOW LAVA” SITE NEAR THE VILLAGE OF MIRAVCI

5

.PDF

Анита ТОДОРОВА, Драган КОЛЧАКОВСКИ, Олгица ДИМИТРОВСКА, Ивица МИЛЕВСКИ

ЗАШТИТА И ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ЛОКАЛИТЕТОТ “PILLOW LAVA” КАЈ НАСЕЛБАТА МИРАВЦИ

11

 

Biljana APOSTOLOVSKA TOSHEVSKA, Svemir GORIN

DYNAMICS IN THE SCOPE AND AGE OF FEMALE REPRODUCTIVE POPULATION IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA

13

.PDF

Билјана АПОСТОЛОВСКА ТОШЕВСКА, Свемир ГОРИН
ДИНАМИКА ВО ОБЕМОТ И СТАРОСТА НА ЖЕНСКОТО РЕПРОДУКТИВНО НАСЕЛЕНИЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

25

 

Marija LJAKOSKA
THE ETHNIC STRUCTURE OF THE POPULATION IN THE MUNICIPALITY OF KICHEVO AND ITS TERRITORIAL DISTRIBUTION

27

.PDF

Марија ЉАКОСКА
ЕТНИЧКАТА СТРУКТУРА НА НАСЕЛЕНИЕТО ВО ОПШТИНА КИЧЕВО И НЕГОВА ТЕРИТОРИЈАЛНА РАЗМЕСТЕНОСТ

38

 

Zećir RAMČILOVIĆ
THE ANTHROPOLOGIC POTENTIAL AS A FACTOR FOR THE DEVELOPMENT OF TOURISM IN THE SHARA – POLOG REGION

39

.PDF

Зеќир РАМЧИЛОВИЌ
АНТРОПОГЕНИ ПОТЕНЦИЈАЛИ КАКО ФАКТОР ЗА РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ ВО ШАРСКО - ПОЛОШКИОТ РЕГИОН

56

 

Mario SHAREVSKI
THE EASTERN PART OF THE SKOPJE VALLEY AROUND THE VILLAGE OF MILADINOVCI AS A GEO-STRATEGIC CENTER OF GRAVITY OF MACEDONIA

57

.PDF

Марио ШАРЕВСКИ
ИСТОЧНИОТ КРАЈ НА СКОПСКАТА КОТЛИНА ОКОЛУ СЕЛОTO МИЛАДИНОВЦИ КАКО ГЕОСТРАТЕШКИ ЦЕНТАР НА ГРАВИТАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА

68

 

Hristina DIMESKA, Darko PANOV
ANALYSIS OF BASIC PRINCIPLES OF SCHOOL EXCURSIONS AND THE CONDITIONS OF THE RECEPTIVE VENUES IN REPUBLIC OF MACEDONIA

69

.PDF

Христина ДИМЕСКА, Дарко ПАНОВ
АНАЛИЗА НА ОСНОВНИТЕ НАЧЕЛА НА УЧИЛИШНИТЕ ЕКСКУРЗИИ И СОСТОЈБАТА СО РЕЦЕПТИВНИТЕ ОБЈЕКТИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

75

 

Nikola V. DIMITROV
ON THE OCCASION 120 YEARS SINCE PUBLICATION OF THE BOOK “MATERIALS ON THE STUDY OF MACEDONIA” BY GJORCE PETROV

77

.PDF
Никола В. ДИМИТРОВ
ПОВОД 120 ГОДИНИ ОД ИЗДАВАЊЕТО НА КНИГАТА „МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПРОУЧУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА“ ОД ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

80

 

Душан СИНАДИНОВСКИ
ТОПОНИМОТ САВИН КАМЕН ВО АТАРОТ НА С. ВРАТНИЦА

85

.PDF
     

 

 

 

This web site is created and updated by dr. Ivica Milevski: ivica@pmf.ukim.mk