Известувања од проф. д-р Ивица Милевски

16.08.2020

 

Термини за полагање во августовско-септемвриската сесија, 2020 година

 

Предмет

термин 1

термин 2

термин 3

Општа геологија со петрографија

26.08.2020 во 10 часот

7.09.2020 во 14 часот

14.09.2020 во 10 часот

Далечинска детекција

26.08.2020 во 11 часот

7.09.2020 во 13 часот

14.09.2020 во 12 часот

ТИС (туризам)

26.08.2020 во 12 часот

7.09.2020 во 11 часот

15.09.2020 во 10 часот

Геоинформатика

26.08.2020 во 13 часот

7.09.2020 во 11 часот

15.09.2020 во 12 часот

Педогеографија 26.08.2020 во 14 часот 7.09.2020 во 10 часот 16.09.2020 во 10 часот

Земјата и Вселената

26.08.2020 во 15 часот

7.09.2020 во 10 часот

16.09.2020 во 12 часот

Испитите ќе се изведуваат online во термин 1 и 2 и со физичко присуство (термин 3) со почитување на сите соодветни заштитни здравствени препораки.

 

 

14.06.2020

 

Испитите во јунскиот испитен рок ќе се одвиваат онлајн, со користење на платформата Skype или ZOOM. Пријавувањето на кандидатите за испитот треба да биде најдоцна до 20 часот претходниот ден. На почетокот на полагањето, ќе се договориме за распоредот по кој ќе се полага. Секој студент ќе има соодветно време за одговарање, со вклучена камера и поглед кон камерата, освен доколку станува збор за практичен дел, кој ќе се реализира со screen share. На почетокот на испитот, кандидатот треба да се легитимира со валиден индекс. Времето за одговарање ќе биде стриктно ограничено, а ќе се одговара веднаш по поставеното прашање. За евентуални подетални информации, ве молам обратете се на ivicaprof@yahoo.com. 

 

31.05.2020

 

Термини за полагање во јунско-јулската сесија, 2020 година

 

Предмет

термин 1

термин 2

термин 3

Општа геологија со петрографија

15.06.2020 во 11 часот

29.06.2020 во 10 часот

7.07.2020 во 10 часот

Далечинска детекција

15.06.2020 во 9 часот

29.06.2020 во 11 часот

7.07.2020 во 11 часот

ТИС (туризам)

16.06.2020 во 10.30 часот

30.06.2020 во 11 часот

7.07.2020 во 12 часот

Геоинформатика

16.06.2020 во 10 часот

30.06.2020 во 10 часот

8.07.2020 во 10 часот

Педогеографија 17.06.2020 во 11 часот 29.06.2020 во 12 часот 8.07.2020 во 11 часот

Земјата и Вселената

17.06.2020 во 10 часот

30.06.2020 во 12 часот

8.07.2020 во 12 часот

Испитите ќе се изведуваат писмено и усмено со почитување на сите соодветни заштитни здравствени препораки.

 

23.05.2020

 

Испитни прашања по предметот Далечинска детекција.

 

20.05.2020

 

Испитни прашањ�� по предметот ТИС на Институот за географија

 

25.02.2020


Распоред на часови за летниот семестар 2020 година.

 

ПРЕДМЕТ

ДЕН

ТЕРМИН

ПРОСТОРИЈА

Педогеографија

 ВТОРНИК

 10-12 ч

 Компј. Учил.

Далечинска детекција

 ЧЕТРВТОК

 10-12 ч

 Компј. Учил.

ТИС*

 СРЕДА

 10-12 ч

 Компј. Учил.

Консултации 1

 ВТОРНИК

 12-13 ч

Консултации 2

  СРЕДА

 12-13 ч

Доколку е неопходна консултација надвор од дадените термини, ве молам најавете се на e-mail: ivicaprof@yahoo.com

 

 

6.01.2020

 

Испитни прашања по предметот Урбани системи

 

1.01.2020

 

Термини за полагање во јануарско-февруарската сесија во 2020 година.

Предмет

термин 1

термин 2

 

Општа геологија со петрографија

21.01.2020 во 10 часот

4.02.2020 во 10 ч.

Далечинска детекција

21.01.2020 во 11.30 часот

4.02.2020 во 11.30 ч.

ТИС (туризам)

22.01.2020 во 11.30 часот

5.02.2020 во 10 ч.

Геоинформатика

22.01.2020 во 10 часот

5.02.2020 во 11.30 ч.

Педогеографија 23.01.2020 во 10 часот 6.02.2020 во 10 ч.  
Урбани системи 23.01.2020 во 11.30 часот 10.02.2020 во 10 ч.  

Земјата и Вс��лената

27.01.2020 во 10 часот

10.02.2020 во 11.30 ч.

Доколку студентот не може да полага во дадениот термин поради преклопување или други сериозни причини, може да се јави во друг термин (од погоре дадените) со претходно известување. 

 

1.01.2020

 

Вториот колоквиум по предметот Општа геологија со петрографија ќе се одржи на 15.01.2020 година со почеток во 10 часот.

Вториот колоквиум по предметот Земјата и Вселената ќе се одржи на 17.01.2020 година со почеток во 10 часот.

 

12.12.2019

 

Резултати од првиот колоквиум по предметот Општа геологија со петрографија од 5.12.2019.

 

8.12.2019

 

Резултати од првиот колоквиум по предметот Земјата и Вселената од 4.12.2019

 

3.12.2019

 

Дополнителната ноемвриска испитна сесија, ќе се одржи на 4.12.2019 година (среда) со почеток во 11.30 часот и на 5.12.2019 година (четврток) со почеток од 11 часот. 

 

3.12.2019

 

Првиот колоквиум по предметот Општа геологија со петрографија ќе се изведе на ден 05.12.2019 година (четврток) со почеток од 09:30 часот во просторија 95.

Првиот колоквиум по предметот Земјата и вселената ќе биде на ден 04.12.2019 година (среда) со почеток од 10:30 часот во просторија 65.

 

29.09.2019

 

Резултати од испитите одржани на 23.09.2019 година. Оние што положиле, за оценка да дојдат на 30.09 или на 1.10.2019 година во 10 часот.

 

11.08.2018

 

Термини за полагање во септемвриската сесија во 2019 година.

 

Предмет

термин 1

термин 2

 

Општа геологија со петрографија

12.09.2018 во 10 часот

17.09.2018 во 11 часот

Далечинска детекција

12.09.2018 во 11 часот

17.09.2018 во 10 часот

ТИС (туризам)

16.09.2018 во 11 часот

18.09.2018 во 11 часот

Геоинформатика

13.09.2018 во 10 часот

18.09.2018 во 10 часот

Педогеографија 13.09.2018 во 10 часот 23.09.2018 во 10 часот  

Земјата и Вселената

16.09.2018 во 11 часот

23.09.2018 во 11 часот

Доколку студентот не може да полага во дадениот термин поради преклопување или други сериозни причини, може да се јави во друг термин (од погоре дадените) со претходно известување. 

 

24.06.2019

 

Резултати од испитите по ТИС, Геологија и Вселена, одржани на 18.06.2019. Студентите со 40 поени треба да се јават на дополнителни консултации.

 

1.06.2019

 

Термини за полагање во јунската сесија

 

Предмет

термин 1

термин 2

 

Општа геологија со петрографија

13.06.2019 во 11 часот

20.06.2019 во 10 часот

Далечинска детекција

13.06.2019 во 9 часот

20.06.2019 во 11 часот

ТИС (туризам)

18.06.2019 во 11 часот

24.06.2019 во 11 часот

Геоинформатика

12.06.2019 во 9 часот

25.06.2019 во 10 часот

Педогеографија 13.06.2019 во 11 часот 20.06.2019 во 10 часот  

Земјата и Вселената

18.06.2019 во 10 часот

24.06.2019 во 10 часот

 

30.03.2019

 

Испитите од предметите кои се во моја надлежност, во априлската испитна сесија ќе се одржат на 15.04.2019 година, со почеток во 10 часот.

 

24.02.2019

 

Распоред на часови за летниот семестар 2018 година.

 

ПРЕДМЕТ

ДЕН

ТЕРМИН

ПРОСТОРИЈА

Далечинска детекција

 ВТОРНИК

 10-12 ч

 Компј. Учил.

Педогеографија

 СРЕДА

 10-12 ч

 Компј. Учил.

ТИС*

 ЧЕТВРТОК

 10-12 ч

 Компј. Учил.

Консултации 1

 СРЕДА

 12-13 ч

Консултации 2

 ЧЕТВРТОК

 11-13 ч

Доколку е неопходна консултација надвор од дадените термини, ве ��олам најавете се на e-mail: ivicaprof@yahoo.com

 

 

16.02.2019

 

Резултати од испитот ��о општа геологија и испитот по педогеографија од 14.02.2019

 

26.01.2019

 

Резултатот од испитот по Туристички информациски системи од 23.01.2019.

Напомена: студентите кои сакаат повисока оценка, како и оние со 40 поени, треба да направат проектна задача, т.е. да напишат добра туристичка статија соодветна за ИГЕО порталот.

 

31.12.2018

 

Термини за полагање на испити во јануарско-февруарската испитна сесија (2019).

Предмет

термин 1

термин 2

 термин 3

Општа геологија со петрографија

22.01.2018 во 10 часот

11.02.2018 во 10 часот

21.02.2019 во 11 часот

Далечинска детекција

22.01.2019 во 12 часот

11.02.2019 во 12 часот

21.02.2019 во 11 часот

ТИС (туризам)

23.01.2019 во 11 часот

12.02.2019 во 10 часот

21.02.2019 во 11 часот

Геоинформатика

23.01.2019 во 9 часот

12.02.2019 во 11 часот

25.02.2019 во 10 часот
Земјата и Вселената

24.01.2019 во 11 часот

13.02.2019 во 11 часот

25.02.2019 во 10 часот
Педогеографија 24.01.2019 во 10 часот 13.02.2019 во 9 часот 25.02.2019 во 10 часот

 

31.12.2018

 

Вториот колоквиум по предметот Земјата и Вселената ќе се одржи на 9.01.2019 година со почеток во 10 часот.

Вторио�� колоквиум по предметот општа геологија со петрографија ќе се одржи на 15.01.2019 година со почеток во 10 часот.

 

7.12.2018

 

Резултати од првиот колоквиум по предметот „Општа геологија со петрографија“, одржан на 5.12.2018.

 

Резултати од првиот колоквиум по предметот „Земја��а и Вселената“ одржан на 3.12.2018.

 

*Положени се студентите со над 20 поени, а оние со прашалник (или точно 20 поени) треба да се јават дополнително.

 

22.11.2018

 

Датумот за сите испити кај проф. Ивица Милевски, од ноемвриската испитна сесија се 27.11.2018 (вторник) од 12 часот и 28.11.2018 (среда) од 11 часот.

 

22.11.2018

 

Првиот колоквиум по предметот Општа геологија со петрографија ќе се одржи на 5.12.2018 (среда) со почеток во 11 часот.

Првиот колоквиум по предметот Земјата и Вселената ќе се одржи на 3.12.2018 (понеделник) со почеток во 10 часот.

 

15.10.2018


Распоред на часови за зимскиот семестар 2018 година.

Предмет

насока

термин

просторија 

Геоинфо��матика

ГИС

вторник, 11-13 ч.

компјутерска училница

Општа геологија со петрографија

Наставна и ГИС

среда, 8.30-11 ч.

слушална 95

Земјата во вселената

Наставна

понеделник,
10-12 ч.

компјутерска училница

 

14.10.2018

 

Поради теренски истражувања, се одложуваат часовите по предметот Земјата и Вселената за понеделник, 15.10 и истите ќе се одржат во вторник или среда (во договор со студентите).

 

31.07.2018

 

Термини за полагање во септемвриската сесија во 2018 година.

 

Предмет

термин 1

термин 2

 

Општа геологија со п��тр��графија

11.09.2018 во 10 часот

18.09.2018 во 11 часот

Далечинска детекција

11.09.2018 во 11 часот

18.09.2018 во 10 часот

ТИС (туризам)

12.09.2018 во 11 часот

19.09.2018 во 11 часот

Геоинформатика

12.09.2018 во 10 часот

19.09.2018 во 10 ��асот

Педогеографија 13.09.2018 во 10 ��асот 24.09.2018 во 10 часот  

Земјата и Вселената

13.09.2018 во 11 часот

24.09.2018 во 11 часот

 

13.06.2018

Резултати по предметот Педогеографија од 11.06.2018
Доколку сака некој повисока оценка, треба да напише статија, односно за да се добие оценка, вкупниот број на поени мора да е над 50. Оние кои имаат под 40 поени, треба да преполагаат целосно во следната сесија.

2.06.2018

Резултати од испитот ТИС од 28.05.2018 година.
Доколку сака некој повисока оценка, треба да полага практично или да напише статија, односно за да се добие оценка, вкупниот број на поени мора да е над 50. Оние кои имаат под 40 поени, треба да преполагаат целосно во следната декада или во следната сесија.

24.05.2018


За подготовка на испитот по предметот ТИС треба да се користат следните материјали:

Учебник:

www.researchgate.net/publication/288839536_TURISTICKI_INFORMACISKI_SISTEMI_Touristic_Information_Systems

Статии на ИГЕО порталот:
www.igeografija.mk/Portal/?p=5789
www.igeografija.mk/Portal/?p=7518
www.igeografija.mk/Portal/?p=7384
www.igeografija.mk/Portal/?p=5869
www.igeografija.mk/Portal/?p=4106

 

Испитот ќе биде првин писмен, па потоа практичен (пребарување на дестинации, резервации на сместување и лет, навигација и др).

 

11.05.2018

 

Термини за полагање во мајско-јунската сесија во 2018 година.

 

Предмет

термин 1

термин 2

 

Општа геологија со петрографија

30.05.2017 во 11 часот

13.06.2017 во 11 часот

Далечинска детекција

31.05.2017 во 9 часот

13.06.2017 во 9 часот

ТИС (туризам)

29.05.2017 во 11 часот

13.06.2017 во 11 часот

Геоинформатика

31.05.2017 во 9 часот

12.06.2017 во 9 часот

Педогеографија 29.05.2017 во 9 часот 11.06.2017 во 10 часот  

Земјата и Вселената

31.05.2017 во 11 часот

12.06.2017 во 11 часот

 

12.04.2018

 

Упатство за семинарската работа по п��догеографија.

 

23.03.2018

 

Поради отсуство од работа (учество на конференција), испитите од мартовскиот испитен ден-сесија, кај д-р Ивица Милевски ќе се одржат во понеделник, 2.04.2018 година, со почеток од 9.30-11 и од 12.30-14 часот.

 

11.02.2018

 

Распоред на часови за летниот семестар 2018 година.

 

ПРЕДМЕТ

ДЕН

ТЕРМИН

ПРОСТОРИЈА

Педогеографија

 СРЕДА

 9-11 ч

 Компј. Учил.

ТИС*

 ПОНЕДЕЛНИК

 10-12 ч

 Компј. Учил.

Далечинска детекција

 ВТОРНИК

 9-12 ч

 Компј. Учил.

Консултации 1

 ПОНЕДЕЛНИК

 12-13 ч

Консултации 2

 ��РЕДА

 11-13 ч

До��олку е неопходна консултација надвор од дадените термини, ве молам на��авете се на e-mail: ivicaprof@yahoo.com

 

2.02.2018

 

Резултати од испитите Општа геологија, Земјата и Вселена��а и ТИС од 29-31.01.2018
(пол��жените кои сакаат повисока оценка, како и оние помеѓу 35 и 40 поени, треба да се јават дополнително или да изработат кратка статија во договорот со наставникот; може да ми се обратат на e-mail).

 

13.01.2018

 

Резултати од вториот колоквиум по Геологија и по Земјата и Вселената.

 

27.12.2017

 

Термини за испити во јануарската сесија 2018 година.

 

Предмет

термин 1

термин 2

 

Општа геологија со петрографија

16.01.2018 во 10 часот

29.01.2018 во 10 часот

Далечинска детекција

16.01.2018 во 12 часот

29.01.2018 во 12 часот

ТИС (туризам)

17.01.2018 во 11 часот

31.01.2018 во 10 часот

Геоинформатика

17.01.2018 во 9 часот

31.01.2018 во 11 часот

Земјата и Вселената

17.01.2018 во 11 часот

30.01.2018 во 11 часот

 
Педогеографија 16.01.2018 во 10 часот 30.01.2018 во 9 часот

 

 

27.12.2017

 

Вториот колоквиум по предметот Земјата и Вселената ќе се одржи на 9.01.2017 со почеток во 10 часот.

Вториот колоквиум по предметот Општа геологија со петрографија ќе се одржи на 12.01.2017 година со почеток во 10 часот.

 

25.11.2017

 

Резултати од првиот колоквиум по предметот Земјата и Вселената, од 22.11.2017 година.

Вториот колоквиум може да го полагаат студентите кои освоиле најмалку 21 поени.
Условно може да полагаат и оние кои ос��оиле 18-20 поени, доколку одговорат позитивно усмено (27.11.2017, понеделник од 12 часот).

 

21.11.2017

 

Резултати од првиот колоквиум по предметот Опш��а геологија со петрографија, од 16.11.2017 година.

Вториот колоквиум може ����а го полагаат студентите кои освоиле најмалку 20 поени.
Условно може да полагаат и оние кои освоиле 17-18 поени, доколку одговорат позитивно усмено (27.11.2017, понеделник од 12 часот).

 

4.11.2017

 

Испитите по сите предмети кај проф. д-р Ивица Милевски, за ноемвриската сесија ќе се одржат во петок на 10.11 и во понеделник на 13.11.2017 година, со поче��ок во 12 часот.

 

29.10.2017

 

Првиот колоквиум по предметот Општа геологија со петрографија ќе се одржи на 16.11.2017 година (четврток) со почеток во 10 часот.

Првиот колоквиум по предметот Земјата и вселената ќе се одржи во среда, 22.11.2017 година, со почеток во 10 часот.

 

12.09.2017

 

Распоред на часови за предавања и термини за консултации во зимскиот семестар, 2017/18 година, кај проф. д-р Ивица Милевски

 

Предмет

насока

термин

просторија 

Геоинформатика

ГИС

понеделник, 10-12 ч.

компјутерска училница

Општа геологија со петрографија

Наставна и ГИС

четврток, 9-12 ч.

слушална 95

Земјата во вселената

Наставна

петок, 10-12 ч.

компјутерска училница

КОНСУЛТАЦИИ: Понеделник во 12-13 часот, четврток во 12-14 часот.

 

18.09.2017

 

Резултати од испитите по ТИС и општа геологија со петрографија, од 13.09.2017 година.

 

26.07.2017

 

Термини за полаг��ње во августовско-септемвриската сесија, 2017 година.

 

Предмет

термин 1

термин 2

 

Општа геологија со петрографија

30.08.2017 во 11 часот

13.09.2017 во 11 часот

���алечинска детекција

31.08.2017 во 9 часот

13.09.2017 во 9 часот

ТИС (туризам)

29.08.2017 во 11 часот

13.09.2017 во 10 часот

Геоинформатика

31.08.2017 во 9 часот

12.09.2017 во 9 часот

Педогеографија 29.08.2017 во 9 часот 14.09.2017 во 10 часот  

Земјата и Вселената

30.08.2017 во 9 часот

12.09.2017 во 11 часот

 

14.06.2017

 

Резултати од испитите одржани на 12 и 13.06.2017 година.

 

1.06.2017

 

Резултати од испитот по предметот ТИС од 29.05.2017 година.

 

11.05.2017

 

Термини за полагање во мајско-јунската сесија, 2017 година.

 

Предмет

термин 1

термин 2

 

Општа геологија со петрографија

30.05.2017 во 11 часот

13.06.2017 во 11 часо��

Далечинска детекција

31.05.2017 во 9 часот

13.06.2017 во 9 часот

ТИС (туризам)

29.05.2017 во 11 часот

13.06.2017 во 11 часот

Геоинформатика

31.05.2017 во 9 часот

12.06.2017 во 9 часот

Педогеографија 29.05.2017 во 9 часот 12.06.2017 во 9 часот

Земјата и Вселената

30.05.2017 во 9 часот

12.06.2017 во 11 часот


*Доколку е неопходно, со претходна најава на мојот e-mail, студентот може да се јави за полагање по некој предмет во било кој од дадените термини.

 

 

4.04.2017


Испитите во априлската сесија за предметите кај д-р Ивица Милевски ќе се одржат на 24 април со почеток во 10 часот.

 

3.02.2017

Распоред на часови за летниот семестар 2016/2017 година.

 

ПРЕДМЕТ

ДЕН

ТЕРМИН

ПРОСТОРИЈА

Педогеографија

СРЕДА

9-11 ч

Компј. Учил.

ТИС*

ЧЕТВРТОК

10-13 ч

Компј. Учил.

Далечинска детекција

ВТОРНИК

10-14 ч

Компј. Учил.

Консултации 1

СРЕДА

11-13 ч

Консултации 2

ЧЕТВРТОК

13-14 ч

 

3.02.2017

Резултати од испитите Земјата и Вселената од 1.02.2017 и ТИС од 26.01.2017

 

29.01.2017

Резултати од испитот по предметот Општа геологија со петрографија, од 25.01.2017. Кандидатите со 40 поени да се јават на дополнителни консултации.

 

15.01.2017

Резултати од вториот колоквиум по Општа геологија со петрографија.

 

31.12.2016

 

Термини за испити во јануарската сесија 2017 година.

 

Предмет

термин 1

термин 2

 

Општа геологија со петрографија

18.01.2017 во 10 часот

25.01.2017 во 10 часот

Далечинска детекција

18.01.2017 во 12 часот

25.01.2017 во 12 часот

ТИС (туризам)

18.01.2017 во 11 часот

26.01.2017 во 10 часот

Геоинформатика

18.01.2017 во 9 час��т

26.01.2017 во 11 часот

Земјата и Вселената

16.01.2017 во 11 часот

30.01.2017 во 11 часот

 

30.12.2016

Вториот ��олоквиум по предметот Земјата и Вселената ќе се одржи на 9.01.2017 година (понеделник) со почеток од 10 часот.

Втори��т колоквиум по предметот Општа геологија со петрографија, ќе се одржи на 12.01.2017 година (��етврток) со почеток во 11 часот.

 

9.12.2016

Резултати од првиот колоквиум по предметот Земјата и Вселената од 5.12.2016.

 

28.11.2016

Терминот за првиот колоквиум по предметот Земјата и вселената се поместува за 5.12.2016 (понедел��ик) од 10 часот.

Терминот за испит�� од 30.11. (среда) ��е презакажува за 1.12.2016 година (четврток) од 12 часот и 2.12.2016 (петок) од 9.30 часот.

 

27.11.2016

 

Резултати од првиот колоквиум по Општа геологија со петрографија. Студентите со 18 поени треба да се јават за дополагање (во четврток од 11 часот), во спротивно ќе се сметаат за неположени.

 

13.11.2016

 

Првиот колоквиум по предметот Општа геологија со петрографија за студентите од насоките наставна и ГИС ќе се одржи на 24.11.2016 година (четврток) во терми��от за предавања.

Првиот колоквиум по предметот Земјата и Вселената ќе се одржи на 28.11.2016 година (понеделник) во т����рминот за предавања.

 

13.11.2016

 

Испитите во ноемвриската сесија кај проф. Ивица Милевски, ќе се одржат на 30.11.2016 го��ина (среда) со почеток во 10 часот.

 

15.10.2016

 

Распоред на часови за предавања и термини за консултации во зимскиот семестар, 2016/17 година, кај проф. д-р Ивица Милевски

 

Предмет

насока

термин

просторија 

Геоинформатика

ГИС

понеделник, 12-15 ч.

компјутерска училница

Општа геологија со петрографија

Наставна и ГИС

четврток, 9-12 ч.

слушална 95

Земјата во вселената

Наставна

петок, 10-12 ч.

компјутерска училница

КОНСУЛТАЦИИ: Среда во 10-12 часот и четврток во 12-14 часот.

 

10.09.2016

 

Резултати од испитот по предметот ТИС-туристички информациски системи, од 7.09.2016.

 

14.08.2016

 

Термини за п��лагање во августовско-септемвриската сесија во 2016 година.

 

Предмет

термин 1

термин 2

 

Општа геологија со петрографија

30.08.2016 во 11 часот

6.09.2016 во 11 часот

Далечинска детекција

31.08.2016 во 9 часот

7.09.2016 ��о 9 часот

ТИС (туризам)

31.08.2016 во 11 часот

7.09.2016 во 11 часот

Геоинформатика

24.08.2016 во 9 часот

8.09.2016 во 11 часот

Земјата и Вселената

30.08.2016 во 9 часот

6.09.2016 во 9 часот

Доколку студентот е спречен да дојде во предвидениот рок, по претходен договор може да се јави во било кој од останатите поставени испитни рокови.

 

21.06.2016

 

Резултати од испитот на 16.06.2016

 

2.06.2016

 

Испитите предвидени за ден 17.06.2016 година, се поместуваат за 22.06.2016 година.

 

19.05.2016

Вториот колоквиум по предметот Општа геологија со петрографија ќе се одржи на 27.05.2016 година со почеток во 10 часот.
Прашањата ќе бидат од историска геологија (главни геолошки периоди и ери и нивните карактеристики), како и од петрографија (главните типови на карпи: метаморфни, магматски и седиментни и нивните карактеристики).

19.05.2016

Термини за полагање на испити во јунската сесија / 2016 година.

Предмет

термин 1

термин 2

 

Општа геологија со петрографија

30.05.2016 во 11 часот

16.06.2016 во 11 часот

Далечинска детекција

31.05.2016 во 9 часот

17.06.2016 во 9 часот

ТИС (туризам)

31.05.2016 во 11 часот

17.06.2016 во 11 часот

Геоинформатика

31.05.2016 во 9 часот

15.06.2016 во 11 часот

Земјата и Вселената

30.05.2016 во 9 часот

16.06.2016 во 9 часот

*Доколку некој е навистина спречен да дојде во наведениот термин, мо��е да избере друг од дадените термини, со претходен договор и известување.

27.04.2016

Материјал (е-скрипта) по предметот Туристички информациски системи.

 21.04.2016

Резултати од првиот колоквиум по предметот Општа геологија со петрографија

2.03.2016

Групи за настава и вежби по предметот ТИС за летен семестар 2016 година

14.02.2016

Распоред на часови за летниот семестар 2016 година кај д-р Ивица Милевски

ПРЕДМЕТ

ДЕН

ТЕРМИН

ПРОСТОРИЈА

Општа геологија со петр.

ПЕТОК

11-15 ч

Компј. Учил.

ТИС*

ЧЕТВРТОК

10-13 ч

Компј. Учил.

Далечинска детекција

ВТОРНИК

10-14 ч

Компј. Учил.

Консултации 1

ПО��ЕДЕЛНИК

10-12 ч

Консултации 2

ПЕТОК

10-11 ч

*Предавањата по предметот ТИС ќе се изведуваат во две групи, практично, со користење на компјутер (од 10-11.30 и од 12-13.30).

2.02.2016

Во четврток на 4.04.2016 година (10-12 часот), на дополнителна проверка и запишување на оценки по предметот Земјата и вселената, да се ��ават следните студенти:

Оливер Василевски, Николче Савевски, Ненад Ристиќ, Иво Јовев, Бојан Аврамовски, Давор Конески и Стефан Радулов.

Истите делумно или целосно го положиле испитот по предметот на 28.01.2016 година.

31.01.2016

Практичниот дел од предметот ТИС треба да го полагаат сите студенти што полагаа писмено на 28.01.2016 година. Испитот ќе биде од 11 часот во компјутерска училница. По полагањето на практичниот дел, ќе се утврди дали студентот добил преодна оценка и ќе се изврши упис на истата.

6.01.2015

Вториот колоквиум по предметот Земјата и вселената ќе се полага на 15.01.2016 година (петок) со почеток во 10 часот.

2.01.2016

Термини за полагање во јануарско-февруарската испитна сесија, 2016 година. 

Предмет

термин 1

термин 2

 

Општа геологија со петрографија

21.01.2016 во 10 часот

29.01.2016 во 11 ��а��от

Педогеографија

21.01.2016 во 12 часот

29.01.2016 во 9 часот

Далечинска детекција

15.01.2016 во 10 часот

27.01.2016 во 11 часот

ТИС (туризам)

20.01.2016 во 12 часот

28.01.2016 во 11 часот

Геоинформатика

20.01.2016 во 9 часот

27.01.2016 во 9 часот

Земјата и вселената

20.01.2016 во 10 часот

28.01.2016 во 11 часот


Забелешки:
Доколку има кандидати за останати предмети, истите ќе полагаат во термините за Геоинформатика или Туристичка географија.
Доколку има потреба, кандидатите за полагање на некој испит може да полагаат во термин за друг испит, но само со претходен договор со наставникот.
ВАЖНО: Доколку има евентуални измени во термините поради неодложни и итни причини, благовремено ќе бидете известени.

2.01.2016

Вториот колоквиум по предметот Општа геологија со петрографија ќе се одржи на 12.01.2016 година со почеток во 10 часот.

28.11.2015

Резултати од првиот колоквиум по предметот Земјата и вселената од 25.11.2015

24.11.2015

Резултати од првиот колоквиум по предметот Општа геологија со петрографија, одржан на 19.11.2015 година

11.11.2015

Испитите од предметите кај проф. д-р Ивица Милевски, за ноемвриски��т испитен рок, ќе се одржат на 23.11. и 26.11.2015 годи��а со почеток од 10 часот (по избор).
За подетални информации, можете да контактирате на e-mail.


11.11.2015

Првиот колоквиум по предметот Земјата и вселената ќе се одржи на 18.11.2015 година во 10 часот.

Првиот колоквиум по предметот Општа геологија со петрографија ќе се одржи на 19.11.2015 година во 10 часот.


25.09.2015

Распоред на часови за предавањата во зимски��т семестар кај проф. Ивица Милевски.

Предмет

на��ока

термин

 

Геоинформатика

ГИС

понеделник, 10-12 ч.

Општа геологија со петрографија

ГИС

четврток, 10-13 ч.

Земјата во вселената

На��тавна

петок, 10-13 ч.6.08.2015


Термини за испити во август��вско-септември��киот испитен рок (201
5):

Предмет

термин 1

термин 2

 

Општа геологија со петрографија

24.08.2014 во 11 часот

2.09.2014 во 11 часот

Педогеографија

25.08.2014 во 9 часот

3.09.2014 во 9 часот

Далечинска детекција

25.08.2014 во 11 часот

4.09.2014 во 9 часот

ТИС (туризам)*

26.08.2014 во 9 часот

3.09.2014 во 11 часот

Геоинформатика

26.08.2014 во 11 часот

10.09.2014 во 9 часот

Земјата и вселената

27.08.2014 во 11 часот

10.09.2014 во 11 часот

Туристичка географија*

27.08.2014 во 10 часот

10.09.2014 во 11 часот

 

 

 

*Предметот ТИС по потреба м��же да се полага и во терминот за Туристичка географија (и обратно). 

20.06.2015

Вториот испитен термин за предметот Далечинска детекција е на 30.06.2015 година.

20.06.2015

Список на задолжителна литература п�� предметот Далечинска детекција

20.06.2015

Резултати од испитот и вториот колоквиум по Општа геоло��ија со петрографија и од предметот Педогеографија, од 15.06.2015

9.06.2015

Резултати од испитот по предметот Туристички информациски системи (8.06.2015) и од вториот колоквиум по Општа геологија со петрографија (4.06.2015)

22.05.2015

Вториот колоквиум по предметот Општа геологија со петрографија ќе се одржи на 28.05.2015 година (четврток) во 11 часот.

21.05.2015

Термини за полагање во јунската испитна сесија, 2015 година. 

Предмет

термин 1

термин 2

 

Општа геологија со петрографија

8.06.2015 во 11 часот

16.06.2015 во 11 часот

Педогеографија

9.06.2015 во 11 часот

16.06.2015 во 9 часот

Далечинска детекција

15.06.2015 во 9 часот

30.06.2015 во 9 часот

ТИС (��уризам)

8.06.2015 во 9 часот

18.06.2015 во 11 часот

Геоинформатика

28.05.2015 во 9 часот

17.06.2015 во 9 часот

Туристичка географија

28.05.2015 во 10 часот

17.06.2015 во 11 часот

Забелешки: Доколку има кандидати за останати предмети, истите ќе полагаат во термините за Геоинформатика или Туристичка ��еографија.
Доколку има потреба, кандидатите за полагање на некој испит може да по��агаат во термин за друг испит, но само со претходен договор со наставникот.

ВАЖНО:
Доколку има евентуални измени во термините поради неодложни и итни причини, бл��говремено ќе бидете известени.

 

28.04.2015

��рвиот колоквиум по Општа геологија со петрографија за насоката ГИС (од 20.04.2015) го положиле:

Сашка Искова (38); Елена Деспотоска (33); Крис��ијан Вељаноски (31); Душко Шуплиноски (30); Дарко Стаменовски (29); Илија Олумчев (21) и Михајло Јосифов (21?).

Истите можат да го полагаат вториот колоквиум и да бидат ослободени од испитот.

30.03.2015

Материјалите за предметот Далечинска детекција, ��ожат да се симнат на следните линкови:

21.02.2015

Групи за предавања и вежби по предметот Туристички информациски системи (ТИС)

 

ГРУПА 1

 

ГРУПА 2

1

Анастасовска Фани

25

Ликовска Кристина

2

Андоновски Давор

26

Манев Стефан

3

Арсов Стефан

27

Милиќевиќ Мартин

4

Атанасовски Стефан

28

Митев Драган

5

Бандева Софија

29

Мицева Клаудија

6

Бачваровски Игор

30

Настевски Зоран

7

Богатиновски Виктор

31

Настовски Иван

8

Божин��вск�� Симона

32

Неделковски Ст��фан

9

Ѓо��ѓиевски Бојан

33

Ни��оловска Ана

10

Ѓурчевски Александа��

34

Павличек Марјана

11

Димит��иевска Магдалена

35

Петрова Љубица

12

Димитриевска Стефани

36

Ристевска Даниела

13

Довичински Павел

37

Самарџиоска Илина

14

Драгоманова Александра

38

Сапунџиоски Илија

15

Дунгевски Дание��

39

Симоновски Никола

16

Зла��ановска Кристина

40

Спасов Жарко

17

Ив��овска Николија

41

Станковиќ Ема

18

Илиевска Моника

42

Тасески Христијан

19

Јовановска Ана

43

Тодоровска Ана

20

Калчева Марија

44

Тодоровски Дарко

21

Кареска Анита

45

Трајковска Марија

22

Киров Кирил

46

Тутунџиоски Димитар

23

Ковачевиќ Сара

47

Халева Радмила

24

Крамарска Маја

48

Хот Дино

15.02.2015

Распоред на часови за летниот семестар 2015 година кај д-р Ивица Милевски

ПРЕДМЕТ

ДЕН

ТЕРМИН

ПРОСТОРИЈА

Општа геоло��ија

ПОНЕДЕЛНИК

12-16 ч

Компј. Учил.

Педогеографија

ЧЕТВРТОК

10-12 ч

Компј. Учил.

Далечинска детекција

ВТОРНИК

10-14 ч

Компј. Учил.

ТИС*

ПОНЕДЕЛНИК

10-12 ч

Компј. Учил.


*Предавањата по предметот ТИС ќе се изведуваат во две групи, практично, со користење на компјутер.

16.01.2015

Поради празникот, испитот по предметот Туристичка географија, наместо на 19.01 ќе се полага на 30.01 во 9 часот. За овој предмет, препорачлив е учебникот Туристич��а географија од д-р Никола Панов и д-р Снежана Штетиќ со сите поглавја. Статистичките податоци треба да се знаат само ори��нтационо, бидејќи се застарени (од 2002-2005 година).

23.12.2014

Термини за испити во јануарско-февруарската испитна сесија (2015):

Предмет

термин 1

термин 2

 

Општа геологија со петрографија

13.01.2014 во 11 часот

27.01.2014 во 11 часот

Педогеографија

13.01.2014 во 11 часот

27.01.2014 во 9 часот

Далечинска детекција

14.01.2014 во 10 часот

28.01.2014 во 9 часот

Ерозија на земјиштето (ГИС)

14.01.2014 во 9 часот

28.01.2014 во 9 часо��

ТИС (туризам)

14.01.2014 во 9 часот

28.01.2014 во 11 часот

Геоинформ��тика

15.01.2014 во 9 часот

29.01.2014 во 9 часот

Земјата и вселената

15.01.2014 во 11 часот

29.01.2014 во 11 часот

З����мјата како небесно тело

15.01.2014 во 11 часот

02.02.2014 во 11 часот

Туристичка географија

19.01.2014 во 10 часот

02.02.2014 во 9 часот8.09.2014

Резултати од испитите по Педогеографија и ТИС од 3 и 4.09.2014

14.08.2014

Термини за испити во августовско-септемврискиот испитен рок (2014):

Предмет

термин 1

термин 2

 

Општа геологија со петрографија

27.08.2014 во 11 часот

3.09.2014 во 11 часот

Педогеографија

26.08.2014 во 11 часот

3.09.2014 во 9 часот

Далечинска детекција

25.08.2014 во 10 часот

4.09.2014 во 9 часот

ТИС (туризам)

26.08.2014 во 9 часот

4.09.2014 во 11 часот

Геоинформатика

27.08.2014 во 9 часот

10.09.2014 во 9 часот

Земјата и вселената

25.08.2014 во 11 часот

10.09.2014 во 11 часот

Земјата како небесно тело

25.08.2014 во 11 часот

9.09.2014 во 11 часот

ГНСС

?

?


22.06.2014

Сите студенти кои полагаат Далечинс��а детекција, треба ��а го положат практичниот дел, кој се состои во издвојување ��амо на шумски или водни површини од сателитски снимки, во софтверскиот пакет SAGA GIS.

22.06.2014

Резултати од писмените испи��и по предметите ТИС, Педогеографија, Општа геологија со петрографија и Далечинска детекција.

10.06.2014

Резултати од испитите по педогеографија и општа геологија со петрографија, одржани на 3.06.2014 година.

4.06.2014

На ден 10.06.2014 (вторник) и 13.06.2014 (петок) во 10 часот можат да полагаат оние кои не го искористиле тоа право во мајско-јунската сесија. Во овие 2 термини може да се земат и оценки по положените предмети. 

4.06.2014

Резултати од испитот по Туристички информациски системи. Положени се студентите со над 40 поени.

18.05.2014

Материјали за предметот Далечинска детекција.

17.05.2014

Резултат од вториот кол��квиум по пред��етот Општа геологија со петрографија.

1.05.2014


Термини за испити во мајско-јунската испитна сесија (2014):

Предмет

термин 1

термин 2

 

Општа геологија со петрографија

27.05.2014 во 11 часот

3.06.2014 во 11 часот

Педогеографија

28.05.2014 во 11 часот

3.06.2014 во 9 часот

Далечинска детекција

29.05.2014 во 10 часот

4.06.2014 во 9 часот

ТИС (туризам)

28.05.2014 во 9 часот

4.06.2014 во 11 часот

Геоинформатика

27.05.2014 во 9 часот

5.06.2014 во 9 часот

Земјата и вселената

29.05.2014 во 11 часот

5.06.2014 во 11 ��асот

Земјата како небесно тело

29.05.2014 во 11 часот

5.06.2014 во 11 часот

ГНСС

?

?


Прашања за испитот по предметот далечинска детекција.

1.05.2014

Вториот колоквиум по предметот Општа геологија со петрографија ќе се одржи на 12.05.2014 година со почеток во 12 часот според дадените испитни прашања.

10.04.2014

Резултати од првиот колоквиум по Општа геологија со петрографија од 7.04.2014

24.03.2014

Првиот колоквиум по предметот Општа геологија со петрографија ќе се одржи на 7.04.2014 година (понеделник) со почеток во 12 часот.

24.03.2014

Поради изведување на теренска настава со студентите од насоката ГИС, нема да бидам на факултетот од 26-28.03.2014 (среда до петок).

18.02.2014

Групи по предметот Туристички информациски системи.

15.02.2014

Резултати од предметот Геоинформатика (практична проверка) од 11.02.2014

13.02.2014

Распоред на часови за летниот семестар 2014 година кај д-р Ивица Милевски

Предмет

Предавања

Вежби

 

Општа геологија со петрографија

понеделник, 11-15 ч, компј. учил.

 

Педогеографија

четврток 9-12 часот, компј. учил.

 

Далечинска детекција

вторник, 9-13 часот, компј. учил.

 

ТИС (туризам)

петок, 10-12 часот, амф. 95

 


Вонре��ни студенти - летен семестар 2014

Предмет

Предавања

Вежби

 

Педогеог��афија

22.02.2014, 09 часот, компј. учил.

23.02

ТИС (туризам)

01.03.2014, 09 часот, компј. учил.

02.03

Општа геологија со петрографија

08?(09*).03.2014, 09 часот, компј. учил.

09.03

*Заради празникот 8 март може да се помести на 09.03

13.01.2014

Збирка материјали по предметот Геоинформатика (работна верзија .pdf документ, 6mb)

30.12.2013

Термини за испити во ��ануарско-февруарската испитна сесија (2014):

Предмет

термин 1

термин 2

 

Општа геологија со петрографија

21.01.2014 во 11 часот

5.02.2014 во 11 часот

Педогеографија

21.01.2014 во 11 часот

5.02.2014 во 9 часот

Далечинска детекција

22.01.2014 во 10 часот

6.02.2014 во 9 часот

Ерозија на земјиштето (ГИС)

22.01.2014 во 9 часот

6.02.2014 во 9 часот

ТИС (туризам)

22.01.2014 во 9 часот

6.02.2014 во 11 часот

Геоинформатика

31.01.2014 во 9 часот

11.02.2014 во 9 часот

Земјата и вселената

23.01.2014 во 11 часот

11.02.2014 во 11 часот

Земјата како небесно тело

31.01.2014 во 11 часот

12.02.2014 во 11 часот

ГНСС

31.01.2014 во 9 часот

12.02.2014 во 9 часот


19.11.2013

Испитите од предметите по кои изведувам настава, во ноемвриската испитна сесија ќе се одржат на 27.11.2013 година со почеток во 10 часот.

14.09.2013

Резултати од испитот Општа геологија со петрографија од 5.09.2013

15.08.2013

Термини за испити во августовско-септемвриската испитна сесија:

Предмет

термин 1

термин 2

 

Општа геологија со петрографија

21.08.2013 во 11 часот

5.09.2013 во 11 часот

Педогеографија

21.08.2013 во 11 часот

5.09.2013 во 9 часот

Далечинска детекција

22.08.2013 во 10 часот

6.09.2013 во 9 часот

Ерозија на земјиштето (ГИС)

22.08.2013 во 9 часот

6.09.2013 во 9 часот

ТИС (туризам)

22.08.2013 во 9 часот

6.09.2013 во 11 часот

Геоинформа��ика

3.09.2013 во 11 часот

10.09.2013 во 9 часот

Земјата и вселената

3.09.2013 во 11 часот

10.09.2013 во 11 часот

Земјата како небесно тело

4.09.2013 во 11 часот

11.09.2013 во 11 часот

ГНСС

4.09.2013 во 9 часот

11.09.2013 во 9 часот


24.06.2013

Резултати од испитот по предметот Педогеографија, одржан на 20.06.2013 година.

Испитот по предметот Далечинска детекција (20.06.2013), не го положил ниту еден од кандидатите.

15.06.2013

Резултати од испитот по предметот Земјата и вселената. Испитот Земјата како небесно тело, положен од Тодевска Моника со оценка 9.

15.06.2013

Резултати од испитот по предметот Општа геологија со петрографија

10.06.2013

Прашања ��а испитот по предметот далечинска детекција врз основа на кои ќе се полага на 20.06.2013 (четврток)

5.06.2013

Оценки по предметот Туристички информациски системи (испит, практичен дел, активности и др.) 2012/2013 год. Оценка може да земат оние кои на испитот добиле над 25 поени, на практичниот дел над 15 поени и вкупно имаат над 51 поен (51-60=6; 61-70=7 итн.). За повисока оценка треба да се направи квалитетна статија или проектна задача.

3.06.2013

Резултати од вториот колоквиум по Општа геологија со петрографија од 27.05.2013 година

17.05.2013

Студентите кои ќе го полагаат предметот Туристички информациски системи, за подготовка може да користат еден (по желба и повеќе) од следните учебници и материјали:
1.  Милевски И., Горин С. (2013): Туристички информациски системи (збирка на материјали).
2.  Miltiadis L., Patricia O.P., Ernesto D. and Lily D.
(2010): Digital Culture and E-Tourism: Technologies, Applications and Management Approaches. IGI Global, USA
3.  Sweeney S. (2000): Internet Marketing for Your Tourism Business: Proven Techniques for Promoting Tourist-Based Businesses Over the Internet
.
4.  Со��дветни материјали на ��нтернет според предметната програма за предметот ТИС.

Напоменуваме дека е забрането копир��ње на заштитени материјали и учебници без дозвола на авторот-авторите.


Останати информации за предметните и испитни содржини можете да прочитате овде.

17.05.2013

Вториот колоквиум по предметот Општа геологија со петрографи��а ќе се одржи на 27.05.2013 година со почеток во 11 часот според дадените испитни прашања.

17.05.2013

Термини за испити во јунската испитна сесија:

Предмет

термин 1

термин 2

 

Општа геологија со петрографија

31.05.2013 во 11 часот

12.06.2013 во 11 часот

Педогеографија

28.05.2013 во 11 часот

12.06.2013 во 9 часот

Далечинска детекција

31.05.2013 во 10 часот

10.06.2013 во 9 часот

Ерозија на земјиштето (ГИС)

27.05.2013 во 9 часот

10.06.2013 во 9 часот

ТИС (туризам)

28.05.2013 во 9 часот

10.06.2013 во 11 часот

Геоинформатика

27.05.2013 во 11 часот

11.06.2013 во 9 часот

Земјата и вселената

27.05.2013 во 11 часот

11.06.2013 во 11 часот

Земјата како небесно тело

27.05.2013 во 11 часот

11.06.2013 во 11 часот

ГНСС

27.05.2013 во 9 часот

11.06.2013 во 9 часот


28.04.2013

Резултати од првиот колоквиум по Општа геологија и петро��рафија, одржан на 18.04.2013. Тие што го положиле првиот, можат да го полагаат вториот колоквиум.

19.01.2013

За испитот по предметот Геоинформатика може да се користат соодветни материјали од ИГЕО-порталот (за софтверските пакети SAGA, Surfer, Global Mapper), како и скриптата по предметот Туристички информациски системи која е во скриптарата на ПМФ. Исто така може да се користат сите сознанија и материјали од интернет за програмските пакети кои беа презе��тирани и предвидени со наставната програма.

18.01.2013

Резултати од вториот колоквиум и не��ои конечни резултати по предметот Земјата и вселената. Оценките најрано може да се земат по терминот за испитот.

5.01.2013

Термини за испити во јануарско-фебруарската испитна сесија:

Предмет

термин 1

термин 2

 

Оп��та геологија со петрографија

22.01.2013 во 11 часот

5.02.2013 во 11 часот

Педогеографија

23.01.2013 во 11 часот

6.02.2013 во 9 часот

Ерозија на земјиштето (ГИС)

24.01.2013 во 10 часот

6.02.2013 во 11 часот

Палеогеографија

22.01.2013 во 9 часот

5.02.2013 во 9 часот

ТИС (туризам)

23.01.2013 во 9 часот

-

Геоинформатика

24.01.2013 во 11 часот

4.02.2013 во 10 часот

Земјата и вселената

30.01.2013 во 11 часот

-

Земјата како небесно тело

24.01.2013 во 11 часот

-


5.01.2013

Вториот колоквиум по предметот Земјата и вселената (Математичка географија) ќе се одржи на 15.01.2013 година (вторник) со почеток во 10 часот. Право на полагање имаат оние кои го положиле првиот колоквиум. Останатите да се јават директно на испит.

2.12.2012

Резултати од првиот колоквиум по предметот Земјата и вселената.

24.11.2012

На првиот колоквиум по предметот Земјата во вселената кој ќе се одржи на 28.11.2012 година (��реда) во 11 часот, ќе биде опфатен материјалот Вселена и вселенски ��ела (5-86 страница). Колоквиумот ќе се состои од 3 прашања кои треба да се објаснат писмено за време од 90 минути, на најмногу 5 страници.

11.11.2012

Првиот колоквиум по предметот Земјата и вселената ќе се одржи на 28.11.2012 година (среда) со почеток во 11 часот.
Испитите кај проф. д-р Ивица Милевски од ��ое��врискиот испитен рок ќе се одржат на 29.11.2012 година со почеток во 10 часот.


11.11.2012

Учебникот (скриптата) по предметот Земјата и вселената може да се подигне кај фотокопирницата Тони во подземниот премин.

11.11.2012

Во среда на 14.11.2012 година во 11 часот, со студентите од Наставна насока на Институтот за географија ќе се оди во Планетариумот при МКЦ (до зградата н�� МТВ), заради следење на предавање од предметот Земјата и вселената. Влезницата чини 70 денари. Присуството е задолжително, а подетални информации можете да добиете кај демонстраторот Анита Тодорова.
 

14.09.2012

Резултати од испитите по предметите Земјата во вселената, Земјата како небесно тело, Палеогеографија, Педогеографија и ТИС

ЗЕМЈАТА ВО ВСЕЛЕНАТА

ПЕДОГЕОГРАФИЈА

ПАЛЕОГЕОГРАФИЈА

Султан Мухамед Беќир - 40

Петревски Александар - 10

Димчевска Емилија - 78

Ајше Јонузи - 34

 

Станковиќ Миќа - 85

Личина Јасмин - 31

 

 

Стивен Митрески ?

 

ЗЕМЈАТА КАКО Н.Т.

Сумер Сејфула?

 

Давидовска Андријана-31

Атанасов Александар - 5

 

 


9.09.2012

Резултати по предметите Општа геологија, Педогеографија и Палеогеографија од втората декада (5-6.09.2012)

ГЕОЛОГИЈА

ПЕДОГЕОГРАФИЈА

ПАЛЕОГЕОГРАФИЈА

Вељанов Горан - 42

Јовчевска Катерина - 50

Фејзов Ерхан - 80

Цветковски Мартин - 40

Ристовски Александар - 31

Марков Даниел - 70

Личина Јасмин - 40

Митрески Стивен - 30?

 

Крстевски Коч�� - 31

Јошевски Филип - 30?

 

Илиевски Никола - 0

 

 

Сејфулаи Сумер - 0

 

 


27.08.2012

Резулта��и од испитите по предметите Општа ��еологија, Педогеографија, Ерозија, ТИС и Земјата во вселената, полагани од 22-24.08.2012.

26.07.2012

Од 1 септември, поднесувањето и заверката на обрасците за ЕКТС ќе се врши во библиотеката на Институтот за географија, кај г-ѓа Љубица Маркоска.

26.07.2012


Термини за полагање на испити во августовско-септемвриската испитна сесиј��

Предмет

термин 1

термин 2

 

Општа геологија со петрографија

22.08.2012 во 11 часот

5.09.2012 во 11 часот

Педогеографија

23.08.2012 во 11 часот

6.09.2012 во 9 часот

Ерозија на земјиштето (ГИС)

24.08.2012 во 10 часот

6.09.2012 во 11 часот

Палеогеографија

22.08.2012 во 9 часот

5.09.2012 во 9 часот

ТИС (туризам)

23.08.2012 во 9 часот

11.09.2012 во 11 часот

Земјата во вселената

30.08.2012 во 11 часот

11.09.2012 во 9 часот

Земјата како небесно тело

24.08.2012 во 11 часот

11.09.2012 во 9 часот30.06.2012

Резултати од испитите Туристички информациски системи, Основи на геологија со петрографија, Педогеографија, Зем��ата во вселената, Палеогеографија и Ерозија на земјиштето.
По предметот Земјата во вселената никој не го положил испит��т.
По предметот Ерозија на земјиштето за насоката ГИС, никој не го положил испитот.

Резултати по предметот Палеогеографија:

Палеогеографија

 

Педогеографија

 

Презиме и име

Оценка

Презиме и име

Поени

Димитриовска Симона

9

Јаневски Горан

54

Стојков Лазар

9

Ѓоргиевска Радмила

50

Иванов Дарко

9

Рајчевска Розета

48

Димитрова Ружица

9

Демири Садје

45

Лешовски Душко

9

Ордевски Стефан

32

Стаменова Катерина

9

Дураковски Дејан

22

Спасојевиќ Елена

9

Ристовски Александар

13

Соколов Филип

9

Останати кандидати*

<10 поени


*Ѓошевски Филип 10, Куцинска Моника 6, Христовски Александар 3, Јовчевска Катерина 0, Митревски Стивен 0 поени.


7.06.2012

Резултати по предметот Педогеографија. Покрај наведените студенти од лет��иот семестар, испитот го положила уште Амедова Фунда (6).

7.06.2012

Резултати (оценки) од предметите Палеогеографија и Ерозија на почвата
Палеогеографија
1. Стефанија Трајковска - 9
2. Александра Јошевска - 9
3. Личина Алма - 8

Ерозија на почвата
1. Славица Николиќ - 10
2. Костадиновска Соња - 10


7.06.2012

Резултати по предметот Општа геологија со петрографија (со испитот). Практичниот испит ќе се одржи на 15.06.2012 (петок) со почеток во 9 часот во геолошката лабораторија (слушална). За да се добие оценка, мора да се положи практичниот дел од петрографија.

6.06.2012

Резултати и финални оценки по предметот ТИС на насоката Туризам (оценка може да земат оние што имаат вкупно над 51 поени и тоа 51-60=6; 61-70=7; 71-80=8; 81-90=9 и 91-100=10).

21.05.2012

Предметот ТИС за насоката туризам ќе се полага теоретски (2 прашања главно од делот на е-туризам) и практично на компјутер од она што е работено на часовите и на вежбите, како и од материјалот. Практичниот дел може да се полага независно од теоретскиот, во договор со асистентот м-р Горин Свемир.

21.05.2012

Резултати од вториот колоквиум по Општа геологија со петрографија (историска геологија), одржан на 18.05.2012 година. Оние што го положиле вториот колоквиум (над 15 поени за редовни и над 30 за вонредни студенти), како и практичниот дел од петрографија (над 10 поени), можат да се јават за конечна оценка. За да се добие оценка од предметот, претходно м��ра да се положи практич��иот дел од петрографија со закажување кај проф. Анита Тодорова.

5.05.2012

Материјалите за предметите Ерозија на земјиштето (ГИС) и Туристички информациски системи (ТИС) ќе бидат на располагање на студентите од среда, 9.05.2012 година.


5.05.2012

Право на оценки по предметот Општа геологија со петрографија имаат оние кои ја поминале практичната проверка од петрографија (распознавање на неколку карпии основни податоци за нив)

5.05.2012

Термини за испити во мајско-јунската испитна сесија за 2012 година

Предмет

термин 1

термин 2

 

Општа геологија со петрографија

4.06.2012 во 11 часот

25.06.2012 во 11 часот

Педогеографија

5.06.2012 во 11 часот

26.06.2012 во 9 часот

Ерозија на земјиштето (ГИС)

4.06.2012 во 10 часот

26.06.2012 во 11 часот

Палеогеографија

5.06.2012 во 9 часо��

27.06.2012 во 11 часот

ТИС (туризам)

4.06.2012 во 9 часот

27.06.2012 во 9 часот

Земјата во вселената

29.05.2012 во 11 часот

25.06.2012 во 9 часот

Земјата како небесно тело

29.05.2012 во 11 часот

25.06.2012 в�� 9 часот

*Просториите каде ќе се изведуваат испитите ќе бидат одредени пред самиот испит


5.05.2012

Вториот колоквиум по предметот Општа геологија со петрографија (дел за историска геологија) ќе се одржи на 15.05.2012 година со почеток од 11 часот. Право на полагање имаат оние кои го положиле првиот колоквиум. Оние што од оправдани причини нема да дојдат на 15.05.2012, ќе можат да полагаат на 18.05.2012 (петок) со почеток во 11 часот. Практичниот и писмениот дел од Петрографија ќе се полага во геолошката лабораторија во договор со проф. Анита Тодорова.

16.04.2012

Резултати од првиот колоквиум по Општа геологија со петрографија за вонредните студенти, одржан на 11.04.2012 (максимум поени = 50, минимум 30).

Никола Петрески

50

Даниела Левковска

46

Викторија Китановска

44

Сузана Тасева

354.04.2012

Првио��� колоквиум по предметот Општа геологија со петрографија за вонредните студенти ќе се одржи на 11.04.2012 со почеток во 10 часот.

4.04.2012

Резултати од првиот колоквиум по предметот Општа геологија со петрографија

30.03.2012

Испитни прашања по предметот Општа геологија и петрографија (колоквиумски и испитни прашања)

23.03.2012

Првиот колоквиум по предметот Општа геологија со петрографија ќе се одржи на 3-ти ��прил 2012 година (вторник) со почеток во 11 часот. 

23.03.2012

Испитите по сите предмети к����ј д-р Ивица Милевски во мартовскиот испитен рок ќе се одржат на 28-ми март 2012 година (среда) со п��четок во 9 часот.

12.03.2012

Список на семинарски работи по предметот Палеогеографија, за летен семестар 2012 година.

7.03.2012

Теми за дипломски ��аботи з�� 2012 година*

Математичка географија
(Земјата во Вселената)
(нај��ногу до 4 дипломски работи, изработени според претходно одредена и усогласена метод��логија)
Број на страници: 30-50, најмалку 10 фотографии; ефективно време на изработка: 1-3 месеци.
Јавна одбрана ��о презентација!

Примена на современи софтверски апликации за виртуелно набљудување на Вселената (виртуелни планетариуми);
Нови сознанија за Сончевиот сис��ем и нивното внесување во наставата по географија (или потреби и можности за нивно инкорпорирање во наставата по географија во Република Македонија);
Современи тенденции во користење на Земјината орбита за (глобални позициски системи, наменски сателити, вселенски туризам, орбитални и суборбитални експерименти и сл.)
Сознанија и претстави за Вселената во (одреден регион, област или населба)

Ерозија на почвата
(најмногу до 4 дипломски работи; изработка според соодветна методологија за ваква проблематика)
Број на страници: 30-50, најмалку 5 сопствени фотографии; ефективно време на изработка: 1-4 месеци.
Јавна одбрана со пр��зентација!

Ерозија на земјиштето во (сливот на соодветно избрана река, природна или административна област);
Современи ерозивни процеси и појави во (сл��вот на соодветно избрана река, природна или административна област или единечна многу интересна појава);
Влијанието на географските фактори врз ерозивните процеси во (сливот на соодветно избрана река, природна или административна област);
Користење на современите технологии за проценка на ерозивните процеси во (сливот на соодветно избрана река, природна или административна област)

*Доколку кандидатот има сопствен интересен предлог за тема, истиот може да биде разгледан и прифатен.
  Методологијата ја предлага професорот, а можни се прилагодувања во соработка со кандидатот и асистентот.
  Соодветно средена, дипломската работа (во скратена форма) или одредени нејзини делови може да бидат објавени на ИГЕО порталот (или доколку има можност во некое географско списание).

14.02.2012

Известување за предавањата во летниот се��естар: почнуваат од 15.02.2012

Предмет

ден

час

просторија

забелешки

Општа геологија со петрографија

понеделник

11-14

компјутерс��а лаб.

презентации

Општа геологија со петрографија (со ГИС)

вторник

11-14

компјутерска лаб.

презентации, практ. работа

Ерозија на земјиштето (ГИС)

среда

11-15

компјуте��ска лаб.

практична рабо��а

Педогеографија

четврток

9-12

слушална 65

аудиториски, презентации

Туристички информ��циски системи (Туризам)

петок

9-12

компјутерска лаб.

две гру��и, практична работа

Палеогео��рафија

петок

12-14

компјутерска лаб.

проекти, семинарски


Консултации со студенти:
    Понеделник 9-11,     Среда 10-11,      Четврток 12-13

5.02.2012

Резултати од испитите по Земјата во вселената, Педогеографија, Земјата како небесно те��о и Палеогеогр��фија одржани на 1.02 и 3.02.2012 година. Конечните оценки ќе се додефинираат согласно поените од семинарските работи.

14.01.2012

Резултати од вториот колокви��м по предметот Земјата во Вселената (Математичка географија). Оние кои ги положиле двата колоквиуми, оценка можат да земат по 26.01.2012 година (по терминот за испит)

8.01.2012

Полагањето по предметот Геоинформатика ќе биде практично, со завршени 3 задачи во соодветни софтверски апликации и тоа:
- За насоката ГИС главно од делот за геоинформатика (да се отвори, промени и сними некој фајл во софтверите
Excel, Corel, SAGA, Global Mapper, Google Earth, Adobe Photoshop)
-
За насоките Наставна и Демографија од делот на општ софтвер (да се едитира и сними некој документ или слика во: Word, Excel, PowerPoint, IrfanView, Corel, Adobe Photoshop)

30.12.2011

Термини за полагање на испити во јануарско-февруарскиот испитен рок.

Предмет

термин-јануари

термин-февруари

Земјата во вселената

26.01.2012 во 9 часот

3.02.2012 во 9 часот

Геоинформатика

18.01.2012 во 9 часот

1.02.2012 во 9 часот

Педогеографија

18.01.2012 во 11 часот

1.02.2012 во 11 часот

Зем��ата како небесно тело

26.01.2012 во 11 часот

3.02.2012 во 11 часот

Палеогеографија

18.01.2012 ��о 11 часот

6.02.2012 во 9 часот

Ерозија на почвата

26.01.2012 во 11 часот

6.02.2012 во 9 часот

Општа геологија со петрографија

18.01.2012 во 11 часот

6.02.2012 во 9 часот


30.12.2011

Вториот колоквиум по предметот Земјата во ��селената (Математичка географија), ќе се одржи на 11.01.2012 година (среда), со почеток од 10 часот. Право на полагање имаат само оние што го положиле првиот колоквиум.

26.11.2011

Список на доделени семинарски работи по предметот Земјата во Вселената. Семинарските работи треба да се завршат и предадат во печатена и електронска форма, најдоцн�� до 20.12.2011 година. Зависно од квалитетот, носат од 8-15 поени во вкупниот збир поени. Упатсвото за изработка е дадено на соодветната предметна веб-страница.

20.11.2011


Резултати од пр��иот колоквиум по предметот Земјата во Вселената од 17.11.2011 година. Положиле студентите со 16 и повеќе бодови (максимално 30). Студентите со 15 бодови имаат право на дополнително усмено полагање за преодни поени во понеделник (21.11), четврток или петок (24-25.11) со почеток од 10.30 часот.

10.11.2011

Првиот колоквиум по предметот Земјата во вселената ќе се одржи на 17.11.2011 година (четврток), со почеток во 09 часот. Просторијата во која ќе се одржи колоквиумот ќе биде одредена пред почетокот на истиот. Резултатите ќе бидат објавени во понеделник, на 21.11.2011 година на истата веб-страница.


26.10.2011

Предавања по предметот Земјата како небесно тело ќе се одржуваат секој четврток од 10-12 часот, почнувајќи од 27.10.2011 година. Се молат студентите за задолжително присуство.

15.10.2011

Поради мое учество на меѓународна конференција во Чешка од 17-21.10.2011 година, во наведениот период нема да се изведуваат предавања по предмети��е: Земјата во Вселената, Земјата како небесно тело и Геоинформатика. Вежбите ќе се одвиваат нормално со соодветните асистенти и во предвидените термини.

11.10.2011

Поради изведување на терен со студенти од IV година на Институтот за географија на ден 12.10.2011 година (среда) нема да се одржат предавањата по предметот Земјата во Вселената. Терминот за часовите во петок, 14.10.2011 година, останува непроменет. Учебниците по овој предмет, можат да се земаат од четврток, кај книжара Тони во подземниот премин.

14.09.2011

Поставени се нови ЕКТС обрасци за Наставна насока, ГИС и Демографија, со одредени промени главно во насло��ите на некои предмети. Обрасците можат да се симнат, да се пополнат и да се донесат на заверка кај координаторот или во студентск��та служба. 

14.09.2011

Резул��ати од испитите по Математичка географија, Педогеографија �� Земјата како небесно тело од 12 и 13.09.2011

МАТЕМАТИЧКА Г.

 

ПЕДОГЕОГРАФИЈА

 

ЗЕМЈАТА КАКО НЕБ. ТЕЛО

 

Александар Ристовски

8

Стефановски Горан

8

Слободан Периќ

8

Анд��ијана Стевковска

8

Орце Николов

7

Никола Кузев

7

Мики Дичевски

7

Дејан Здравески

6

Рамазан Асан

6

Славко Столески

7

Слободан Периќ

6

 

 

Рамазан Асан

6

Викторија Ристова

5

 

 

 

 

Моника Тодевска

5

 

 

 

 

Христина Вангеловска

5

 

 

 

 

Ѓорѓи Постоловски

5

 

 

 

 

 

 

 

 
26.08.2011

Резултати од испитите Математичка географија и Ерозија на почвата

Име и презиме

Предмет

Оценка

Андријана Давидовска
Александар Петрев��к��
Кристина Мартиновска
Сокица Илиевска

Математичка
Математичка
Математичка
Ерозија

8
8
6
817.06.2011

Резултати од испитот Педогеографија, одржан на 17.06.2011 година

04.06.2011

Резултати о�� испитите по Математичка географија, Педогеографија и Земјата како небесно ��ело одржани на 02 и 03.06.2011

28.05.2011


Резултати о�� предметите Педогеографија и Палеогеографија од 26.05.2011  

14.05.2011

Распоред на испити кај д-р Ивица Милевски во јунската испитна сесија.

ПРЕДМЕТ

I ДЕКАДА

ЧАС

II ДЕКАДА

ЧАС

Математичка географија

02.06.2011

10

21.06.2011

09

Педогеографија

02.06.2011

10

17.06.2011

09

Земјата како небесно тело

03.06.2011

10

22.06.2011

09

Геоинформатика (за наставна насока)

03.06.2011

10

22.06.2011

09

Ерозија на почвата

03.06.2011

10

22.06.2011

09

Геоинформатика (за насока ГИС)

03.06.2011

10

22.06.2011

0915.04.2011

Резултати од првиот к��локвиум по Педогеографија, одржан на 11.04.2011 година.


18.03.2011

Од понеделник, 21.03.2011 година, може да се пријавуваат дипломски работи по предметите Ерозија на почвата и Математичка географија. За детали кликнете овде.

11.03.2011


Список на студенти и соодветни задолженија по предметот Палеогеографија.

28.02.2011

Предавањата по предметот Палеогеографија ќе се одржуваат секој понеделник од 12 часот, во компјутерската училница на Институтот за географија.

28.02.2011

И��вестувања за предметот Педогеографија.

21.02.2011


Предавањата по англиски јазик за студентите од И��ститутот за географија (наставна насока и демографија) во летниот семестар, веќе се одржуваат секој четврток од 15-18 часот во предавална број 95, кај проф. Марија Авшар. Се молат студентите за задолжително присуство.
 

13.02.2011

Резултати од испитите одржани кај д-р Ивица Милевски на 10.02.2011

Ерозија на почвата

Педогеографија

Палеогеографија

Ризовски Драги.......44

Чаков Ристе......31

Делева Елена.....40

Станковиќ Миќа.....38

Стојаноски Младен...18

 

Стојков ��азар..........38

Марков Даниел.....0

 

Младеновски Јане...36

 

 

Марковски Слободан...15

 

 07.02.2011


РАСПОРЕД НА ЧАСОВИ ЗА ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР НА ИНСТИТУТОТ ЗА ГЕОГРАФИЈА

07.02.2011

Обрасците за ЕКТС потребни за заверка на зимскиот и упис на летниот семестар на Институтот за географија-н��соки: наставна, ГИС и демографија, може да се земат во библиотеката на Институтот за географија и кај д-р Ивица Милевски. Заверувањето на обрасците за ЕКТС се врши секој ден освен петок во термин од 10 до 12.30 часот кај д-р Ивица Милевски.

07.02.2011


На испитот по Ерозија на почвата одржан на 03.02.2011 година положиле Димитрова Ружица (7) и Димчевска Емилија (7).

22.01.2011

Резултати од испитот по Математичка географија, одржан на 20.01.2011 година

19.01.2011

Листа на поени и предлог оценки по предметот Математичка географија и Земјата како ��ебесно тело.

15.01.2011


Оценките по предметот Математичка географија преку положените колоквиуми можат да се земат по 20.01.2010 година т.е. по терминот за завршен испит.

12.01.2011

Резултати од вториот колоквиум по Математичка географија одржан на 12.01.2011 година.

29.12.2011

Студентите кои не земале потпис по предметот Земјата како небесно тело, истото ќе може да го направат на 31.12.2010 година од 9.30-13 часот или по новогодишните празници.

29.12.2010

Вториот колоквиум по предметот Математичка географија (за тие што го положиле првиот) ќе се одржи на 12.01.2011 година со почеток во 11 часот.

29.12.2010

Распоред на термини за испити во јануарско-февруарската сесије по предметите:

П��ЕДМЕТ

ЈАНУАРИ

ЧАС

ФЕВРУАРИ

ЧАС

Математичка географија

20.01.2011

09

08.02.2011

09

Педогеографија

26.01.2011

09

10.02.2011

09

Земј��та како небесно тело

27.01.2011

09

03.02.2011

09

Геоинформатика (за наставна насока)

26.01.2011

11

03.02.2011

11

Ерозија на почвата

26.01.2011

09

10.02.2011

09

Геоинформатика (за насока ГИС)

26.01.2011

11

03.02.2011

11

20.12.2010

С��атус на семинарски работи по Математичка географија

17.12.2010

Вториот колоквиум по предметот Математичка географија ќе се одржи на 12.01.2011 година (четврток) со почеток во 11 часот, во слушална 95.

17.12.2010

Краен рок за предавање на семинарските работи по предметите Математичка географија и Земјата како небесно тело е 22.12.2010 година.

26.11.2010

Резултати од првиот колоквиум по Математичка географија од 24-25.11.2010 година.

14.09.2010

Резултати од испитите по Математичка географија и Ерозија на почвата од 13.09.2010 година.

15.06.2010

Резултати од испитите по Математичка географија, Педогеографија, Ерозија на почвата и Палеогеографија одржани на 22, 23 и 24.06.2010 година. Се мол��т студентите за оценки да дојдат на 28.06.2010 (понеделник), бидејќи по тој ден ќе бидеме отсутни. Оценките ќе може да се земат и од 15.08.2010 година до 22.08.2010 година.

13.06.2010

Резултати по испитите Ерозија на почвата, Педогеографија и Палеогеографија одржани н�� 10.06.2010 година

13.06.2010

Испитите по предметите Педогеографија, Ерозија на почвата и Палеогеографија, наместо на 16. и 17.06 ќе се одржат на 22 и 23.06.2010 година со почеток во 9 часот.

26.05.2010

Статус на семинарски работи по предметите Ерозиј�� на почвата и Палео��еографија

20.05.2010

Распоред на термини з�� испити по следните предмети:

Предмет

Јунски рок

Септемвриски рок

Мате��атичка географија

09.06 и 23.06.2010

30.08 и 07.09.2010

Педогеографија

10.06 и 17.06.2010

30.08 и 07.09.2010

Ерозија на почвата

10.06 и 16.06.2010

25.08 и 13.09.2010

Палеогеографија

10.06 и 16.06.2010

25.08 и 13.09.2010

06.05.2010

Часовите со вонредните студенти по предметот Палеогеографија, наместо на 08 и 09.05.2010 година ќе се одржат следниот викенд т.е. на 15. и 16.05.2010 година со почеток во 9 часот. Истото е поради обврските со државните натпревари по географија на др. Ивица Милевски како и на дел од вонредните студенти.

10.03.2010

Семинарски работи по предметите Ерозија на почвата и Палеогеографија се поставени на соодветните страници. Истите треба да бидат завршени најдоцна до 15.04.2010 година.

08.02.2010

РАСПОРЕД НА ЧАСОВИ ЗА ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР ЗА 2010 ГОДИНА

03.02.2010

Резултати по испитите Математичка географија и Педогеографија и Ерозија на почвата, одржани на 02. и 03.02.2010 година.

30.01.2010

Резултати по испитите Математичка географија и Ерозија на почвата, одржани на 27.01.2010 година.

27.01.2010

Резултати од испитот ПЕДОГЕОГРАФИЈА одржан на 26.01.2010 година

25.01.2009

Финални резултати по Математичка географија, (2009-2010 година) со список на студенти кои треба да полагаат завршен испит.

14.01.2010

Резултати од вториот колоквиум по МАТЕМАТИЧКА ГЕОГРАФИЈА одржан на 12.01.2010 година. Тие што не го положиле вториот колоквиум или воопшто не полагале колоквиуми да се јават на испит во закажаните термини. Оценките ќе се даваат по 27.01.2010 година, кога ќе бидат истакнати севкупните резултати (од семинарска работа, активност, колоквиуми и др.).   

05.01.2010

Распоред за полагање на испити на институтот за географија за 2010 година

29.12.2009

Вториот колоквиум по предметот Математичка географија ќе се одржи на 12.01.2009 година (вторник) со почеток во 9 часот.

Испитот по предметот Математичка географија во јануарско-февруарскиот испитен рок ќе се одржи на 27.01.2010 година  (среда) и на 02.02.2010 година (вторник).

Исп��тот по предметот Педогеографија во јануарско-февруарскиот испитен рок ќе се одржи на 26.01.2010 година  (вторник) и на 02.02.2010 година (вторник).

Испитот по предметот Ерозија на почвата во јануарско-февруарскиот испитен рок ќе се одржи на 27.01.2010 година  (среда) и на 03.02.2010 година (среда).

24.11.2009

Rezultati od prviot kolokvium po MATEMATI^KA GEOGRAFIJA odr`an na 23.11.2009 godina.

14.11.2009

Првиот к��локвиум по Математичка географија во учебната 2009/2010 година, ќе се изведе на 23.11.2009 година (понеделник) со почеток во 12 часот, во просторија бр. 95. Се молат студентите за навремено присуство на колок��иумот. Студентите кои ќе го положат првиот колоквиум, обезбедуваат право за полагање на вториот колоквиум.

Испитите по предметите Математичка географија, Педогеографија и Ерозија на почвата во Ноемврискиот испитен рок (2009), ќе се изведат на 25.11.2009 година (среда), со поч��ток во 9 часот.

09.09.2009

Резултати по испитите Педогеографија и Ерозија на почвата, од 02.09.2009 година

02.07.2009

Резултати од испитите по МАТЕМАТИЧКА ГЕОГРАФИЈА, ПЕДОГЕОГРАФИЈА И ЕРОЗИЈА НА ПОЧВАТА од јунскиот испитен рок, 2009 година

09.06.2009

Распоред на испити по следните предмети (кај доц. д-р Ивица Милевски) за јунската и септемвриската сесија, 2009 година:

Математичка ге��графија: 30.06.2009 година (вторник) и 10.09.2009 година (среда)

Педогеографија: 01.07.2009 година (среда) и 02.09.2009 година (вторник)

Ерозија н�� почвата: 02.07.2009 година (четврток) и 02.09.2009 година (среда)

 

ИЗВЕСТУВАЊЕ:

Во септемвриската сесија, трите предмети можат да се полагаат на било кој од двата датуми: 02.09 или 10.09.2009 година (доколку има преклопување со други испити и сл.)

13.04.2009

На 14.04.2009 година, ќе се изведе еднодневна теренска настава со студентите од прва година на ИГ до Бислимската Клисура, јужно од Куманово, по предметите Педогеографија и Картографија. На теренс��ата настава ќе учествуваат и членови на ИДСГ Природник. Теренската настава е обврзна за студентите од прва година (доц. д-р Ивица Милевски)

07.04.2009

Вонредните студенти од прва година на Институтот за географија, на 11 и 12.04.2009 година, наместо часови по предметот Педогеографија, ќе имаат часови по предметот Биогеографија кај проф. д-р Драган Колчаковски.

06.04.2009

Испитите по предметите Математичка географија, Педогеографија и Ерозија на почвата во априлскиот рок ќе се одрж��т на 22.04.2009 година (среда) со почеток во 9 часот. д-р Ивица Милевски

14.11.2006

Колоквиумската недела за студентите о�� прва година ѓе се одржи од 20-24.11.2006 година.

27.09.2006

Распоред на часови за студентите на Институтот за Географија.

26.09.2006

Prviot sve~en ~as za novoprimenite studenti, }e se odr`i na 2.10.2006 godina, so po~etok vo 10.30 ~, vo slu{alna br. 95.

21.09.2006

Rezultati od pismeniot ispit po Internet tehnologii