МАКЕДОНСКО ГЕОГРАФСКО ДРУШТВО  -  MACEDONIAN GEOGRAPHIC SOCIETY
ГЕОГРАФСКИ РАЗГЛЕДИ - GEOGRAPHICAL REVIEWS
Излегува од 1962 година
-  Published since 1962 

 ISSN 1409-908X  UDK91  Секое неовластено користење на електронските содржини без почитување на авторските права е казниво со закон!
 
ПОЧЕТНА - HOME
Инструкции
Instructions
Публикации - Issues
52 (2019) NEW
51 (2018)
50 (2017)
49 (2016)
48 (2015)
47 (2013)
46 (2012)
44-45 (2011)
43 (2009)
42 (2008)
1-41 (1962-2007)
 

 

Линкови - Links
Македонско географско друштво
Macedonian Geographical Society
ИГЕО-ПОРТАЛ
Институт за географија
Institute of Geography
 
 
 Број / година: 52 / 2019  Book / Year
 
импресиум - Cover page - први страници
  печатената верзија на списанието бР.52 ќе излезе ВО ДЕКЕМВРИ 2020 година / printed version of the journal n.52 will be published in DECEMBER 2020

 
CONTENTS:

Свемир ГОРИН

ПРОФ. Д-Р БЛАГОЈА МАРКОСКИ (ПО ПОВОД ШЕЕСЕТ ГОДИНИ ОД ЖИВОТОТ)

5

Svemir GORIN

PROF. DR.SC. BLAGOJA MARKOSKI (ON THE OCCASION OF SIXTY YEARS OF LIFE)

 

 

Blagoja MARKOSKI

MACEDONIAN GEOGRAPHICAL THINKING AFTER MORE THAN 70 YEARS MACEDONIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY

33

Благоја МАРКОСКИ

МАКЕДОНСКАТА ГЕОГРАФСКА МИСЛА ПО ПОВОД 70 ГОДИНИ МАКЕДОНСКО ГЕОГРАФСКО ДРУШТВО

 

 

Mario SHAREVSKI

GENERAL GEOGRAFICAL OVERVIEW OF THE KORAB MOUNTAIN AND ITS (UN)EXPLORED PEAKS, LAKES AND LANDSCAPES

91

Марио ШАРЕВСКИ

ОПШТ ГЕОГРАФСКИ ПРЕГЛЕД НА ПЛАНИНАТА КОРАБ И НЕЈЗИНИТЕ (НЕ)ИСТРАЖЕНИ ВРВОВИ, ЕЗЕРА И ПРЕДЕЛИ

 

 

 

Senada NEZIROVIĆ, Lejla ŽUNIĆ, Kristina KOSTIĆ, Nusret DREŠKOVIĆ, Belma AVDIĆ, Muniba ORIĆ

VALORISATION OF THE BIAMBARE CAVES - »PL BIAMBARE«

107

 

 

Serena ACCIAI

OHRID'S  ANCIENT URBAN ARCHITECTURE BY BORIS ČIPAN AND DUŠAN GRABRIJAN

119

 

Marija LJAKOSKA

CHANGES IN THE AGE OF DIVORCED COUPLES – THE CASE OF NORTH MACEDONIA

 

   127

Марија ЉАКОСКА

ПРОМЕНИ ВО ВОЗРАСТА НА СОПРУЖНИЦИТЕ КОИ СЕ РАЗВЕДУВААТ НА ПРИМЕРОТ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

 

 

 

Rossen KOROUTCHEV

CONTEMPORARY MIGRATION PHENOMENA: CASE STUDIES

139

 

 

Dejan ILIEV

REGIONAL DISPARITIES OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT IN NORTH MACEDONIA

147

Дејан ИЛИЕВ

РЕГИОНАЛНИ ДИСПАРИТЕТИ ВО СОЦИО-ЕКОНОМСКИОТ РАЗВОЈ ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

 

 

 

Mirek DYMITROW, Rene BRAUER, Slobodan ARSOVSKI, Jadwiga BIEGAŃSKA

ATAVISM, LAYERING AND SUBVERSION: UNDERSTANDING GREAT SOCIAL CHALLENGES OF TODAY THROUGH THE LENS OF CULTURAL CONTINGENTS

157

Мирек ДИМИТРОВ, Рене БРАУЕР, Слободан АРСОВСКИ, Јадвига БJЕГАНСКА

АТАВИЗАМ, СЛОЕВИТОСТ И СУБВЕРЗИЈА: СФАЌАЊЕ НА ГОЛЕМИТЕ СОЦИЈАЛНИ ПРЕДИЗВИЦИ НА ДЕНЕШНИЦАТА НИЗ ПРИЗМАТА НА КУЛТУРНИТЕ КОНТИНГЕНТИ

 

 

 

Hristina DIMESKA TRAJKOVA

COMPETITIVENESS OF NORTH MACEDONIA AS A CULTURAL TOURISM DESTINATION: THE ANALYSIS OF SELECTED COMPETITIVENESS  INDICATORS

171

Христина ДИМЕСКА ТРАЈКОВА

КОНКУРЕНТНОСТА НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА КАКО ДЕСТИНАЦИЈА ЗА КУЛТУРЕН ТУРИЗАМ: АНАЛИЗА НА ИЗБРАНИ   ИНДИКТОРИ НА КОНКУРЕНТНОСТ

 

 

 

 


This web site is created and updated by dr. Ivica Milevski: ivica@pmf.ukim.mk