МАКЕДОНСКО ГЕОГРАФСКО ДРУШТВО  -  MACEDONIAN GEOGRAPHIC SOCIETY
ГЕОГРАФСКИ РАЗГЛЕДИ - GEOGRAPHICAL REVIEWS
Излегува од 1962 година
-  Published since 1962 

 ISSN 1409-908X  UDK91  Секое неовластено користење на електронските содржини без почитување на авторските права е казниво со закон!
 
ПОЧЕТНА - HOME
Инструкции
Instructions
Публикации - Issues
52 (2019) NEW
51 (2018)
50 (2017)
49 (2016)
48 (2015)
47 (2013)
46 (2012)
44-45 (2011)
43 (2009)
42 (2008)
1-41 (1962-2007)
 

 

Линкови - Links
Македонско географско друштво
Macedonian Geographical Society
ИГЕО-ПОРТАЛ
Институт за географија
Institute of Geography
 
 
 Број / година: 51 / 2018  Book / Year
 
импресиум - Cover page - први страници
  печатената верзија на списанието бР.51 ќе излезе ВО ДЕКЕМВРИ 2020 година
 
printed version of the journal n.51 will be published in DECEMBER 2020
  Подготовка на електронската верзија: д-р ивица милевски

 СОДРЖИНА CONTENTS

 

Анита ТОДОРОВА

ПРОФ. Д-Р ДРАГАН КОЛЧАКОВСКИ (ПО ПОВОД ШЕЕСЕТ ГОДИНИ ОД ЖИВОТОТ)

5

.PDF

 Anita TODOROVA

PROF. DR.SC. DRAGAN KOLCHAKOVSKI (ON THE OCCASION OF SIXTY YEARS OF LIFE)

7

 

Dragan KOLCHAKOVSKI

60 YEARS OF THE SPELEOLOGICAL SOCIETY OF MACEDONIA 1958-2018

15

.PDF

Драган КОЛЧАКОВСКИ

60 ГОДИНИ ОД ФОРМИРАЊЕТО НА СПЕЛЕОЛОШКОТО ДРУШТВО НА МАКЕДОНИЈА 1958 – 2018

 

19

 

Ivica MILEVSKI, Pece RISTEVSKI

GIS AND RS BASED ESTIMATION OF SNOW COVER DURATION AND SNOW HEIGHT  IN NORTH MACEDONIA

23

.PDF

Ивица МИЛЕВСКИ, Пеце РИСТЕВСКИ

ПРОЦЕНКА НА ТРАЕЊЕ И ПРОСЕЧНА ВИСОЧИНА НА СНЕЖНАТА ПОКРИВКА ВО МАКЕДОНИЈА СО ПОМОШ НА ГИС И ДАЛЕЧИНСКА ДЕТЕКЦИЈА

31

 

Mirjanka MADJEVIKJ, Marija LJAKOSKA

POPULATION DATA SOURCES ON THE WEB AND THEIR IMPORTANCE

33

.PDF

Мирјанка МАЏЕВИЌ, Марија ЉАКОСКА

WEB ИЗВОРИ НА ПОДАТОЦИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И НИВНО ЗНАЧЕЊЕ

45

 

Dobrila LUKIĆ

TOURISM POTENTIALS OF GOLUBAC MUNICIPALITY

47

.PDF

 

   Bojana JANDŽIKOVIĆ

   POPULATION AND ECONOMY OF THE ORINOCO BASIN

59 .PDF
   

   Ilija PETRUSHEVSKI

   UNKNOWN VILLAGE OF BROD IN DOLNI POLOG

65

.PDF

Илија Петрушевски
Непознатото село Брод во Долни Полог

 

68

   
 

This web site is created and updated by dr. Ivica Milevski: ivica@pmf.ukim.mk